Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і ншых гуманітарных навуках. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных, прыродазнаўчых навуках выходзілі ў адным выпуску. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.М. Салавей аб гісторыі ўзнікнення балады пра Стафана-ваяводу, вядомай з XVI ст., М.Д. Каўшарава па гісторыі развіцця папяровай вытворчасці Беларусі ў першай палове ХІХ ст., М.А. Слабодчыкава пра дзейнасць урада БССР па ўдасканальванню кіравання прамысловасцю ў 1926–1932 гг., Я.С. Паўлава пра арганізацыю падполля і партызанскіх фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Бліхардж Р.І. Месца рабочага класа ў сацыяльная структуры сацыялістычнага грамадства
Слабодчыкаў М.А. Дзейнасць урада БССР па ўдасканальванню кіравання прамысловасцю (1926–1932 гг.)
Міхайлава-Станюта І.А. Праблемы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння
Шаклееў У.М. Некаторыя метадычныя пытанні вызначэння ўзроўню выдаткаў абарачэння для мэт цэнаўтварэння
Гавура А.І. Погляды І.І. Скварцова-Сцяпанава на аграрныя адносіны (дакастрычніцкі перыяд)
Паўлаў Я.С. Арганізацыя падполля і партызанскіх фарміраванняў на тэрыторыі Беларусі ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны
Салдаценка М.Ц. Усесаюзнае сацыялістычнае спаборніцтва на прадпрыемствах абароннай прамысловасці ў перыяд вайны
Іванісаў А.М. Удзел сельскай інтэлігенцыі Беларусі ў веснавой пасяўной кампаніі 1933 г.
Каўшараў М.Д. Да гісторыі развіцця папяровай вытворчасці Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
Горленка В.А. Ускосная мова як спосаб перадачы чужаслоўя (На матэрыяле народна-дыялектнай мовы)
Краўчанка М.К. Некаторыя сродкі выражэння мадальнасці ў нямецкай і беларускай мовах
Гарэлік Л.М. Станаўленне індывідуальнасці паэта (Лірыка А. Пысіна)
Салавей Л.М. Да гісторыі ўзнікнення і пашырэння балады пра Стафана-ваяводу, вядомай па запісу XVI ст.
Пашкін Юр.А. Рэпертуар рускіх прафесійных тэатраў у Беларусі ў 60–70-я гады ХІХ ст.
Турышаў А.І. Некаторыя пытанні функцыянальнасці музычнай формы

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Штыхаў Г.В. Пячаткі старажытнай Русі
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1971 г.