Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1960. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1960 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1960. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1960 г. з публікацый гістарычнай (археалагічнай) тэматыкі змешчаны даследаванні В.І. Мялешкі аб развіцці дробнатаварнай вытворчасці ў гарадах Беларусі ў другой палове XVI — першай палове XVII ст., Э.М. Загарульскага аб археалагічным вывучэнні дзядзінца старажытнага Менска, У.Д. Будзько аб першапачатковым засяленні Беларусі па матэрыялах стаянкі Падлужжа (Бердыж).

Змест нумара:

Бабосаў Я.М. Сутнасць і роля аналізу і сінтэзу ў навуковым мысленні
Майсеенка Е.А. Аб спецыялізацыі інструментальнай вытворчасці ў БССР
Мурнеў А.Е. Абарона Г.В. Пляханавым матэрыялістычнага разумення права, палітыкі і маралі
Мялешка В.І. Да пытання развіцця дробнатаварнай вытворчасці ў гарадах Беларусі другой паловы XVI — першай палавіне XVII стагоддзя
Загарульскі Э.М. Археалагічнае вывучэнне дзяцінца старажытнага Менска
Будзько У.Д. Да пытання аб першапачатковым засяленні тэрыторыі БССР (па матэрыялах Падлужскай стаянкі)
Юркевіч М.Р. Аб аліментах непаўналетнім дзецям
Корзун І.П. Асаблівасці харчавання сучаснага беларускага сялянства
Шаўчэнка Л.А. Уласныя імёны як сродак камедыйна-сатырычнага паказу ў апавяданнях А.П. Чэхава
Яўневіч М.С. Суадносныя прыназоўнікавыя канструкцыі і асаблівасці іх ужывання ў беларускай і рускай мовах
Баханькоў А.Я. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнымі ў паўднёва-заходніх беларускіх гаворках
Лифшиц И.Я., Букович В.А. К вопросу о сослагательном наклонении в английском языке и его переводе на русский язык
Капыскі З.Ю., Чапко В.У. Першая навуковая публікацыя Статута 1529 года
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1960 год