Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1975 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, археалогіі, мовазнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, медыцынскіх, фізіка-матэматычных навуках друкаваліся пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1975 г. з матэрыялаў гістарычнай і гісторыка-мовазнаўчай тэматыкі змешчаны артыкулы А.Ю. Апрымене пра асаблівасці займеннага скланення ў Апостале Францыска Скарыны, М.Г. Крэканэ пра ролю прафсаюзаў Румыніі ў мабілізацыі працоўных на барацьбу супраць гітлераўскай Германіі, К.І. Фірсавай пра фарміраванне навуковага светапогляду ў вучнёўскай моладзі ў1959–1965 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Сцяпанаў В.І. Развіццё У.І. Леніным марксісцкага вучэння аб рэвалюцыі ў перыяд першай рускай рэвалюцыі
Філімонаў А.А. 30-годдзе Вялікай Перамогі
Крэканэ М.Г. Роля прафсаюзаў Румыніі ў мабілізацыі працоўных на барацьбу супраць гітлераўскай Германіі
Каралёва Т.У. Міжнародны год жанчыны: грамадскія і сямейныя праблемы амерыканскіх жанчын
Клімаў І.Ф. Працэс працы ў сферы навукі і яе функцыянальныя формы
Мартыненка Г.М. Эвалюцыя паняцця аўтаноміі ў біялогіі
Фірсава К.І. Фарміраванне навуковага светапогляду ў студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, навучэнцаў тэхнікумаў і вучылішчаў (1959–1965 гг.)
Сарокін А.М. Стан і задачы распрацоўкі тэорыі саўгасаў Беларусі
Мазур У.У. Да пытання аб метадалагічных асновах вымярэння прадукцыйнасці працы
Войцік М.К., Траяноўская Г.В. Унутрыгаспадарчы разлік у гандлі
Савік Л.С. Традыцыі беларускай «вясковай» прозы 20–30-х гадоў і «Палеская хроніка» І. Мележа
Параскевіч Г.В. Структурныя асаблівасці і стылістычныя функцыі назоўнікавых наватвораў у беларускіх прыказках
Кечык С.Я. Да пытання аб віда-часавых значэннях дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове
Рабенка В.В. Беларускія функцыянальныя адпаведнікі тыпалагічна тоеснай нямецка-англійскай канструкцыі з lassen/let
Апрымене А.Ю. Некаторыя асаблівасці займеннага скланення ў Апостале Ф. Скарыны

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Шабайлаў В.І. Утварэнне Малдаўскай АССР
Тагуноў Я. Удасканаленне сістэмы кіравання сацыяльна-культурным будаўніцтвам
Кабашнікаў К.П., Салавей Л.М. Каталог народных паданняў
Піліпенка М.Ф. Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў

ХРОНІКА
Талстой В.С. Сустрэча гісторыкаў сацыялістычных краін у Маскве
Агіевіч У.У. Трыццацігоддзю Вялікай Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне