Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2006. — Вып. 21

Гістарычна-археалагічны зборнік 2006 № Вып. 21Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2006. — Вып. 21.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — спецыялізаванае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г. Пасля гэтага выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. У выпуску 21 за 2006 г. змяшчаюцца навуковыя артыкулы і паведамленні аб палявых археалагічных пошуках і адкрыццях за 2005 г. У зборніку публікуюцца артыкулы В. Вяргей, В. Шадыры, Міхаіла Чарняўскага, Максіма Чарняўскага, А. Калечыц, А. Егарэйчанкі, А. Мяцельскага, М. Плавінскага, Г. Штыхава, Я. Шмідта, Л. Дучыц, Я. Звяругі, В. Ляўко, Дз. Дука, В. Емяльянчык, А. Вайцяховіча, С. Тарасава і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Вяргей В. А.Д. Каваленя і даследаванні Палесся эпохі жалеза і ранняга сярэднявечча
Шадыра В., Кушнір А. Археалагічныя росшукі А.Зм. Кавалені ў басейне Заходняй Дзвіны і сучасны стан даследаванняў
Рассадзін С. Каваленя А.Д. «Дневник за 1936 г. р. Сож» як навуковая крыніца
Чарняўскі Міхал. Да гісторыі выяўлення і даследавання тарфяніковай стаянкі Крывіна 1 (1934–1963)
Калечиц Е., Разлуцкая А. Новые остеологические находки в междуречье Ясельды и Пины
Чарняўскі Максім. Керамічны комплекс стаянкі Асавец 7
Егорейченко А. Боевое и охотничье оружие племён культуры ранней штрихованной керамики
Мяцельскі А. Гарадзішчы жалезнага веку ў міжрэччы Сожа і Іпуці (па матэрыялах Магілёўшчыны)
Плавінскі М., Штыхаў Г. Ляпная кераміка Полацкага селішча
Шмидт Е. Скандинавы в Смоленском Поднепровье и Подвинье в IX–X вв. н.э.
Зайкоўскі Э. Адрозненні ў пахавальным інвентары раннесярэднявечных славянскіх курганоў на тэрыторыі Беларусі: этнагенетычны і светапоглядны аспекты
Щеглова В., Ткачёв М., Зверуго Я., Дучиц Л. Материалы о животноводстве и охоте на территории Северной Беларуси в средние века
Даўгудзіс В. Новыя дадзеныя пра мінулае віленскай Лысай (Трохкрыжовай) гары
Кошман В. Тапаграфія і фартыфікацыя гарадзішчаў бярэзінска-дняпроўскага міжрэчча ў Х–ХІІІ стст.
Дучыц Л.У. Этнаграфія і міфалогія курганоў Беларусі
Калечыц І. Гістарыяграфія праблемы даследавання эпіграфічных помнікаў перыяду Х–XIV стст.
Клімаў М. Асаблівасці рассялення ў акрузе Полацка: Х — сярэдзіна XVI ст.
Звяруга Я. Даследаванні на Каложскім плато ў Гродне
Емяльянчык В. Праблемы і перспектывы палеадэмаграфічных даследаванняў у Беларусі
Дучыц Л., Вайцяховіч А., Кенька П. Жальнічны могільнік каля в. Маргавіца Докшыцкага раёна
Ганецкая І. Керамічны посуд з культурнага пласту 1522–1680 гг. Глускага замку: тэхналагічны аспект
Бектинеев Ш. Полоцкая фалеристика периода Ливонской войны 1558–1583 гг.
Групо И. Увековечивание памяти жертв сражения при переправе армии Наполеона через р. Березину
АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ І АДКРЫЦЦІ 2005 ГОДА
Коласаў А. Археалагічныя работы ва Усходняй Беларусі
Калечыц А., Абухоўскі В., Лакіза В. Работы на Юравіцкай верхнепалеалітычнай стаянцы
Абухоўскі В., Калечыц А., Лакіза В., Чарняўскі Міхал. Раскопкі на Аўгустоўскім канале
Чарняўскі Міхал. Археалагічныя работы ў басейнах Нёмана, Дзвіны і Віліі
Лакіза В., Калечыц А., Абухоўскі В. Археалагічныя раскопкі на помніку позняга неаліту — бронзавага веку Навасёлкі 1
Калечыц А. Работы ў Мотальскім мікрарэгіёне
Чарняўскі Максім. Шосты сезон даследавання тарфяніковай стаянкі Асавец 7
Лакіза В. Раскопкі паселішча Кавальцы-3-Турыст і разведкі на Беларускім Панямонні
Вяргей В., Трымер В. Даследаванні археалагічнага комплексу каля в. Снядзін у Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці
Бяліцкая Г. Археалагічны помнік постзарубінецкага часу каля Давыд-Гарадка
Белявец В. Даследаванні на грунтовым могільніку Пятровічы (Белая гара)
Иов В. Работы на средневековых памятниках Полесья
Шадыра В., Кенька П. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах возера Селява Крупскага раёна
Штыхаў Г. Археалагічныя даследаванні на рэчцы Лагозінка ў наваколлі Лагойска
Семянчук Г. Папярэднія вынікі даследаванняў сярэднявечнага могільніка ў г. Ваўкавыску Гродзенскай вобл.
Макушников О., Сычёв В., Тимофеенко А., Лосев Р. Исследование комплекса памятников у д. Мохов на юго-востоке Беларуси
Вайцяховіч А. Раскопкі курганаў у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці
Калядзінскі Л. Вынікі археалагічнага даследавання абарончага рова ля Замкавай гары ў Капылі
Тимофеенко А. Археологические исследования в Гомельском и Лоевском районах
Дук Дз. Археалагічныя раскопкі і нагляд за будаўнічымі работамі ў Полацку
Дучыц Л., Вайцяховіч А., Кенька П. Раскопкі курганна-жальнічнага могільніка каля в. Малявічы Вілейскага раёна
Клімаў М. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Полацкага Падзвіння
Марковіч Л. Археалагічныя працы ў Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці
Кошман В. Раскопкі на селішчы Капланцы і гарадзішчы Свіслач
Плавінскі М. Даследаванні ў Браслаўскім раёне
Харытановіч З. Археалагічныя разведкі ў Мінскім раёне
Башкоў А. Даследаванні старажытнага Воўчына
Кошман В. Археалагічны нагляд у Слуцку
Емяльянчык В. Вынікі антрапалагічнай экспертызы астэалагічных матэрыялаў з крыптаў Спаскай царквы Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра
Ганецкая І. Археалагічныя працы ў Глускім замку
Русаў П. Вынікі археалагічных даследаванняў 2004–2005 гг. вуліцы Гандлёвай у Мінску
Собаль В. Археалагічныя даследаванні дома Ваньковічаў у Мінску
Семянчук Г., Дабрыян А., Піваварчык С., Юркавец Ю. Археалагічныя даследаванні ў Гродна на Савецкай плошчы
Тарасаў С., Плавінскі М. Археалагічныя даследаванні на Верхнім горадзе ў Мінску
Левко О. Археологическое исследование строительных котлованов и траншей в г. Витебске в 2004–2005 гг.
Кенько П. Археологические разведки в Докшицком и Лепельском районах Витебской области
Скарачэнні