Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс па гісторыі, літаратуразнаўству, філасофіі і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, фізіка-матэматычных, прыкладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы С.С. Дразда пра Янку Купалу і Уладзіслава Сыракомлю, А.Г. Хахлова пра гісторыю баявых камуністычных фарміраванняў у перыяд умацавання савецкай улады ў Беларусі, А.Я. Малышава і А.І. Кажушкова пра стварэнне БДУ, У.Ф. Ладысева пра барацьбу працоўных Заходняй Беларусі за свае правы ў 1935 г., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Петрыкаў П.Ц. У.І. Ленін аб неабходнасці прыцягнення працоўных мас да кіравання дзяржавай
Малышаў А.Я., Кажушкоў А.І. Стварэнне першага ўніверсітэта рэспублікі
Філюкоў А.І. Аб імавернасным падыходзе да біялагічнай эвалюцыі
Бачкоў А.Ф. Пытанні прававога рэгулявання звальнення рабочых і служачых у асновах заканадаўства Саюза ССР і саюзных рэспублік аб працы
Кавалеўскі Г.Ц., Кульбацкі Я.П. Разліковы прыбытак — абагульняючы паказчык гаспадарчай дзейнасці калектываў прадпрыемстваў
Міткевіч В.У. Эканамічныя пытанні праектавання новых вырабаў
Афітаў Э.А. Некаторыя пытанні ўдасканалення сістэмы пакрыцця выдаткаў асваення новай тэхнікі
Ладысеў У.Ф. З гісторыі барацьбы працоўных Заходняй Беларусі за дэмакратычныя правы і свабоды (1935 г.)
Хахлоў А.Г. З гісторыі баявых камуністычных фарміраванняў у перыяд умацавання Савецкай улады ў Беларусі
Ляшчынская В.А. Утварэнне атрыбутыўных назваў асоб пры дапамозе суфіксаў з элементам -к-
Лепешаў І.Я. Пра два самастойныя фразеалагізмы
Дрозд С.С. Янка Купала і Уладзіслаў Сыракомля
Каладзінскі М.А. Вобразы беларускіх казак на сцэне тэатра лялек
Палонская І.М. Прыкметы сучаснасці ў трактоўцы жанру раманса

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Шабанаў Ю.В. Даследаванне ленінскай спадчыны аб савецкім праве
Селіванаў П.А. Цікавая, патрэбная кніга

ХРОНІКА
Мікуліч А.І., Фядосік А.С. Усесаюзная навуковая сесія, прысвечаная вынікам палявых археалагічных і этнаграфічных даследаванняў у 1970 г.