Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1969. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1969 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1969. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, літаратуразнаўству, мовазнаўству, філасофіі ды іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Спецыяльная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыродазнаўчых, агратэхнічных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1969 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.Р. Гняўко аб арганізацыі Саветаў рабочых дэпутатаў пасля Лютаўскай рэвалюцыі, П.А. Селіванава аб ваенным будаўніцтве ў Беларусі ў канцц 1918 — пачатку 1919 г., М.Д. Лапцёнка аб сацыяльнай прыродзе і характары партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Да шасцідзесяцігоддзя выхаду ў свет кнігі У.І. Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм»
Сцяпанаў В.І. Вялікі твор ленінскага генія (да 60-годдзя кнігі У.І. Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм»)
Мярэцкая Т.А. Ажыццяўленне ленінскіх ідэй аб развіцці эканамічнай садружнасці сацыялістычных краін
Дронаў Ф.А., Шатохіна М.М. У.І. Ленін і праблемы тэхнічнага прагрэсу
Гняўко В.Р. Арганізацыя Саветаў рабочых дэпутатаў у Беларусі ў першыя месяцы пасля звяржэння царызму
Лапцёнак М.Д. Сацыяльная прырода і характар партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны
Селіванаў П.А. Ваеннае будаўніцтва ў Беларусі (канец 1918 — пачатак 1919 г.)
Чарняўскі С.І. Асаблівасці і класіфікацыя асноўных вытворчых фондаў асушальных сістэм
Галаўнёў А.І. Інтэрнацыяналізацыя культур сацыялістычных нацый і іх самабытнасць
Матрунёнак А.П. Праблема прынцыпаў псіхалагічнага аналізу ў рамане
Селязнёў І.Ф. Узаемасувязь народна-прыкладнога мастацтва і мастацкага канструявання
Леухненка Л.Г. Манументальна-дэкаратыўнае мастацтва ў інтэр’ерах грамадскіх будынкаў Беларусі
Бандарэнка Т.П. Пра аднатыпнасць субстантыўных і ад’ектыўных словазлучэнняў
Арашонкава А.У., Грынавецкене Е.І., Кавальчук І.П., Мацкевіч Ю.Ф., Рамановіч Я.М., Шаталава Л.Ф. З лексікі беларускіх гаворак заходняй зоны

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Бароўскі М.І., Моніч З.І., Тарасенка А.А. Манаграфічнае даследаванне цэласнага працэсу станаўлення і развіцця камуністычнай фармацыі
Бандарчык В.К. Даследаванне, прысвечанае развіццю беларускага фальклору эпохі капіталізму
Жураўскі А.І. Беларуская мова ў мусульманскай літаратуры