Словник староукраїської мови XIV–XV ст. Т. 2. Н — Ө

Словник староукраїської мови XIV-XV ст. Т. 2. Н - ӨКніга: Словник староукраїської мови XIV–XV ст. У 2 т. Т. 2. Н — Ө / Ред. кол.: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька (гол.), И.М. Керницький. — Київ : Наукова думка, 1978. — 591 с.

Характарыстыка: Українська мова пройшла складний багатовіковий історичний шлях розвитку. Належачи до східнослов’янської групи слов’янських мов, вона разом з російською та білоруською мовами бере свій початок від спільного предка — давньоруської мови, що у VII–VIII стст. розвинулася на грунті споріднених говорів праслов’янської мови. У XIV–XV стст. на східнослов’янській основі за відомих історичних обставин сформувалася спільна для українців і білорусів актова мова, що живилася з народних джерел. І в цей період, і пізніше вона визнавалася офіційною мовою Великого князівства Литовського, уживалася в адміністративно-юридичних документах і навіть у державному управлінні в Польщі та Молдавському князівстві. У XVI–XVII стст. в українській та білоруській писемних мовах розвиваються нові стилі й жанри, з’являються видатні твори світського і конфесійного письменства. Але в тих умовах соціального і національного гноблення українського і білоруського народів, релігійного переслідування, інтенсивної єзуїтсько-католицької та магнатсько-шляхетської експансії на українські й білоруські землі ці культурно-мовні досягнення були можливими лише завдяки патріотизмові і стійкості нижчих та середніх верств суспільства, активній культурно-освітницькій діяльності міських братств, подвигові діячів східнослов’янської культури й науки.

Другий том «Словника староукраїської мови XIV–XV ст.» містить слова на літери від Н по Ө включно.

Фармат: Djvu.

Памер: 10,7 MB.

Крыніца/Джерело/Источник: Ізборник.

Мова/Язык: украінская/українська/украинский.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Кніга (назва па-беларуску): Слоўнік стараўкраінскай мовы XIV–XV стст. У 2 т. Т. 2. Н — Ө.

Характарыстыка (па-беларуску): Украінская мова прайшла складаны шматвекавы гістарычны шлях равіцця. Належачы да ўсходнеславянскай групы славянскіх моў, яна разам з рускай і беларускай мовамі бярэ пачатак ад супольнага продка — старажытнарускай мовы, якая ў VII–VIII стст. з’явілася на глебе роднасных гаворак праславянскай мовы. У XIV–XV стст. на ўсходнеславянскай аснове з прычыны вядомых гістарычных абставін сфарміравалася супольная для ўкраінцкаў і беларусаў актавая мова, якая сілкавалася з народных крыніц. І ў гэты перыяд, і пазней яна з’яўлялася афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага, ужывалася ў адміністрацыйна-юрыдычных дакументах і нават у дзяржаўным кіраванні ў Польшчы і Малдаўскім княстве. У XVI–XVII стст. ва ўкраінскай і беларускай пісьмовых мовах развіваюцца новыя стыли и жанры, з’яўляюцца выдатныя творы свецкага і рэлігійнага пісьменства. Але ў тых умовах сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту ўкраінскага і беларускага народаў, рэлігійнага пераследу, інтэнсіўнай езуіцка-каталіцкай і магнацка-шляхецкай экспансіі на ўкраінскія і беларускія землі гэтыя культурна-моўныя дасягненні былі магчымымі толькі дзякуючы патрыятызму і стойкасці ніжэйшых і сярэдніх слаёў грамадства, актыўнай культурна-асветніцкай дзейнасці гарадскіх брацтваў, подзвігу дзеячоў усходнеславянскай культуры і навукі.

Другі том «Словаря староукраинского языка XIV–XV вв.» утрымлівае словы на літары ад Н па Ө уключна.

Книга (название по-русски): Словарь староукраинского языка XIV–XV вв. В 2 т. Т. 2. Н — Ө.

Характеристика (по-русски): Украинский язык прошёл сложный многовековой исторический путь развития. Относясь к восточнославянской языковой группе, он вместе с русским и белорусским языками берёт своё начало от общего предка — древнерусского языка, который в VII–VIII вв. возник на почве родственных говоров праславянского языка. В XIV–XV вв. на восточнославянской основе в силу известных исторических причин сформировался общий для украинцев и белорусов актовый язык, который подпитывался из народных источников. И в этот период, и позже он считался официальным языком Великого княжества Литовского, использовался в административно-юридических документах и даже в государственном управлении Польши и Молдавского княжества. В XVI–XVII вв. в украинском и белорусском письменных языках развиваются новые стили и жанры, появляются отличные произведения светской и церковной письменности. Но в тех условиях социального и национального угнетения украинского и белорусского народов, религиозного преследования, интенсивной иезуитско-католической и магнатско-шляхетской экспансии на украинские и белорусские земли эти культурно-языковые достижения были возможны лишь благодаря патриотизму и стойкости низших и средних слоёв общества, активной культурно-просветительской деятельности городских братств, подвигу деятелей восточнославянской культуры и науки.

Второй том «Словаря староукраинского языка XIV–XV вв.» содержит слова на буквы от Н по Ө включительно.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.