Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 2 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 2 семестр)1 курс, 2 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Расіі ў XVІІ ст.
1. Гандлёвы i Новагандлёвы статуты.
2. «Саборнае Укладанне» аб пытаннях сацыяльнага, эканамiчнага i палiтычнага жыцця.
3. Рэфармаванне царквы i яе раскол. Нiкан i Авакум.
4. Абвастрэнне сацыяльных адносiн. Народны рух пад кiраўнiцтвам С. Разiна.

2. Культура Расіі ў XVІІ ст.
1. Грамадска-палiтычная думка.
2. Школа i асветнiцтва.
3. Традыцыйныя i новыя жанры лiтаратуры.
4. Новыя рысы ў дойлiдстве i жывапiсе.

3. Унутрыпалітычнае становішча Расіі ў канцы XVІІ ст. Рэформы першай чвэрці XVІІІ ст.
1. Стралецкi бунт 1682 г. «Хаваншчына».
2. Дзейнасць Праабражэнскага прыказа i Тайнай канцылярыi.
3. Астраханскае паўстанне i хваляванні на Доне i ў Паволжы.
4. «Табель аб рангах».

4. Культура Расіі на рубяжы XVІІ — XVІІІ стст.
1. Рэформы Пятра І у галіне адукацыі.
2. Грамадска-палiтычная думка i яе прадстаўнiкi (А. Манкiеў, В. Тацiшчаў, I. Пасашкоў, Ф. Пракаповiч).
3. Змены ў архiтэктуры грамадзянскiх i царкоўных будынкаў.
4. Літаратура і жывапіс.
5. Заснаванне Акадэмii навук. Навуковыя экспедыцыi.

5. Унутраная і знешняя палітыка Расіі пры пераймальніках пераемніках Пятра І (1725 — 1762 гг.)
1. Бірон і «біронаўшчына».
2. Праўленне Лізаветы Пятроўны.
3. Пётр III.
4. Удзел Расii ў Сямiгадовай вайне.

6. Знешняя палітыка Расіі ў другой палове XVІІІ ст.
1. Паўстанне пад кiраўніцтвам Т. Касцюшкi і яго разгром.
2. Заснаванне Расiйска-амерыканскай кампанii.
3. А. Сувораў.
4. Ф. Ушакоў.

7. Культура Расіі ў сярэдзіне і другой палове XVІІІ ст.
1. Станаўленне расiйскай навуковай школы. Дзейнасць Акадэмii навук.
2. Экспедыцыi В. Берынга, А. Чырыкава, С. Крашанiннiкава, I. Ляпёхiна, П. Паласа i iх геаграфiчныя адкрыццi.
3. Стылёвая i жанравая мнагастайнасць разнастайнасць лiтаратуры.
4. Дасягненне новага ўзроўню выяўленчага мастацтва.

8. Культура ўкраінскіх зямель у другой палове XVІІ — XVІІІ ст.
1. Уздым асветнiцтва на Украiне. Дзейнасць Кiева-Магiлянскай акадэмii i iншых асветнiцкiх i адукацыйных устаноў.
2. Навука. Назапашванне гiстарычных ведаў.
3. Лiтаратура i яе жанры.
4. Жывапіс, графіка і скульптура.
5. Асаблівасці ўкраінскай архітэктуры.

Рубрыкі: