Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і ншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, агратэхнічных, медыцынскіх навуках выходзілі ў адным выпуску. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы С.Ф. Сокала пра адлюстраванне грамадска-палітычных ідэй у прававых актах Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVI ст., У.М. Конана аб полацкім курсе паэтыкі Мацея Казіміра Сарбеўскага (1618–1627 гг.), К.А. Цвіркі пра этнаграфічную спадчыну Уладзіслава Сыракомлі, А.Г. Хахлова пра камуністычныя часці асобага назначэння ў Беларусі ў 1921–1922 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Алейнікава З.К. Некаторыя эканамічныя пытанні развіцця вытворчасці тавараў народнага ўжытку
Петрыкаў П.Ц. Удзел Саветаў БССР у развіцці вытворчай актыўнасці працаўнікоў сельскай гаспадаркі ў 1959–1965 гг.
Рагозіна І.П. Да пытання аб сутнасці і форме адносін абмену пры сацыялізме
Міхневіч Л.М., Герашчанка Л.Ф. Роля таварных біржаў на рынку Беларусі ў 1922–1927 гг.
Чуднікаў М.А. Аб зменах у «суб’ектыўным» элеменце прадукцыйных сіл у перыяд будаўніцтва сацыялізма і камунізма
Сацута У.М. Неакрэсленыя сітуацыі і лагічная несупярэчнасць
Сокал С.Ф. Адлюстраванне грамадска-палітычных ідэй у прававых актах Вялікага княства Літоўскага другой палавіны XVI ст.
Хахлоў А.Г. Камуністычныя часці асобага назначэння ў першы перыяд сваёй баявой дзейнасці ў Беларусі (1921–1922 гг.)
Арашонкава Г.У., Грынавецкене А.І., Мацкевіч Ю.Ф., Рамановіч Я.М., Сцяшковіч Т.Ф., Чабярук А.І., Шаталава Л.Ф. Да характарыстыкі лексікі паўднёва-заходніх беларускіх гаворак
Ляшчынская В.А. Дэрывацыя атрыбутыўных назваў асоб мужчынскага полу пры дапамозе суфіксаў -ан (-ян), -ун, -ень (-ань)
Вайнер Л.Р. Структурна-семантычная абумоўленасць значэнняў кампанентаў словазлучэнняў
Лашкевіч В.А. З. Бядуля — казачнік
Мірачыцкі Л.П. Беларуска-чэхаславацкае супрацоўніцтва ў галіне літаратуры і мастацтва (1956–1966 гг.)
Конан У.М. Полацкі курс паэтыкі М.К. Сарбеўскага (1618–1627 гг.)
Далматаў С.Х. Бітва за Маскву у творах савецкай графікі
Цвірка К.А. Этнаграфічная спадчына Уладзіслава Сыракомлі

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Рабкоў І.А., Харын Ю.А. Пазнанне і сімвалы