Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1959 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — акадэмічны навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, філасофіі, мастацтвазнаўству, эканоміцы. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1959 г. з матэрыялаў па гісторыі адзначым публікацыі В.І. Мялешкі аб зараджэнні капіталістычных адносін у дробнай вытворчасці гарадоў Беларусі першай паловы XVIII ст. (па матэрыялах Магілёва), А.М. Карпачова і В.У. Чапко аб заняпадзе прыгоннай мануфактуры і выцясненні яе капіталістычнай мануфактурай на Беларусі ў першай чвэрці ХІХ ст., І.В. Палуяна аб рэвалюцыйным руху рабочых лясных промыслаў Заходняй Беларусі ў 1932–1934 гг. У артыкуле А.І. Яновіча вывучаюцца некаторыя асаблівасці старабеларускай мовы (па матэрыялах пісьменнасці XIV–XVII стст.).

Змест нумара:

Буслаў К.П. Кніга У.І. Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм» — выдатны ўклад у марксісцка-ленінскую філасофію
Малінін С.М. Развіццё народнай гаспадаркі Беларускай ССР у 1959–1965 гг. і некаторыя задачы эканамічнай навукі ў рэспубліцы
Пузікаў П.Д. Дарвінізм і дыялектычны матэрыялізм
Паўлючэнка М.М., Мазель М.І. Да пытання развіцця прамысловасці фосфарных угнаенняў у Беларускай ССР
Цыбулька М.П. Вытворчасць сакавітых кармоў у БССР і іх эканамічная ацэнка
Карпачоў А.М., Чапко В.У. Да пытання аб заняпадзе прыгоннай мануфактуры і выцясненні яе капіталістычнай мануфактурай ў Беларусі (першая чвэрць ХІХ ст.)
Палуян І.В. Рэвалюцыйны рух рабочых лясных промыслаў Заходняй Беларусі ў 1932–1934 гг.
Мялешка В.І. Да пытання аб зараджэнні капіталістычных адносін ў гарадской дробнай прамысловасці Беларусі першай палавіны XVIII ст. (па матэрыялах г. Магілёва)
Шуба П.П. Адвербіялізацыя дзеяслоўных форм у беларускай мове
Яновіч А.І. Да пытання аб развіцці значэння незакончанага трывання ў дзеясловах с суфіксамі –іва-, -ыва- па матэрыялах беларускай пісьменнасці XIV–XVII стагоддзяў
Вяржбоўскі А.А. Балтызмы ў беларускай мове (метадалогія і крытэрыі даследавання)
Дорскі С.Л. Некаторыя суфіксы абстрактных назоўнікаў у стараанглійскай мове
Масленікаў П.В. Тэматычная карціна перыяду 1917–1929 гг.
Іваноў У.М. Сучасны шлюб і вяселле ў рабочых
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Кавалеўскі Г.Ц., Ціханаў І.А., Пучкоў А.Н. Экспарт капіталу — сродак эканамічнага і палітычнага падпарадкавання слабаразвітых краін
Манееў А. [Рэц.]: Зборнік па беларускай этнаграфіі