Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1960. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1960 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1960. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны акадэмічны часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па розных галінах гуманітарыстыкі — гісторыі, філасофіі, правазнаўству, эканоміцы, мастацтвазнаўству. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1960 г. апублікаваны даследаванні І.В. Палуяна пра рабочы рух у Заходняй Беларусі ў 1929–1931 гг., Г. Якуба аб адлюстраванні сельскай абшчыны ў сацыяльна-палітычнай літаратуры ХІХ ст., М. Горцава аб зараджэнні беларускай кінематаграфіі і іншыя.

Змест нумара:

Пашкевіч А.М. Ажыццяўленне ленінскіх ідэй сацыялістычнай індустрыялізацыі ў Беларусі
Савельеў І.Ц. Тэхнічны прагрэс і зніжэнне сабекошту прадукцыі ў швейнай прамысловасці БССР
Кавалеўскі П.В. Выкарыстанне працоўных рэсурсаў у калгасах БССР
Завалееў М.Я. Змяненні ў колькасці і складзе рабочага класа БССР у гады першай пяцігодкі
Палуян І.В. Рабочы рух у Заходняй Беларусі ў 1929–1931 гг.
Якуб Г. Да пытання аб сельскай абшчыне ў сацыяльна-палітычнай літаратуры ХІХ стагоддзя
Жарліцын Б.І. Віды дысцыплінарных спагнанняў па савецкаму праву
Пацяружа І.І. Працэсуальнае становішча пацярпеўшага ў судовым разборы
Горцаў М. Зараджэнне беларускай кінематаграфіі
Саннікаў А.К. Своеасаблівасць сатырычных характараў у камедыях В.І. Дуніна-Марцінкевіча
Клюсаў Р.Н. Словаўтварэнне дзеясловаў ад іменных асноў у беларускай тэрміналагічнай лексіцы
Вяржбоўскі А.А. Балтызмы
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Гельберг Я.Л. Каштоўны зборнік. [Рэц.]
Хромава Э., Кручок Р. Даследаванне аб быце беларускіх сялян у партызанскім краі. [Рэц.]
Чарнецкая Ю. Дакументы з’ездаў Саветаў — важная крыніца вывучэння багатага вопыту дзяржаўнага будаўніцтва ў СССР [Рэц.]