Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2013. — Вып. 28

Гістарычна-археалагічны зборнік 2013 Вып. № 28Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2013. — Вып. 28.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа пабачыў свет у 1927 г., пасля чаго выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. У выпуску 28 за 2013 г. друкуюцца артыкулы М. Касцюка, Г. Штыхава, С. Токця, А. Егарэйчанкі, С. Цемушава, А. Філатавай, Я. Рассадзіна і шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 52,3 MB.

Крыніца/Источник: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест нумара:

ПАМЯЦІ М.С. СТАШКЕВІЧА (да 75-годдзя з дня нараджэння)
Аляксандр Каваленя, Вячаслаў Даніловіч, Мікалай Смяховіч. Служыў гісторыі Айчыны (да 75-годдзя з дня нараджэння Мікалая Сцяфанавіча Сташкевіча)
Александр Данилов. Историк Н.С. Сташкевич и его время
Вадзім Гігін. М.С. Сташкевіч як даследчык гісторыі беларускіх палітычных партый
Владимир Козляков, Ольга Левко. Учёный, наставник, патриот (к 75-летию со дня рождения Николая Стефановича Сташкевича)
Евгений Барановский. Его творчество вдохновляет

ГІСТОРЫЯ
Ярослав Рассадин. Византийская анакаталипсия славянской Мореи
Ганна Васіленка. Гістарыяграфія і крыніцы праблемы «Дзейнасць Боны Сфорца на тэрыторыі Беларусі (1518–1555 гг.)»
Вадзім Аніпяркоў. Крытыка Чатырохгадовага сойма ў праграмных дакументах Таргавіцкай канфедэрацыі
Василий Табунов. Попытка введения белорусского языка в дополнительное богослужение римско-католического костела в 1905 г. (на примере Витебской губернии)
Михаил Смольянинов. Первая мировая война в историографии Беларуси
Ольга Дмитриева. Национальные общности на территории Беларуси накануне Первой мировой войны. Численность и состав
Михаил Старовойтов. Системно-компаративный подход к оценке этносоциокультурного облика населения белорусско-российско-украинского пограничья в 1920–30-е годы
Эммануил Иоффе. К вопросу об эвакуации населения БССР в 1941 году
Сергей Шабельцев. Белорусы в славянском движении в Аргентине (1941–1945 гг.)
Николай Нестерович. Экономика Беларуси в 1991–2000 гг.: реформирование сферы ценообразования
Петр Стецкевич. Организационная структура и программные установки сионистских партий, действовавших на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг.
Іван Марцынкевіч. Асаблівасці колькаснага вызначэння інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў Беларускай ССР у 1944 г. — першай палове 1950-х гадоў
Ігар Пушкін. Стварэнне і дзейнасць дзяржаўных органаў па рэгуляванні міжнацыянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь
Сахаб Ахмед Али Нур. Перспективы развития ирако-американских отношений в контексте войны 2003 года
Алтын Уалтаева. Тренд Казахстана в Центрально-азиатском регионе
Малик-Айдар Асылбеков. Жизненный путь и научное наследие Бегежана Сулейменова

Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы», Мінск, 9 кастрычніка 2012 г.

Прывітальнае слова ўдзельнікам Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы» дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча Даніловіча
Прывітальнае слова ўдзельнікам Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Метадалогія даследа ванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы» акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені «Некаторыя метадалагічныя праблемы айчыннай гістарыяграфіі»

