Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2016. — Вып. 27

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2016 Вып. 27Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2016. — Вып. 27. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2013–2014 гадах.

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа пабачыў свет у 1957 г. Пасля гэтага выданне спынілася. Другі выпуск выйшаў толькі ў 1999 г. У межах серыі друкуюцца зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і сумежных краін. Асобныя выпускі прысвячаюцца эпохам, праблемам, вядомым археолагам, утрымліваюць матэрыялы канферэнцый або з’яўляюцца манаграфіямі.

Выпуск 27 «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» прысвечаны вынікам даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2013–2014 гадах. У ім надрукаваны артыкулы В.М. Ляўко, П.М. Кенька, М.В. Клімава, Н.П. Шутковай, А.Г. Калечыц, А.Ю. Ткачова, А.М. Вашанава, А.У. Вайтовіч, В.У. Ашэйчыка, А.А. Башкова, М.М. Крывальцэвіча, А.Ф. Касюк, А.В. Вайцяховіча і шэрагу іншых даследчыкаў.

Заўвага: Сайт утрымлівае толькі змест зборніка, але не тэксты артыкулаў.

Змест выпуска:

АРТЫКУЛЫ
Воротинская Л.С., Дробушевский А.И. Археологические исследования Горошковского могильника в 2014 году
Рудницкий Мирослав. Результаты польско-белорусских исследований на могильнике эпохи великого переселения народов в деревне Бурдонг Щитненского повета Варминско-Мазурского воеводства
Дук Д.У., Коц А.Л. Старажытны Полацк: новыя даныя па выніках раскопак на тэрыторыі Ніжняга замка ў 2014 годзе
Максімовіч А.М. Сістэма рассялення ў басейне ракі Шчара па курганных могільніках Х–ХІІІ стагоддзяў
Авласович А.М. Историография и методика археологического изучения курганных некрополей эпохи древней руси на территории Могилевского Поднепровья и Посожья в дореволюционный период
Козюба В.К. Заметки к исторической топографии древнерусского Берестья
Костюкевич А.В. Культурно-экономические контакты Полоцкой земли в ІХ–ХІІІ веках (по материалам импорта Северной и Центральной Беларуси)
Шадыра В.I., Дучыц Л.У., Кенька П.М., Аляхновіч А.П. Курганна-жальнічны могільнік каля вёскі Дакучын Крупскага раёна Мінскай вобласці
Левко О.Н., Кенько П.М. Толочин XVI–XIX веков в свете историко-археологических исследований
Клімаў М.В. Даследаванне селішча Ворань як адлюстраванне праблемы вывучэння вясковых паселішчаў другой паловы XIII — пачатку XVI стагоддзя
Спирин И.В. Итоги археологических раскопок на памятниках «Шкловский замок в Рыжковичах» и «бастионная крепость у д. Митьковщина» летом 2014 года
Юрэцкі С.С. Кераміка ляснога неаліту: праблемы параўнання матэрыялаў з тэрыторыі Беларускага Панямоння i Усходняй Польшчы
Шуткова Н.П. Изучение печных изразцов с территории Беларуси в трудах ученых конца XIX — начала XXI века (историография проблемы)

МАТЭРЫЯЛЫ
Калечыц А.Г., Ткачоў А.Ю. Каменныя свідраваныя сякеры са збораў археалагічнага музея «Нашы карані» ў вёсцы Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці
Белабровік Д.А. Тэхнакомплексы свідэрскай культуры гомельскага пасожжа (па матэрыялах фондаў гомельскага палаца-паркавага ансамбля)
Гурьянов В.Н. Курган с трупосожжением на могильнике Елисеевичи Брянской области Российской Федерации
Вашанаў А.М. Касцяныя зубчастыя вастрыі з фальварка Усвяты: лакалізацыя, храналогія i культурная ідэнтыфікацыя
Гриб В.В. Кремнёвые наконечники стрел позднего неолита и эпохи бронзы в Камень-Погост-Загородском микрорегионе (Западное Полесье): типология, технология и культурно-хронологическая идентификация
Вайтовіч А.У., Ашэйчык В.У. Новае пахаванне кола культуры шнуравой керамікі на Верхнім Панямонні
Езепенко И.Н., Вороненко О.В. Новые археологические материалы мезолитической эпохи с поселения Жлобин-4 Гомельской области
Кошман В.И. Лагерь Малый Тростенец и его инфраструктура по материалам археологических работ 2014–2015 годов
Шуткова Н.П. Карнизные печные изразцы, коронки, навершия, перемычки и изразцы для покрытия купола печи XVII–XVIII веков из археологических раскопок замка в Старом Быхове в 2013 году

ПАЛЯВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2013–2014 гадоў
Башков А.А. Археологические исследования в районе Тереспольского моста и Тереспольских ворот Брестской крепости в рамках проектных и реставрационных работ 2011 и 2013 года
Велент-Шчэрбач С.С. Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці ў 2014 годзе
Крывальцэвіч М.М., Касюк А.Ф., Вашанаў А.М., Ткачоў А.Ю. Вынікі археалагічных разведак 2014 года ў басейне ракі Трасцяніца (Беларускае Пабужжа)
Линденков Д.Н. Некоторые итоги исследований средневековых памятников на Гомелыцине в 2014 году
Ткачоў А.К. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці ў 2014 годзе
Юрэцкі С.С. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Стаўбцоўскага і Маладзечанскага раёнаў Мінскай вобласці ў 2014 годзе
Магалінскі I.У. Вынікі археалагічных наглядаў за землянымі работамі ў Полацку ў 2014 годзе
Войтехович А.В. Археологические работы в исторической части Несвижа в 2014 году