Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1957 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — галоўны навуковы часопіс Савецкай Беларусі. У 1956 г. узнікла асобная серыя часопіса для градмаскіх навук, у якой друкаваліся матэрыялы па гісторыі, філасофіі, літаратуразнаўству, мовазнаўству, эканоміцы. З публікацый гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі ў № 2 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1957 г. змешчаны артыкулы В.Н. Перцава аб гістарычнай думцы на Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХ ст., Н.Е. Завалеева аб рабочым класе БССР у 1921–1925 гг., М.Я. Грынблата сб сялянскіх промыслах і рамёствах ў Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХ ст.

Змест нумара:

Вінакураў Ф.П. Асноўныя вынікі навуковай дзейнасці Акадэміі навук БССР за 1956 г.
Перцаў В.Н. Гістарычная думка ў Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХ ст.
Завалееў Н.Е. Рабочы клас БССР у аднаўленчы перыяд (1921–1925 гг.)
Грынблат М.Я. Сялянскія промыслы і рамёствы ў Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХ ст.
Горбач В.І. Аб змесце паняцця «адзінства працілегласцей»
Собалеў Е.Я. Прамысловасць Магілёўскай вобласці і магчымасці яе далейшага развіцця за кошт унутраных рэсурсаў
Хромчанка К.Г. Раман Піліпа Пестрака «Сустрэнемся на барыкадах»
Ярош М. Да пытання аб характары драматычнага канфлікту камедыі Я. Купалы «Паўлінка»
Бордович А.М. К вопросу о путях возникновения и морфологической природе модальных слов в русском языке
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
[Рэц. на] Дакументы аб дзейнасці Рэвалюцыйных камітэтаў Беларусі