МЕТАДАЛОГІЯ ГІСТОРЫІ
Наталля Анофранка. Духавенства ў паўстанні 1830–1831 гг.: гістарыяграфія праблемы
Вольга Бароўская. Праблема перыядызацыі польска-савецкіх перагавораў 1919–1921 гг. Вызначэнне месца беларускага пытання
Алексей Белявский. Наука об архивах в Беларуси: методологический взгляд с позиций постмодерна
Наталля Гардзіенка. Да пытання аб стане дасле даванняў беларускага замежжа
Раіса Зянюк. Дабрачынная дзейнасць рымска-каталіцкага касцёла на беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII — пачатку XX ст.: гістарыяграфія праблемы
Эммануил Иоффе. Использование терминологии в исследованиях по истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны
Алег Каляга. Структурны метад і асаблівасці вывучэння гаспадарчай дакументацыі другой паловы XVIII — першай паловы ХІХ ст.
Игорь Кандыба. Западная Беларусь 1920–30-х годов глазами «маленького человека» — проблемы и перспективы исследования
Міхаіл Касцюк. Метадалагічныя аспекты нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі гісторыі Беларусі
Віктар Кахновіч. Асаблівасці памешчыцкага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.: крыніцазнаўчы аспект
Уладзімір Красюк. Праблема гістарычнага кантэксту — дынаміка выяўлення
Виктория Латышева. Современные методологические практики: смещение исследовательского акцента
Валянцін Мазец. Нацыянальныя адносіны ў БССР (1945–1991 гг.): накірункі даследаванняў
Ольга Матусевич. Основные подходы к изучению социальной памяти
Николай Миницкий. Теория и практика когнитивного подхода в историческом исследовании и образовании
Дзмітрый Моніч. Мужчына ў працах беларускіх этнографаў канца ХІХ — пачатку ХХ ст.
Валерия Новосёлова. Проблема фиктивных и нефиктивных текстов в исторической географии средневековья (на примере испанского трактата «Книга знаний»)
Виктор Острога. Новая и новейшая история Германии в работах белорусских историков советского периода
Вольга Папко. Уліковая дакументацыя ў даследаванні праблемы шляхецкай сям’і XIX — пачатку XX ст. (на прыкладзе спісаў шляхты Ваўкавыскага павету)
Юрий Присяжнюк. Шляхи оптимізації методологічних підходів дослідження селянства Білорусі ХІХ–ХХ стст.
Марианна Соколова. Компаративный подход как «контролируемое сравнение» в исследовании истории общественных движений Беларуси в XIX в.
Анастасия Солодилова. Когнитивные формы представления исторического знания в информационных технологиях
Кацярына Саўчык. Праблема карэляцыі прававога кантэнту з умовамі рэалізацыі канфесійнай палітыкі ў БССР у сучасных гістарычных даследаваннях
Владимир Сидорцов. Научно-понятийный аппарат исторического познания
Николай Смехович. Ценности школы «Анналов» для изучения истории Беларуси
Степан Темушев. Проблема осмысления налогово-даннической системы домонгольской Руси в историографии
Сяргей Токць. Парадыгмальная структура сучаснай гістарыяграфіі
Елена Филатова. Война 1812 г. в современной белорусской историографии
Алена Фірыновіч. Фарміраванне «дакументальнага капіталу» славянскай гістарыяграфіі паўстання 1863–1864 гг.
Ксенія Церашкова. Да пытання аб вызначэнні паняцця «мяшчане» ў заканадаўстве Расійскай імперыі
Людмила Ширко. Содержательные аспекты историографической рефлексии
Михал Яноха. Несколько замечаний о методологии исследований истории белорусской иконописи

АРХЕАЛОГІЯ
Галина Поплевко. Эксперименты по лепке профилированной керамики
Максим Челноков. Некоторые проблемы изучения этнокультурных процессов лесостепной зоны между Днестром и Доном в раннеримское время по данным археологии
Георгій Штыхаў. А.Р. Мітрафанаў — даследчык Полацка: пытанні датавання культурных напластаванняў Верхняга замка
Александр Егорейченко. Северо-Западная Беларусь в середине–третьей четверти I тысячелетия н.э. (по материалам селища Зазоны)

ХРОНІКА
Хронология важнейших событий государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» в 2011–2012 годах
Выданні дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ў 2011–2012 гадах

Правілы для аўтараў