Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1959 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — галоўны навуковы часопіс Беларусі савецкага перыяду, дзе друкаваліся артыкулы па гістарычных навуках, філасофіі, эканоміцы, мастацтвазнаўству, мовазнаўству. Значная ўвага надавалася матэрыялам па найноўшай савецкай гісторыі. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1959 г. да такіх публікацый належыць артыкул А.Г. Хахлова аб гісторыі чырвонай гвардыі Беларусі ў лістападзе 1917 г. Археалагічная частка прадстаўлена артыкулам Л.Д. Побаля аб пасяленнях і могільніку зарубінецкай культуры ў Чапліне. Да этнаграфічнай тэматыкі адносіцца публікацыя У. Іванова па гісторыі вывучэння быту савецкіх рабочых.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Свабода і асоба ў сацыялістычным грамадстве
Жбанкова І.І. Да пытання аб дыялектыцы ўзаемадзеяння рэчыва і электрамагнітнага поля
Мядзведзеў В.Ф. Пытанні павышэння эканамічнай эфектыўнасці механізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці паўднёва-заходніх раёнаў Беларусі
Янчанка А.П. Некаторыя пытанні эканомікі выкарыстання прыроднага газу
Хахлоў А.Г. Чырвоная гвардыя Беларусі ў першы перыяд ўмацавання Савецкай улады (лістапад 1917 г.)
Іваноў У. З гісторыі вывучэння быту савецкіх рабочых
Побаль Л.Д. Пасяленні і могільнік зарубінецкай культуры ў Чапліне
Дзюбайла П.К. Індывідуалізацыя вобразаў у рамане М. Лынькова «Векапомныя дні»
Шыдлоўскі А.В. Беспрыназоўнікавыя словазлучэнні з назоўнікам у ролі галоўнага слова ў сучаснай беларускай мове
Самойла Н.І. Назіранні над парадкам слоў у бяззлучніквых складаных сказах з прычыннымі адносінамі
Юрэвіч Е.К. Да пытання ўзаемаадносін граматычнага роду і прыроднага полу ў назоўніках беларускай мовы
ХРОНІКА
Пашкевіч А., Плашчынскі Н. Навуковае жыццё ў Інстытуце эканомікі Акадэміі навук Беларускай ССР