Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі даследаванняў па гісторыі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Спецыялізаваная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, медыцынскіх, фізіка-матэматычных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Э.Р. Іофе аб даследаванне прычын і перадумоў аграрнай рэформы 1557 г. у Беларусі і Літве У.І. Пічэтам, В.І. Мялешкі аб неземляробчых занятках сялян усходняй Беларусі ў другой палове XVII–XVIII ст., Я.С. Умецкай аб цэнзурна-прававым становішчы губернскіх ведамасцей, М.П. Касцюка аб удзеле калгаснага сялянства Беларусі ў грамадскай вытворчасці ў 1938–1940 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Селіванаў П.А. У.І. Ленін і Заходні фронт у 1920 г.
Бейнаровіч Л.Е. Аб адзінстве суверэнных правоў і размежаванні кампетэнцыі паміж Саюзам ССР і саюзнай рэспублікай у галіне кіравання прамысловасцю
Чыгір А.Я. Грамадскія самадзейныя арганізацыі працоўных і іх сістэматызацыя
Гольбін Я.А., Герман В.А. Да пытання аб метадалогіі прагназіравання развіцця ліцейнай вытворчасці СССР
Маркоўская А.Д. Некаторыя пытанні ўдасканаленя арганізацыі прыёмкі і перапрацоўкі малака на прадпрыемствах малочнай прамысловасці БССР
Касцюк М.П. Удзел калгаснага сялянства Беларусі ў грамадскай вытворчасці ў перыяд перамогі і ўмацавання сацыялізма (1938–1940 гг.)
Забродскі Э.А. З вопыту арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва і руху за камуністычную працу на новабудоўлях рэспублікі ў гады сямігодкі (1959–1965 гг.)
Мялешка В.І. Неземляробчыя заняткі сялян усходняй Беларусі ў другой палавіне XVII–XVIII ст.
Іофе Э.Р. У.І. Пічэта аб прадпасылках і прычынах аграрнай рэформы 1557 г. у Беларусі і Літве
Умецкая Я.С. Цэнзурна-прававое становішча губернскіх ведамасцей
Арашонкава А.У., Грынавецкене Е.І., Кавальчук І.П., Мацкевіч Ю.Ф., Рамановіч Я.М., Чабярук А.И., Шаталава Л.Ф. Да лексіка-семантычнай дыферэнцыяцыі ў беларускіх народных гаворках
Гаробчанка Т.Я. Першыя пастаноўкі купалаўскіх п’ес
Каладзінскі М.А. Руская казка на сцэне тэатра лялек
Шчарбакова Т.А. «Барыс Гадуноў» М. Мусаргскага ў аркестравай рэдакцыі Д. Шастаковіча

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Саркісава Э.А., Шыкуноў У.С., Прымачонак А.А. Карысная кніга
Ліўшыц Г. Тэйярдызм: яго аналіз і крытыка
Дулеба А.І. У памяці народнай

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Фрыдрых Энгельс і сучаснасць
Агіевіч У.У. Спадчына Ф. Энгельса і беларуская навука