Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, філасофіі, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, сельскагаспадарчых, дакладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. друкуецца шэраг матэрыялаў, прысвечаных Янке Купале і Якубу Коласу.

Змест нумара:

Барысенка В.В. Жыццёвы і творчы шлях Я. Купалы
Навуменка І.Я. Пясняр савецкай явы
Ярош М.Р. Янка Купала і беларуская савецкая паэзія
Сабалеўскі А.В. Янка Купала і тэатр
Карнач П.А. Творчасць Янкі Купалы ў выяўленчым мастацтве
Фядосік А.С. Беларускі фальклор у творчасці Янкі Купалы
Лынькоў М.Ц. Паэт і народ
Пшыркоў Ю.С. Якуб Колас і праблемы развіцця беларускай літаратуры
Адамовіч А.М. Урокі творчасці Якуба Коласа
Казбярук У.М. Сацыяльныя праблемы ў дакастрычніцкай творчасці Якуба Коласа
Мушынскі М.І. Якуб Колас — крытык
Майхровіч А.С. Эстэтычныя погляды Якуба Коласа
Пятровіч С.А. Якуб Колас у мастацтве
Васілеўская А.Д., Збралевіч Л.І. Бібліяграфія Я. Купалы і Я. Коласа (Да 90-годдзя з дня нараджэння)

Беларускае аддзяленне Філасофскага таварыства СССР
Барысевіч М.А. Уступнае слова на адкрыцці Устаноўчай канферэнцыі Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства СССР
Буслаў К.П. Сучасныя праблемы марксісцка-ленінскай тэорыі і задачы філасофскай грамадскасці рэспублікі
Пастанова Устаноўчай канферэнцыі Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства СССР ад 30 чэрвеня 1972 г.
Зварот Устаноўчай канферэнцыі Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства да ўсіх філосафаў Савецкай Беларусі

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Марцінкевіч Ф.С. Іван Міхайлавіч Качура (Да 70-годдзя з дня нараджэння)

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Абмеркаванне партыйнай пастановы «Аб літаратурна-мастацкай крытыцы»
Агіевіч У.У. Навуковыя сесіі ў Акадэміі навук БССР, прысвечаныя 90-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы