Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, філасофіі, эканоміцы ды грамадскіх навуках ды дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыкладных і фізіка-матэматычных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Перавага аддавалася публікацыям, звязаным з рэвалюцыйным рухам, Кастрычніцкай рэвалюцыяй і сацыялістычнымі пераўтварэннямі грамадства. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы А.Я. Цукермана пра характэрныя рысы філасофскай думкі Беларусі 1750–1760-х гадоў, Р.А. Нікольскай пра акадэміка М.М. Нікольскага, М.С. Сташкевіча пра заняпад сіянісцкіх партый у Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама публікацыі пра рост колькасці рабочых у прамысловасці БССР у 1959–1965 гг. (А.М. Змітрачэнка) і змены ў складзе прамысловых рабочых Савецкай Беларусі ў 1966–1975 гг. (М.І. Старавойтаў), а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

ФІЛАСОФІЯ
Лукашэвіч У.К. Функцыянаванне мадэляў у чалавечай дзейнасці
Цукерман А.Я. Характэрныя рысы філасофскай думкі Беларусі 50–60-х гадоў XVIII ст.

ЭКАНОМІКА
Марцінкевіч Ф.С., Бальшакова В.П. Аб метадалогіі вылічэння абагульняючага паказчыка эфектыўнасці сельскагаспадарчай вытворчасці (на ўзроўні рэспублікі)
Шаламіцкая Л.А. Фактары раённых адрозненняў ва ўзнаўленні рабочай сілы і неабходнасць уліку іх у заработнай плаце
Антропаў Б.П., Шклярык А.М. Эфектыўная сутнасць і праблемы вывучэння попыту насельніцтва
Галавачова І.У. Развіццё бульбаводства ў Беларусі ў пасляваенны перыяд

ГІСТОРЫЯ
Крэканэ М.Г. Вялікі Кастрычнік і рэвалюцыйна-дэмакратычныя пераўтварэнні ў Румыніі
Змітрачэнка А.М. Рост колькасці рабочых у прамысловасці БССР (1959–1965 гг.)
Старавойтаў М.І. Змены ў складзе прамысловых рабочых БССР (1966–1975 гг.)
Якубоўскі У.М. Дзейнасць прафсаюзаў Беларусі па паляпшэнню матэрыяльных і культурна-бытавых умоў рабочага класа (1926–1937 гг.)
Сташкевіч М.С. Кастрычніцкая рэвалюцыя і крах сіянісцкіх партый у Беларусі
Нікольская Р.А. Гістарычная навука была яго жыццём (Да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР М.М. Нікольскага)

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
Гурскі А.І. Беларускія зімовыя карагодныя песні

МОВАЗНАЎСТВА
Садоўскі П.В., Шчукін В.Г. Фанетычная варыятыўнасць маўлення ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму
Рагаўцоў В.І. Выражэнне прычынных адносін словазлучэннямі з прыназоўнікамі ад + родны склон у сучаснай беларускай мове
Грыгор’ева Л.М. Аналіз структуры і ўтваральных асноў айконімаў з суфіксам -ov (-ev) на беларускім Падзвінні

Пералік артыкулаў, апублікаваных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1977 г.