Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1978 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — часопіс, дзе друкаваліся матэрыялы па гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству, гісторыі права і іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук узнікла ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па грамадскіх, фундаментальных, прыкладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Сярод гістарычных пераважалі матэрыялы па гісторыі рэвалюцыйнага руха і савецкага будаўніцтва. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1978 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы З.Ю. Капыскага і М.Ф. Спірыдонава пра У.І. Пічэту і даследаванне ім феадальнага грамадства на Беларусі XV–XVI стст., А.М. Булыкі пра запазычаныя тэрміны ў старабеларускай мове, Н.І. Буракоўскай пра сялянскія рамёствы Беларусі ў перыяд разлажэння феадалізму, Г.А. Пятроўскай пра сацыяльны пратэст у беларускіх рэкруцкіх і салдацкіх песнях, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

НАСУСТРАЧ 60-ГОДДЗЮ БССР I КАМПАРТЫІ БЕЛАРУСІ
Белагалоўка В.М. Саюз ССР — увасабленне прававой і фактычнай роўнасці нацый і народнасцей

150 ГОД 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ Л.М. ТАЛСТОГА
Куляшоў Ф.I. Геній народа — гордасць чалавецтва
Адамовіч Н.А. Праблема параўнальнага вывучэння творчасці Талстога і Дастаеўскага ў крытыцы і літаратурнай навуцы

ФІЛАСОФІЯ
Крывароцька В.В. Філасофскія аспекты сінтэзу геаграфічных ведаў

ПРАВА
Ядзевіч Н.I. Дагаворныя адносіны калгасаў з іншымі прадпрыемствамі і арганізацыямі
Марозаў Я.I. Функцыі адміністрацыйных органаў у камупістычным выхаванні працоўных (на матэрыялах дзейнасці адміністрацыйпых органаў Беларускай ССР)

ЭКАНОМІКА
Зайчанка М.П. Аб эканамічнай ацэнцы навукова-тэхнічнага прагрэсу
Аўраменка А.I. Аб працоўнай субстанцыі дыферэнцыяльнай зямельнай рэнты

ГІСТОРЫЯ
Спірыдонаў М.Ф. Прапагандыст дружбы народаў (Да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка У.І. Пічэты)
Капыскі З.Ю., Спірыдонаў М.Ф. У.I. Пічэта аб феадальным грамадстве ў Беларусі XV–XVI стст.
Кузьмянкоў У.I. Друк Беларусі ва ўмацаванні культурнага супрацоўніцтва народаў СССР (1971–1975 гг.)

ЭТНАГРАФІЯ I ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
Пятроўская Г.А. Сацыяльны пратэст у беларускіх рэкруцкіх і салдацкіх песнях
Буракоўская Н.I. Сялянскія рамёствы Беларусі ў перыяд разлажэння феадалізму і пачатку развіцця капіталізму

МОВАЗНАЎСТВА
Гаранаў А.Ф. Аб мове семіялагічнага апісання тэхніка-вытворчых працэсаў
Булыка А.М. Запазычаныя тэрмімы літаратуры і мастацтва ў старабеларускай мове

ПУБЛІКАЦЫІ
Помнік эпохі Рэфармацыі і Адраджэння. Публікацыя падрыхтавана С.А. Падокшыным і А.Я. Цукерманам

Акадэмік АН БССР Езекііль Ісакавіч Рыўлін

РЭЦЭНЗІІ
Старавойтаў В.I., Мартыненка Г.М. Актуальнае даследаванне
Маргунскі С.П., Драбязка С.Г. Праблемы гісторыі феадальнага права ў Беларусі
Доктараў В.Г., Пракошына Е.С. Чалавек і справа яго жыцця

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Вялікі рэвалюцыянер-дэмакрат і мысліцель
Букчын С.У. Спадчына Л.М. Талстога і сучаснасць