Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2008. — Вып. 15

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2008 Вып. № 15Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2008. — Вып. 15. Археалогія эпохі сярэднявечча. Да 80-годдзя з дня нараджэння Г.В. Штыхава

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск быў выдадзены ў 1957 г. Выпуск 15 МАБа (2008 г.) прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага археолага і гісторыка Георгія Васільевіча Штыхава. У час сваёй плённай працы юбіляр вывучаў помнікі Х–ХІІІ ст. Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі, а таксама распрацоўваў складаныя пытанні папярэдніх эпох (жалезны век, ранняя сярэднявечча). Большасць публікуемых у гэтым выпуску артыкулаў прысвечана асвятленню менавіта гэтых перыядаў археалогіі і гісторыі Беларусі. Зборнік змяшчае публікацыі В.М. Ляўко, А. Башкова, Ш.І. Бекцінеева, С.П. Віцязя, М.В. Клімава, В.У. Мядзведзевай, В.І. Кошмана, А.В. Вайцяховіча, З.А. Харытановіч і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест выпуска:

Да 80-гадовага юбілею выдатнага навукоўца
Храналагічны паказальнік прац Г.В. Штыхава
АРТЫКУЛЫ
Левко О.Н. Материалы раскопок исторического центра Орши
Башков А. Змеевики XII–XIV вв. на территории Беларуси
Бектинеев Ш.И. Периодизация денежного обращения на территории Беларуси в IX–XVIII вв.
Бруевич Н.И. Погребальный обряд радимичей
Віцязь С.П. Пахаванні з канём на тэрыторыі Беларусі
Клімаў М.В. Праблема вялікіх курганоў у сувязі з пытаннем аб з’яўленні новай пахавальнай абраднасці ва ўмовах рассялення на поўначы Беларусі
Лосев Р.Н. К истории изучения чёрной металлургии и металлообработки Гомельского Поднепровья в Х–ХIII вв.
Лупиненко Ю.М., Макушников О.А. Чешуйчатый доспех восточнославянского ратника ХII–XIII вв. (по материалам раскопок в Гомеле)
Макушников О.А. Моховский курган 77 (Ко вопросу о «кривичском присутствии» на юго-востоке Беларуси в период становления государственности)
Мядзведзева В.У. Зааморфныя вастрыі-амулеты
Харитонович З.А. К вопросу о культурной принадлежности городищ северо-запада Беларуси
Темушев В.Н. К вопросу о московско-литовской границе XV века (волости Чагоща и Болонеск)
МАТЭРЫЯЛЫ
Дубицкая Н.Н. Раскопки городища у д. Отрубы на Нижней Березине в 2006 г.
Плавінскі М., Харытановіч З., Дзярновіч С. Новыя археалагічныя помнікі жалезнага веку ў Браслаўскім Паазер’і (па выніках даследаванняў 2003–2005 гг.
Харитонович З., Мяделец А., Кенько П. Новые находки изделий с выемчатыми эмалями на территории Беларуси
Вайцяховіч А.В. Асаблівасці пахавальнага абрада курганнага могільніка Бірулі (Парэчча) Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці
Звяруга Я.Г. Даследаванне паселішч у басейнах Росі, Зальвянкі і Свіслачы
Кенько П.М. Элементы поясного набора Х–XII вв. с селища на р. Менка
Кошман В.І. Вырабы з каляровага металу з гарадзішча Капланцы (па матэрыялах даследаванняў 1999–2004 гг.)
Дук Дз.У. Археалагічныя раскопкі на грунтовым могільніку Туржэц 2 Полацкага раёна
ЗАМЕТКІ
Гусаков М.Г. О грузиках «дьякова типа» из раскопок городища милоградской культуры (ответ С.Я. Рассадину)
Томашевич И.В. Языческие привески в виде миниатюрных копий хозяйственно-бытовых предметов с территории Беларуси
ДА ДЫСКУСІІ
Дзермант А., Санько С. Балцкая аўтахтанісцкая мадэль этнагенезу беларусаў