Канфесійная гісторыя

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі т. 1 Эпоха СярэднявеччаКніга: Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча / В.Б. Евароўскі [і інш.]; рэд. кал.: В.Б. Евароўскі [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2008. — 575 с.

Анатацыя: Першы том шасцітомнага выдання «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» прысвечаны разгляду асноўных этапаў айчыннай інтэлектуальнай гісторыі ў эпоху Сярэднявечча. Вялікая ўвага надаецца пытанням метадалогіі гісторыка-філасофскіх даследаванняў, узнаўляюцца базавыя фрагменты прадфіласофскага (міфалагічнага) светапогляду продкаў беларусаў, аналізуюцца візантыйскія, паўднёва-славянскія і заходне еўрапейскія вытокі айчыннай філасофскай спадчыны, а таксама корпус пісьмовых помнікаў Полацкіх, Смаленскіх і Тураўскіх земляў. Разглядаюцца філасофскія, этычныя і эстэтычныя аспекты творчасці Кірылы Тураўскага, Еўфрасінні Полацкай, Клімента Смаляціча, Аўрамія Смаленскага і інш.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,09 MB.

Говард, М. Сучасная культурная антрапалогія

Говард М. Сучасная культурная антрапалогіяКніга: Говард, М. Сучасная культурная антрапалогія / М. Говард. — Мінск: Тэхналогія, Беларускі Фонд Сораса, 1995. — 478 с.; іл.

Анатацыя: У кнізе разглядаюцца сацыяльны, сімвалічны і матэрыяльны аспекты жыцця сучасных грамадстваў, якія складаюць адзіны сусветны арганізм і знаходзяцца ў няспынным развіцці. Асаблівая ўвага аддаецца пытанням знікнення малых супольнасцяў, адаптацыі людзей да чужой культуры, дэградацыі навакольнага асяроддзя.

Фармат: Djvu.

Памер: 5,6 МB.

Саверчанка, І. Сымон Будны — гуманіст і рэфарматар

Саверчанка І. Сымон Будны гуманіст і рэфарматарКніга: Саверчанка, І. Сымон Будны — гуманіст і рэфарматар / І. Саверчанка. — Мінск: Універсітэцкае, 1993. — 223 с.

Характарыстыка: Сымон Будны (каля 1530 — 1593) — выдатны беларускі філосаф, багаслоў, літаратар, прапаведнік і тэарэтык рэфармацыйнага руху ў Вялікім Княстве Літоўскім — займае адно з ганаровых месцаў ва ўсёй еўрапейскай культуры XVI ст. У кнізе з выкарыстаннем новых архіўных крыніц прасочваецца жыццёвы і творчы шлях асветніка, паказваюцца яго тэалагічныя і касмалагічныя погляды, этычная дактрына і сацыяльнае вучэнне.

Фармат: Djvu.

Памер: 1,7 MB.

Чараўко В.У. Верацярпімасць і рэлігійная уніфікацыя: антаганізм і ўзаемны ўплыў

Чараўко В.У. Верацярпімасць і рэлігійная уніфікацыя антаганізм і ўзаемны ўплыўАртыкул: Чараўко В.У. Верацярпімасць і рэлігійная уніфікацыя: антаганізм і ўзаемны ўплыў / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2007». — Мінск: Издательский центр БГУ, 2008. — С. 369-370.

Характарыстыка: Адзін з маіх студэнцкіх артыкулаў.

Анатацыя: Канфесійная гісторыя Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) можа разглядацца як узаемадзеянне дзвюх мадэляў рэлігійных адносін — верацярпімай і уніфікуючай. Згаданыя мадэлі відавочна антаганістычныя і неаднаразова змянялі адна адну. «Паганская талерантнасць» у 1387 г. саступіла месца рэлігійнаму радыкалізму, той у 1447 г. змяніўся біканфесійна-парытэтнай талерантнасцю, якая з часам развілася ў поліканфесійную талерантнасць (з 1563 г.). На змену апошняй у 1596 г. прыйшло каталіцка-уніяцкае дамінаванне. Узаемадзеянне верацярпімасці і уніфікацыі ў значнай ступені вызначыла спецыфіку рэлігійных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім.

Чараўко В.У. Полацк і Віцебск у рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага

Чараўко В.У. Полацк і Віцебск у рэлігійнай гісторыі Вялікага княства ЛітоўскагаАртыкул: Чараўко, В.У. Полацк і Віцебск у рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага / В.У. Чараўко // Инновационное развитие Придвинского края: Сб. научн. работ региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Новополоцк — Полоцк, 18-19 декабря 2007 г. — Новополоцк, 2007. — С. 3-7.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны аналізу ролі і месца Полацка і Віцебска ў рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Разглядаюцца асноўныя падзеі, да якіх мелі дачыненне згаданыя гарады.

Чараўко В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі

Чараўко В.У. Два залатыя вякі Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі БеларусіАртыкул: Чараўко, В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2007. – С. 27-29.

Характарыстыка: Адзін з маіх студэнцкіх артыкулаў.

Анатацыя: У артыкуле параўноваецца рэлігійная палітыка Вялікага княства Літоўскага на працягу двух перыядаў, якія былі вызначаны М. Гусоўскім і Ф. Еўлашоўскім у якасці «залатога века» ВКЛ. Зроблена выснова аб тым, што ў першым выпадку няўдачы ў рэлігійнай сферы кампенсаваліся поспехамі ў іншых галінах, у другім выпадку сітуацыя была адваротнай.

Чараўко В.У. Вытокі талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім

Чараўко В.У. Вытокі талерантнасці ў Вялікім княстве ЛітоўскімАртыкул: Чараўко, В.У. Вытокі талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2006». — Мінск: Издательский центр БГУ, 2007. — С. 359-360.

Характарыстыка: Адзін са студэнцкіх артыкулаў.

Анатацыя: Факт стварэння Вялікага княства Літоўскага — поліканфесійнага ад самага пачатку — сведчыць аб адсутнасці міжрэлігійных канфліктаў, існаванні адноснай верацярпімасці. Талерантнасць існуе ў выпадку раўнавагі паміж канфесіямі і наяўнасці верацярпімай дзяржаўнай палітыкі, што абумоўлена комплексам фактараў. Якія фактары меліся ў дадзеным выпадку?

Старонкі