Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1974 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, дзе публікаваліся даследаванні па гісторыі, археалогіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, сельскагаспадарчых, дакладных і прыкладных навуках друкаваліся пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што асабліва характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1974 г. друкуюцца артыкулы Г.В. Штыхава і Г.П. Лебедзева пра старажытны Віцебск, У.М. Свяжынскага пра Графіка-арфаграфічныя і фанетычныя асаблівасці «Дзённіка» Ф. Еўлашоўскага, А.П. Грыцкевіча пра кіраванне ў прыватнаўладальніцкіх гарадах Беларусі без магдэбургскага права ў XVI–XVIII стст., Л.С. Гараніна пра праблему дакументальнага вобраза ў савецкай мемуарнай літаратуры, К.М. Петухова пра «фальсіфікацыю буржуазнымі гісторыкамі ФРГ руху Супраціўлення ў гады другой сусветнай вайны», Н.П. Левінай пра «фальсіфікацыю гісторыі ўсенароднай барацьбы ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны сучаснай буржуазнай гістарыяграфіяй ФРГ», а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Піўцайкін Р.І. Аб удасканальванні грамадскіх адносін развітога сацыялізма
Чарамісін Н.Ф. Уплыў тэхнічнага прагрэсу на інтэлектуальнае абагачэнне прамысловага рабочага пры сацыялізме
Шчарбіцкі Г.І. Некаторыя аспекты праблемы цэласнасці ў навуковым пазнанні
Зелянкоў А.І. Прынцып адмаўлення ў дыялектычнай логіцы
Штыхаў Г.В., Лебедзеў Г.П. Старажытны горад на Віцьбе
Грыцкевіч А.П. Кіраванне прыватнаўладальніцкіх гарадоў Беларусі без магдэбургскага права (XVI–XVIII стст.)
Петухоў К.М. Аб некаторых пытанняў фальсіфікацыі буржуазнымі гісторыкамі ФРГ руху Супраціўлення ў гады другой сусветнай вайны
Левіна Н.П. Фальсіфікацыя гісторыі ўсенароднай барацьбы ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны сучаснай буржуазнай гістарыяграфіяй ФРГ
Вайтовіч Я.К. Метадалагічныя пытанні разліку павышэння ўзроўню выкарыстання на машынабудаўнічых заводах
Мазур У.І. Эфектыўнасць канцэнтрацыі сацыялістычнай вытворчасці і статыстычныя групоўкі
Міткевіч В.У. Матэрыяльнае заахвочванне за стварэнне праектна-канструктарскіх работ
Глозман В.А. Аб форме працоўнага дагавору
Антанюк Л.А. Лексіка-граматычная катэгорыя сумеснага дзеяння ў сучаснай беларускай мове (Да пытання аб мнагазначнасці граматычных форм)
Свяжынскі У.М. Графіка-арфаграфічныя і фанетычныя асаблівасці «Дзённіка» Ф. Еўлашоўскага
Гаранін Л.Я. Праблема дакументальнага вобраза ў савецкай мемуарнай літаратуры
Ляшчэня Т.С. Аб некаторых прыёмах і сродках гарманізацыі ў апрацоўках беларускіх народных песень А.В. Багатырова

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Буслаў К.П., Тарасенка А.А. Каштоўнае даследаванне
Агіевіч У.У. Вывучэнне культурнай спадчыны славян

ХРОНІКА
Сакевіч І.У. Гадавы Агульны сход Акадэміі навук БССР