Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2005. — № 20

Гістарычна-археалагічны зборнік 2005 № 20Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2005. — № 20.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковае выданне, у якім публікуюцца вынікі гістарычных і археалагічных даследаванняў. ГАЗ пачаў выдавацца ў 1927 г., аднак пасля выхаду першага нумару другі выпуск пабачыў свет толькі ў 1993 г. У № 20 Гістарычна-археалігчнага зборніка за 2005 г. публікуюцца артыкулы В. Капыціна, М. Крывальцэвіча, В. Лакізы, Я. Звяругі, В. Шадыры, Я.А. Шмідта, М.І. Лашанкова, М. Плавінскага, Макс. Чарняўскага, М. Клімава, Дз. Дука, А. Разлуцкай і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Копытин В. Финальный палеолит Верхнего Поднепровья как историческая эпоха
Колосов А. Мезолитическая стоянка Поклады-2 в Кричевском Посожье
Крывальцевіч М., Лакіза В., Макаровіч П. Элементы культуры звонападобных кубкаў і «заходняга Тшцінца» ў структурах тшцінецкага культурнага кола тэрыторыі Беларусі
Маркус І., Охріменко Г. Металеві вироби з Волині та Західньго Надбужжя
Langer J., Pietrzak S., Adamska M., Lakiza W., Makarowicz P., Zajkowski E. Badania fizykochemiczne pozostałości organicznych z epoki brązu z terenu Białorusi
Ляшкевич И. Ихтиологическая коллекция из городища Большие Споры (Подвинье)
Лашанкоў М., Траццякоў Дз. Палеэтнабатанічныя даследаванні матэрыялаў з помнікаў ранняга жалезнага веку паўднёва-ўсходняй Беларусі
Шадыра В., Шаволін С. Тыпалогія касцяных наканечнікаў стрэл з гарадзішчаў Беларускага Падзвіння
Звяруга Я. Рыбалоўныя прылады з гарадзішча Гарані
Шмидт Е. Археологические культуры второй половины I тыс. н.э. в Смоленском Поднепровье и Подвинье
Шадыра В. Гарадзішча Вышадкі Гарадоцкага раёна
Звяруга Я., Ляшкевіч Э. Рыбалоўныя прылады і рэшткі рыб з селішча Мікольцы
Белявец В., Вяргей В. Гарызонт перыяду рымскіх уплываў паселішча Курадава-І каля Пінска
Рассадин С. По следам ас-Сакалиба. К вопросу о ранней славянизации Среднего Поволжья
Плавінскі М., Плавінскі А. Раскопкі курганнага могільніка Мілты
Дучыц Л., Вайцяховіч А., Ганецкая І., Іоў А., Лашанкоў М. Раскопкі курганных могільнікаў каля вёсак Селішча і Дубніца Лагойскага раёна
Ильютик А. Пряслица городища Масковичи
Вайцяховіч А. Тры ўзроўні інгумацыі ў курганах Полацкай зямлі (на прыкладзе курганнага могільніка Звязда)
Дук Дз., Тарасаў С. Да пытання тапаграфічнага развіцця Вялікага пасада Полацка ў ХІ ст.
Зайкоўскі Э. Пахаванні з драўлянымі вёдрамі
Мацельскі А. Шляхі зносін на тэрыторыі Мсціслаўскага княства і ваяводства ў ХІІ–XVIIІ ст.
Плавінскі М., Шаркоўская Н. Булава ХІІ–ХІІІ стст. з-пад Віцебска
Дук Дз. Унікальная знаходка з Полацка — керамічная чарнільніца з выявай князёў Барыса і Глеба
Вінакураў В., Дучыц В., Зайкоўскі Э., Карабанаў А. Камяні-гойбіты
Дучыц Л. Рэлікты культу жывёл у народным хрысціянстве і павер’ях.
Голубеў В. Грамадска-тэрытарыяльныя супольнасці ў Беларусі: ад радавой абшчыны да суседскай грамады
Мартыненко И. Правовые проблемы охраны археологического наследия и возможные пути их решения в законодательстве Республики Беларусь
АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ І АДКРЫЦЦІ 2004 ГОДА
Чарняўскі М. Археалагічныя работы на Панямонні і Падзвінні
Калечыц А. Новыя даследаванні ў Мотальскім мікрарэгіёне
Чарняўскі Макс.М. Тарфянікавая стаянка Асавец-7 — новыя даследаванні
Лакіза В. Даследаванне паселішча каменнага і бронзавага вякоў Дакудава 5, р. Неман, Лідскі раён, Гродзенская вобласць
Ляшкевіч Э. Даследаванні на Бабровіцкім возеры
Лакіза В., Абухоўскі В. Археалагічныя разведкі на Беларускім Панямонні
Лашанкоў М. Раскопкі ў Рэчыцкім раёне
Подгурский П. Результаты археологических работ в Витебском Подвинье
Шадыра В. Раскопкі гарадзішча «Выспянская Гара» на воз. Селява Крупскага раёна
Вяргей В, Трымер В. Археалагічныя даследаванні ў Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці
Штыхаў Г. Археалагічнае вывучэнне помнікаў V–VIII стст. у наваколлі Віцебска
Бруевич Н. Полевые исследования в Рогачевском районе
Іоў А. Даследаванне старажытнарускіх гарадзішчаў Палесся
Макушников О., Сычев В., Курашова Н., Лосев Р. Раскопки средневекового комплекса у д. Мохов на Гомельщине
Вайцяховіч А., Кенька П. Працы на курганных могільніках у Віцебскай вобласці
Кошман В. Даследаванні ў Бярэзінскім і Асіповіцкім раёнах
Тимофеенко А. Разведки в Гомельском и Лоевском районах Гомельской области
Дук Дз. Археалагічныя раскопкі ў Верхнядзвінскім і Расонскім раёне
Дук Дз. Археалагічныя раскопкі на Запалоцкім пасадзе старажытнага Полацка
Плавінскі М. Разведкі ў Браслаўскім і Міёрскім раёнах
Клімаў М. Новае ў даследаванні Полаччыны
Коласаў А. Археалагічныя працы на паўночным усходзе Магілёўскай вобласці
Башкоў А. Даследаванні грунтовага могільніка XIV ст. каля г. Камянца
Ганецкая І. Археалагічныя даследаванні ў Глускім замку
Русаў П. Раннесярэдневяковая кераміка з раскопак па вул. Гандлёвай № 7 у Мінску
Марковіч Л. Вынікі археалагічнага вывучэння Шклоўскага раёна
Собаль В. Археолага-архітэктурныя даследаванні сядзібы Н. Орды
Кізюкевіч Н. Археалагічныя разведкі ў Гродзенскім раёне
Юркавец Ю. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Гродзенскага і Ваўкавыскага раёнаў Гродзенскай вобласці
Разлуцкая А. Раскопки торфяниковой стоянки Войковичи-1 на Колдычевском озере
Скарачэнні