Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і ншых гуманітарных дысцыплінах. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, сельскагаспадарчых, прыродазнаўчых навуках выходзілі ў адным выпуску. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. з матэрыялаў гістарычнай і антрапалагічнай тэматыкі змешчаны артыкулы І.М. Браіма пра развіццё рыбалоўнага промыслу на Беларусі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст., Э.Р. Іофе пра даследаванне становішча чэлядзі нявольнай у працах У.І. Пічэты, М.С. Сташкевіча пра крах дробнабуржуазных партый у Беларусі ў 1919–1920 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Аб выніках работы інстытутаў Аддзялення грамадскіх навук АН БССР за 1971 год
Шыраканаў Д.І. Філасофскія запаветы Леніна і сучаснае прыродазнаўства
Іваноў У.М. Пытанні рэлігіі і атэізму ў святле ленінскай работы «Аб значэнні ваяўнічага матэрыялізму»
Давідзюк Г.П. У.І. Ленін аб канкрэтна-сацыялагічным метадзе даследаванняў
Сінякоў Л.К. Суб’ектыўны фактар збліжэння нацый і яго структура
Паўлаў А.І. Асноўныя напрамкі расшырэння сферы прымянення разумовай працы ў сельскагаспадарчай вытворчасці
Буслава М.К. Метадалагічныя пытанні мадэліравання біяхімічных працэсаў
Гаеўскі Р.У. Прававое рэгуляванне рэалізацыі запасных частак калгасам
Сташкевіч М.С. З гісторыі краху ідэалогіі і палітыкі дробнабуржуазных нацыяналістычных партый у Беларусі (1919–1920 гг.)
Траскуноў А.А. Дзейнасць прафсаюзаў Беларускай ССР па прыцягненню прамысловых рабочых да кіравання вытворчасцю (1966–1970 гг.)
Іофе Э.Р. Даследаванне становішча чэлядзі нявольнай у працах У.І. Пічэты
Шумская І.А. Інфінітыў у ролі азначэння
Храловіч А.А. Мастацтва як сродак патрыятычнага выхавання
Браім І.М. Да пытання аб развіцці рыбалоўнага промыслу на Беларусі (другая палавіна ХІХ — пачатак ХХ ст.)

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Селіванаў П.А. Даследаванне аб сацыялістычнай рэвалюцыі ў вёсцы

ХРОНІКА
Сакевіч І.В. Гадавы агульны сход Акадэміі навук Беларускай ССР
Агіевіч У.У. Гадавы агульны сход Аддзялення грамадскіх навук АН БССР
Агіевіч У.У. Філасофскае завяшчанне партыі