Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1978 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1978. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, у якім публікаваліся артыкулы па гістарычных і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыродазнаўчых і тэхнічных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Храналогія публікацый, якія друкаваліся ў рубрыцы «Гісторыя», пераважна ахоплівала ХІХ–ХХ стст. Сярод артыкулаў значнае месца займалі матэрыялы па гісторыі рэвалюцыйнага руху, камуністычнай партыі і савецкага будаўніцтва. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1975 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы пра знаходкі бронзавага веку ў Гомельскай вобласці (В.У. Чэшка), пра стан навуковых даследаванняў па гісторыі Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі (Н.В. Каменская і П.А. Селіванаў), партызанскі рух у Мінска-Чэрвеньскай зоне (1941–1944 гг.) (В.Р. Пашкевіч), рост усеагульнага навучання і піянерскага руху ў заходніх абласцях Беларускай ССР у 1945–1950 гг. (Т.П. Бурдун), а таксама іншыя публікацыі.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Маніфест развітога сацыялізма

НАСУСТРАЧ 60-ГОДДЗЮ БССР І КАМПАРТЫІ БЕЛАРУСІ
Каменская Н.В., Селіванаў П.А. Стан і задачы навуковых даследаванняў па гісторыі Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Беларусі

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ
Капялян Я.Х. Структурна-функцыянальны аналіз месца і ролі чалавека працы ў сістэме прадукцыйных сіл
Осіпаў А.І. Метадалагічны аналіз канцэпцый макраскапічнай прыроды прасторы і часу
Шыраканава Л.Р. Ідэалагічная накіравансць буржуазных канцэпцый глабальнага мадэлявання
Грыб В.В. Супярэчнасці паміж бесканечнасцю працэсу пазнання і канчатковасцю фіксуючай яго знакавай сістэмы

ЭКАНОМІКА
Лясун У.К. Да пытання аб сутнасці і крытэрыі інтэнсіфікацыі прамысловай вытворчасці
Кірэенка К.Р. Метадычныя асновы вызначэння водазабеспечанасці пунктаў для мэт размяшчэння прамысловасці
Лях І.А. Аб вызначэнні матэрыялаёмістасці прадукцыі

ГІСТОРЫЯ
Пашкевіч В.Р. Партызанскі рух у Мінска-Чэрвеньскай зоне (1941–1944 гг.)
Бурдун Т.П. Ажыццяўленне ўсеагульнага навучання і рост піянерскіх арганізацый у заходніх абласцях Беларусі ў 1945–1950 гг.
Альшэўская С.І. Ідэйна-палітычная работа камсамольскіх арганізацый Беларусі сярод моладзі ў гады другой пяцігодкі (1933–1937 гг.)
Чэшка В.У. Знаходкі бронзавага веку на захадзе Гомельскай вобласці

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
Гурскі А.І. Беларускія зімовыя велічальна-віншавальныя песні

МОВАЗНАЎСТВА
Рагаўцоў В.І. Структурна-семантычная характарыстыка каўзальных словазлучэнняў у сучаснай беларускай літаратурнай мове (на матэрыяле канструкцый прыметнік + ад + назоўнік)

РЭЦЭНЗІІ
Ігнаценка А.П., Мараш Я.Н. Новая публікацыя крыніц па гісторыі Беларусі

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Навуковы матэрыялістычны светапогляд савецкага народа — вялікая заваёва Кастрычніка
Сакевіч У.І. Юбілейная навуковая сесія, прысвечаная 60-годдзю Вялікага Кастрычніка
Цягака Л.І. У полі зроку — праблемы дэрматагліфікі