Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1968. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1968 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1968. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс, дзе друкаваліся публікацыі па гуманітарных дысцыплінах: гісторыі, археалогіі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса пачала выдавацца ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па фізіка-матэматычных, агратэхнічных, грамадскіх навуках выдаваліся ў адным нумары. Акрамя навуковых публікацый, у часопісе друкаваліся афіцыёзна-прапагандысцкія юбілейныя матэрыялы. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1968 г. з матэрыялаў археалагічнай, этнаграфічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.Д. Побаля аб паўночнай граніцы плямён мілаградскай і зарубінецкай культур, Г.І. Дулебы аб некаторых рысах сямейнай абраднасці беларускіх калгаснікаў, публікацыі іншых навукоўцаў, а таксама зроблены З.Ю. Капыскім, В.І. Мялешкам, Г.В. Штыхавым, В.М. Чэкманам агляд штогодніка «Acta Baltico-Slavica».

Змест нумара:

Шыраканаў Д.І. К. Маркс аб дыялектыцы катэгорый
Антановіч І.І. Якасныя асаблівасці духоўнага развіцця асобы ў сучасную эпоху
Ушаў Л.Ц. Да праблемы выбару прафесій сельскай моладдзю
Марцэлеў С.В. Палітаддзельскі друк Беларусі 30-х гадоў
Лапаткін Р.П. Статыстычныя метады вывучэння фондааддачы ў сельскай гаспадарцы
Гінзбург Г.А. Да пытання ўдасканалення структуры лесапрамысловых комплексаў спажываючых раёнаў
Матрунёнак А.П. Да пытання аб формах псіхалагічнага аналізу
Побаль Л.Д. Гарадзішча Багушэвічы Мінскай вобласці (Да пытання аб паўночнай граніцы плямён мілаградскай і зарубінецкай культур у басейне сярэдняй Бярэзіны)
Янголь Н.У. Да пытання аб збіранні і вывучэнні беларускіх прыказак і прымавак
Дулеба Г.І. Некаторыя рысы сучаснай сямейнай абраднасці беларускіх калгаснікаў (Па матэрыялах калгасаў Барысаўскага раёна Мінскай вобласці)
Чэкман В.М. Да пытання аб «шапялявых» с’’ і з’’ у беларускіх гаворках
Фандзякова Р.М. Аб некаторых спосабах словаўтварэння геаграфічных апелятываў у чэшскай і славацкай мовах
Лучыц-Федарэц І.І. Параўнальна-тыпалагічны аналіз адной з груп лексікі Прыпяцкага Палесся (хата і гаспадарчыя будынкі)
Курносаў А.П. Да крытыкі буржуазнай рэакцыйнай ідэалогіі ў дзейнасці каталіцкай царквы ў заходніх абласцях Беларусі (1921–1939 гг.)
ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Чарняўскі І.Ц. Слаўны шлях вучонага (Да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР А.Р. Шліхтара)
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Капыскі З.Ю., Мялешка В.І., Штыхаў Г.В., Чэкман В.М. Агляд штогодніка «Acta Baltico-Slavica»
Гусеў Ю.А., Дубінскі Э.У. Цікавая кніга па крытыцы амерыканскай буржуазнай аксіялогіі
Бандарчык В.К., Малчанава Л.А. Новыя кнігі па этнаграфіі
ХРОНІКА
Аксамітаў А.С., Жураўскі А.І., Мартынаў В.У. Першая міжрэспубліканская канферэнцыя па беларускай лексікалогіі і этымалогіі