Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1956 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс цэнтральнай навуковай установы Савецкай Беларусі. У 1956 г. пачала выдавацца асобная серыя часопіса для грамадскіх навук. У ёй друкаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, філасофіі і іншых напрамках гуманітарных ведаў. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1956 г. апублікаваны артыкулы В.Н. Перцава аб гістарычнай думцы Беларусі паводле даных народнай творчасці і летапісаў, А.П. П'янкова аб асноўных рысах гаспадарчага развіцца Беларусі ў XVII–XVIII стст., К.П. Кабашнікава аб атэістычных ідэях у народнай вуснай паэтычнай творчасці, П.Ф. Крапівіна аб паходжанні назваў «Русь», «Белая Русь», «Чорная Русь» і «Чырвоная Русь» і матэрыялы шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Перцаў В.Н. Гістарычная думка на тэрыторыі Беларусі паводле даных ранняй народнай творчасці і летапісаў
Каменская Н. Першыя сацыялістычныя пераўтварэнні ў Беларусі
П’янкоў А.П. Асноўныя рысы гаспадарчага развіцця Беларусі ў XVII–XVIII стагоддзях
Кабашнікаў К.П. Атэістычныя ідэі ў беларускай народнай вуснапаэтычнай творчасці
Крапівін П.Ф. Паходжанне назваў «Русь», «Белая Русь», «Чорная Русь» і «Чырвоная Русь»
Дамарад К.І. Да пытання аб аграрных адносінах у Заходняй Беларусі ў 1919 — 1939 гадах
Невельская К. Развіццё плодагародніннай кансервавай прамысловасці ў Беларускай ССР
Забела З.І. Дыялектычны матэрыялізм аб аб’ектыўным характары прычыннай сувязі і крытыка ідэалістычных тэорый прычыннасці
Семяновіч А. Паэтэса-рэвалюцыянерка
Круталевіч В.А,, Авакаў М.М. Міжнародныя абавязацельствы і прынцып суверэнітэту
Раманоўскі В. Навуковыя сувязі вучоных Акадэміі навук БССР з вучонымі краін народнай дэмакратыі і іншых зарубежных краін
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Ліпінскі Л.П., Горцаў В.М. [Рэц. на:] Шаціла В. Рэволюцыйная барацьба ў Мінску ў гады першай рускай рэвалюцыі
Бірыла Н.В., Вайтовіч Н.Т. [Рэц.] Кніга па ўсходнеславянскай дыялекталогіі