Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы). Ч. 1

Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь 1994 Ч. 1Зборнік: Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы) : Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў, Мінск, 3–5 лютага 1993 г. : У 2 ч. Ч. 1: Гісторыя Беларусі. — Мінск : Універсітэцкае, 1994. — 277 с.

Характарыстыка: Зборнік утрымлівае даклады, што прагучалі на Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў, якая адбылася 3–5 лютага 1993 г. у Мінску. У першай частцы друкуецца звыш 40 дакладаў, якія ахопліваюць гістарычныя падзеі ад далетапіснага часу (прыведзены шматлікія вынікі археалагічных даследаванняў) да сучаснасці. Сярод аўтараў дакладаў — вучоныя Беларусі, Польшчы і Германіі. У кнігу ўключаны артыкулы М.П. Касцюка аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі Беларусі, Г.В. Штыхава аб перадумовах фарміравання беларускага этнасу, Л.У. Дучыц аб ролі балтаў у этнагенезе беларусаў, А.М. Мядзведзева аб часе прыходу славян на тэрыторыю Беларусі, Ю.А. Заяца аб вытоках беларускай дзяржаўнасці, С.В. Тарасава аб узнікненні дзяржавы і царквы на Беларусі ў X–ХІІІ стст., В.М. Ляўко аб узнікненні і развіцці раннесярэднявечных гарадоў на паўночным усходзе Беларусі, Л.У. Калядзінскага аб сярэднявечным Віцебску, М.І. Лашанкова аб гарадзішчах ранняга жалезнага веку Ніжняй Бярэзіны, В.У. Шаблюка аб даследаванні мястэчак сярэднявечнай Беларусі ў Верхнім Панямонні, Ш.І. Бекцінеева аб перыядызацыі грашовага абарачэння ў ВКЛ у XIII–XV стст. і публікацыі шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў, якія храналагічна ахопліваюць усю гісторыю Беларусі.

Фармат: Djvu.

Памер: 3 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.


Змест:
Касцюк М.П. Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі: асноўныя падыходы
Штыхаў Г.В. Перадумовы фарміравання беларускага этнасу ў раннім сярэднявеччы (VI–XII стст.)
Дучыц Л.У. Роля балтаў у этнагенезе беларусаў (па матэрыялах вывучэння касцюма XI–XII стст.)
Мядзведзеў А.М. Аб часе прыходу славян на тэрыторыю Беларусі (да пастаноўкі праблемы)
Заяц Ю.А. У истоков белорусской государственности
Лашанкоў М.I. Гарадзішчы ранняга жалеза Ніжняй Бярэзіны
Тарасаў С.В. Узнікненне дзяржавы і царквы на Беларусі ў X–ХІІІ стст.
Левко О.Н. Возникновение и развитие раннесредневековых городов на северо-востоке Белоруссии
Калядзінскі Л.У. Сярэднявечны Віцебск як эталонны помнік матэрыяльнай культуры беларускага феадальнага горада
Шаблюк В.У. Да праблемы даследавання мястэчак феадальнай Беларусі (па матэрыялах Верхняга Панямоння)
Бектинеев Ш.И. Периодизация денежного обращения в Великом княжестве Литовском в XIII–XV вв.
Мікуліч А.I. Гістарычная генагеаграфія Беларусі
Сасна Р. На шляхах да Берасцейскай уніі
Трусаў А.А. Беларусы ў Маскве XVII ст.
Палуцкая С.В. Культурныя каштоўнасці ў міжканфесійнай барацьбе канца XVI — першай паловы XVII ст. у Вялікім княстве Літоўскім
Сосна У.А. Спецыяльныя катэгорыі сялянства Беларусі ў канцы XVIII — першай палове XIX ст.
Сяльверстава С.Я. Палітыка царызму ў галіне культуры на Беларусі ў першай палове XIX ст. (спроба перыядызацыі)
Каханоўскі А.Г. Дваранства Беларусі ў другой палове XIX ст.: склад і сацыяльнае аблічча
Iванчук Б.М. Месца К. Каліноўскага ў грамадска-палітычнай думцы Беларусі XIX ст.
Грыгор’ева В.В. Каталіцкая царква на Беларусі ў другой палоне XIX — пачатку XX ст.
Ціхаміраў А.В. Пытанні масавай эміграцыі з Беларусі ў ЗША (80-я гады XIX ст. — 1914 г.)
Бейлькин X.Ю. Источниковедческий аспект изучения аграрного капитализма в Белоруссии
Бабков А.М. Беженцы в Белоруссии в годы первой миpoвой войны (1915–1916)
Коршук У.К. З гісторыі Беларускай сацыялістычнай грамады
Коўкель I.I. «Беларускае пытанне» ў палітыцы Польшчы (1918–1920)
Ходзін С.М. Ад «свайго» да «агульнага» (да пытания аб эвалюцыі сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гады)
Зиберт Д. Из истории хуторов в Советской Белоруссии (1923–1941)
Ладысеў У.Ф. Некаторыя актуальныя пытайні метадалогіі і тэорыі нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі
Лугачова Т.А. Салідарнасць працоўных Заходняй Беларусі з барацьбітамі за дэмакратыю, супраць фашызму і рэакцыі
Милевский Е.Я. К вопросу о состоянии исследования истории северо-восточных окраинных земель Второй Польской Республики (Западная Белоруссия)
Gnatowski М. Kresy polnocno-wschodnie (Zachodnia Białoruś) w latach II wojny światowej (1939–1944). Nowe aspekty i problemy badawcze
Кнатько Г.Д. Правищие круги Белоруссии летом 1941 г. (анализ мемуарных источников)
Чарнаглазава Р.А. Трагедыя яўрэйскага народа ў гады вайны (1941–1944): мінскае гета
Снапкоўскі У.Е. Аб дапамозе ЮНРРА Беларусі (1945–1947)
Марчанка І.Я. Аднаўленне індустрыі Беларусі ў пасляваенныя гады: вопыт і праблемы
Котаў А.І. Некаторыя пытанні вырашэння жыллёвай праблемы ў пасляваеннай беларускай вёсцы (1945–1955)
Адамушка У.I. Некаторыя праблемы даследавания палітычных рэпрэсій на Беларусі (20–50-я гады)
Канапацкі І.Б. Татары на Беларусі
Сорокин A.Н. АПК Белоруссии: некоторые аспекты развития (60–80-е годы)
Сальков А.П. Развитие системы профтехобразования и использование её выпускников в народном хозяйстве Белоруссии в 70-е годы
Сакович В.С. Белорусское фермерство: трудный путь становления
Крэнь І.П. Выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу ў гісторыка-дакументальных хроніках «Памяць»
Волковицкий И.Г. Судьба гомельских архивов и некоторые проблемы архивного дела в Белоруссии
Ляднёва А.С. Нацыянальна-культурнае жыццё беларускай эміграцы» ў ЗША
Шалястовіч К.I. Беларусы ў Аргенціне: гістарычная рэтраспектыва i актуальная праблематыка