Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1979 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс, у якім публікаваліся артыкулы гісторыі, мастацтвазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук узнікла ў 1956 г. Да гэтага матэрыялы па грамадскіх, дакладных, прыродазнаўчых навуках выходзілі пад адной вокладкай. Сярод гістарычных пераважалі публікацыі па гісторыі рэвалюцыйнага руху і савецкага будаўніцтва. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1979 г. з матэрыялаў гістарычнай і гісторыка-літаратуразнаўчай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.Н. Гусевай пра старажытнарускія літаратурныя традыцыі і паэму Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», М.А. Марцюховай пра палітычную барацьбу ў Беларусі перад выбарамі ў І Дзяржаўную думу, У.Е. Снапкоўскага пра праблемы міжнароднага прызнання ГДР і нармалізацыю адносін паміж ГДР і ФРГ, М.К. Кошалева пра міжрэспубліканскае сацыялістычнае спаборніцтва ў прамысловасці БССР у восьмай і дзявятай пяцігодках (1966–1975 гг.), а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ
Міронаў Г.І. Марксісты ЗША аб тэарэтыка-метадалагічнай актуальнасці ленінскай тэорыі сацыялістычнай рэвалюцыі
Царанкоў У.А. Праблема генезісу паняцця сіметрыі
Вінакурава С.П. Аб методыцы канкрэтна-сацыялагічнага даследавання маральных адносін кіраўніка і падначаленых у сацыялістычным вытворчым калектыве

ЭКАНОМІКА
Андрэеў В.А. Да методыкі вывучэння прадукцыйнасці працы
Гінзбург Г.А., Ткачэнка С.С. Некаторыя сацыяльна-эканамічныя праблемы фарміравання і замацавання кадраў прамысловых прадпрыемстваў

ГІСТОРЫЯ
Лібезін А.У. Удзел дэпутатаў-рабочых у рабоце сесій і пастаянных камісій Саветаў дэпутатаў працоўных БССР (1966–1970 гг.)
Кошалеў М.К. Арганізацыя міжрэспубліканскага сацыялістычнага спаборніцтва ў прамысловасці Беларускай ССР (1966–1975 гг.)
Снапкоўскі У.Е. Некаторыя праблемы міжнароднага прызнання ГДР і нармалізацыі адносін паміж дзвюма германскімі дзяржавамі
Марцюхова М.А. Ідэйна-палітычная барацьба ў Беларусі ў сувязі з выбарамі ў І Дзяржаўную думу

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Жук В.І. Традыцыі і наватарства ў беларускім савецкім дэкаратыўным мастацтве
Шамшур В.В. Святочнае афармленне беларускіх гарадоў у гады першых пяцігодак
Савіцкая В.П. Скразное ладагарманічнае развіццё ў сімфанічных цыклах Я. Глебава

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Атрашкевіч В.І. Аб аўтабіяграфізме ранніх твораў М.І. Гарэцкага
Гусева Л.Н. Традыцыі старажытнай рускай літаратуры і паэма М. Гусоўскага «Песня пра зубра»

МОВАЗНАЎСТВА
Варывончык В.Ф. Гіпанімічная структура прыметнікаў семантычнага поля weak

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Старэйшына беларускага літаратуразнаўства і крытыкі (Да 75-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР В.В. Барысенкі)
Член-карэспандэнт АН БССР Сцяпан Парфёнавіч Маргунскі

РЭЦЭНЗІІ
Боўш В.І. Актуальны напрамак крытыкі антыкамунізму
Сокал С.Ф., Аўсіевіч М.Т. Даследаванне светапогляду беларускіх рэвалюцыйных дэмакратаў
Вадап’янаў П.А. Да гармоніі з прыродай

ХРОНІКА
Да 60-годдзя БССР і Кампартыі Беларусі