Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1967. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1967 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1967. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы акадэмічны часопіс, дзе змяшчаліся вынікі даследаванняў па гісторыі, археалогіі, літаратуразнаўству, мовазнаўству і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса была ўтворана ў 1956 г., а да гэтага публікацыі па гуманітарных, дакладных, прыкладных навуках змяшчаліся пад адной вокладкай. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1967 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі публікуюцца артыкулы Т.М. Каробушкінай, З.Ю. Капыскага, В.Р. Гняўко, М.Я. Завалеева, М.Я. Стральцова, Я.А. Васілеўскай, Л.М. Лыча да 900-гадовага юбілею Мінска, М.Я. Завалеева аб росце рабочага класа БССР пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, І.Ц. Чарняўскага аб развіцці сельскай гаспадаркі Беларусі ў паслярэвалюцыйны перыяд. Адзначым таксама грунтоўную рэцэнзію М.М. Улашчыка на манаграфію В.У. Чапко аб сельскай гаспадарцы Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

Змест нумара:

Каробушкіна Т.М., Капыскі З.Ю., Гняўко В.Р., Завалееў М.Я., Стральцоў М.Я., Васілеўская Я.А., Лыч Л.М. Мінску 900 год
Завалееў М.Я. Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя і рост рабочага класа БССР у перыяд будаўніцтва сацыялізма
Чарняўскі І.Ц. Сельская гаспадарка Беларусі за 50 год Савецкай улады
Мароз І.М. Сацыяльнае забеспячэнне калгаснага сялянства за гады Савецкай улады
Барсток М.М. Кастрычнік і беларуская паэзія
Ралько І.Д. Ля вытокаў беларускага верша
Майхровіч А.С. Аб ідэйна-эстэтычных прынцыпах творчасці Я. Коласа першай палавіны 20-х гадоў
Груцо А.П. Умоўныя сказы са злучнікамі если, ежели ў беларускай мове
Галаварушкін В.І. Аб ролі тэрмадынамікі, кінетыкі і тэорыі каталізу ў пазнанні сутнасці жыццёвых з’яў
Конін Ф.Д. Эканамічныя перадумовы мадэрнізацыі дзеючага абсталявання
Брагінскі М.І., Ціханенка Я.А. Да пытання аб віне як аснове адказнасці гаспадарчых арганізацый за парушэнне дагавору пастаўкі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Лапушанскі М.Ф., Зароўская Н.Н. Каштоўнае даследаванне па рэальных даходах і жыццёваму ўзроўню працоўных БССР
Фамін В.М., Васілеўская Я.А. Цікавая кніга аб рабочым класе СССР
Улашчык М.М. Новая манаграфія па аграрнай гісторыі Беларусі: [Рэц. на: Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине ХІХ в. — Минск, 1966. — 220 с.]
ХРОНІКА
Чэрнікава В.Ф. Гадавы агульны сход АН БССР