Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1976 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, дзе друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, дакладных і прыродазнаўчых навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы С.У. Букчына пра гістарыяграфію руху дзекабрыстаў у Беларусі, Н.І. Буракоўскай пра змяненні ў земляробчай тэхніцы ў Беларусі ў 1770–1870-я г., М.А. Марцюховай пра сялянскую праграму барацьбы за зямлю і волю ў рэвалюцыі 1905–1907 гг., Т.А. Кургун’ян пра савецка-чэхаславацкі дагавор 1935 г., Ю.В. Калініна пра антыкамуністычнае заканадаўства ЗША, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Сінякоў Л.К. Збліжэнне нацый у перыяд сацыялізма і будаўніцтва камунізма
Якушаў В.Г. Да пытання аб структуры сацыялістычнай палітычнай ідэалогіі
Чараховіч Н.Ж. Аб паказчыках канцэнтрацыі вытворчасці
Валынец М.І. Да пытання аб неабходнасці суадносін тэмпаў росту прадукцыйнасці працы і заработнай платы
Мельнік У.А. Вытворчы калектыў як сацыяльна-выхаваўчая сістэма
Корзун І.П. Вытворча-бытавыя ўмовы рабочых Беларусі ў гады дзевятай пяцігодкі
Грыдзенка А.В. Работа Саветаў дэпутатаў працоўных БССР па ўдасканаленню сеткі і ўмацаванню матэрыяльнай базы агульнаадукацыйных школ у дзевятай пяцігодцы
Калінін Ю.В. Антыкамуністычнае заканадаўства ЗША
Кургун’ян Т.А. Савецка-чэхаславацкі дагавор 1935 г. і бяспека Чэхаславакіі
Марцюхова М.А. Сялянская праграма барацьбы за зямлю і волю ў рэвалюцыі 1905–1907 гг. (па наказах і прыгаворах сялян Беларусі ў І Дзяржаўную думу)
Буракоўская Н.І. Змяненні ў земляробчай тэхніцы ў Беларусі ў перыяд разлажэння феадалізму і пачатку развіцця капіталізму (70-я гады XVIII — 70-я гады ХІХ ст.)
Букчын С.У. Праблемы гістарыяграфіі руху дзекабрыстаў у Беларусі
Халянкова А.Л. Некаторыя рысы літаратурнага працэсу 60-х гадоў у стылі маладых беларускіх празаікаў
Бандарэнка Т.П. Аднатыпнасць ад’ектыўна-адвербіяльных спалучэнняў у сучаснай беларускай літаратурнай мове
Таўлай Г.В. Аб класіфікацыі напеваў беларускіх купальскіх песень

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
П’янкоў А.П., Вішнеўскі А.Ф. Новае даследаванне па ранняй гісторыі ўсходняга славянства
Лаўшук С.С. Даследуецца літаратурная навука
Капялян Я.Х. Тэндэнцыі развіцця і збліжэння нацый пры сацыялізме
Юрчанка В.С. Новае даследаванне па пытаннях аховы працы
Казьмін І.Ф. Прававое становішча калгаса на сучасным этапе