Silva rerum nova: Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Якаўлевіча Галенчанкі

Silva rerum nova Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Якаўлевіча ГаленчанкіЗборнік: Silva rerum nova: Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Якаўлевіча Галенчанкі / Уклад.: А. Дзярновіч, А. Семянчук; Рэдкалегія: А. Дзярновіч (сакратар). — Вільня — Мінск: AIDAI — ATHENAEUM, 2009. — 312 с.

Характарыстыка: «Silva rerum» перакладаецца з лаціны як «лес рэчаў». Так называецца зборнік артыкулаў, выданы ў гонар 70-годдзя беларускага навукоўцы, даследчыка гісторыі кнігі, кніжнасці і міжнародных культурных сувязей Георгія Якаўлевіча Галенчанкі. Зборнік утрымлівае выдатную падборку публікацый па сярэднявечнай гісторыі Беларусі, ВКЛ і Рэчы Паспалітай ад вучняў і калег Г.Я. Галенчанкі — беларускіх, украінскіх, расійскіх, польскіх, літоўскіх гісторыкаў і філолагаў.

Змест:
Уступнае слова. А. Дзярновіч

BIOGRAPHIСA
Бібліяграфія друкаваных прац Георгія Галенчанкі (Падрыхтавала Людміла ІВАНОВА)
Алег ДЗЯРНОВІЧ. Апошні пазітывіст: Да 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі
Анастасія СКЕП’ЯН. Падданы яе Высокасці Кліо

STUDIA
Алесь БЕЛЫ. Тацішчаўскія звесткі пра Белую Русь: нататкі на маргінэзе кнігі Аляксея Талочкі «“История Российская” Василия Татищева: источники и известия»
Герман БРЭГЕР. Рэдкі ўзор транслітэрацыі кірыліцай польскамоўнага дакумента канца XVI ст. у Вялікім Княстве Літоўскім
Міхась ВАЙТОВІЧ. Роля фальварачнай гаспадаркi ў эканомiцы магнацкiх уладанняў у Беларусi XVII–XVIII стст. (Вынiкi карэляцыйнага аналiзу ўладанняў Цiмкавiчы, Карэлiчы i Смаргонь)
Васіль ВАРОНІН. Полацкія архіепіскапы першай паловы XVI стагоддзя (біяграфічныя матэрыялы)
Henryk WISNER. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego i prawosławie. Czasy Zygmunta III
Валянцін ГОЛУБЕЎ. Сельская абшчына ў прыватных уладаннях Усходу Беларусі ў XVII–XVIII cтст. паводле матэрыялаў з Бібліятэкі князёў Чартарыйскіх у Кракаве
Алег ДЗЯРНОВІЧ. Незаконны досвед: Канібалізм у Вялікім Княстве Літоўскім і Інфлянтах XVI–XVIII стст. — паміж інвектывамі храністаў і досведам культурнай антрапалогіі
Артурас ДУБОНІС. Шварн Данілавіч і папяровыя ілюзіі праваслаўнай Літвы
Константин ЕРУСАЛИМСКИЙ. Социальный статус Андрея Курбского в России и Речи Посполитой
Andrzej B. ZAKRZEWSKI. Czy w Wielkim Księstwie Litewskim XVI–XVIII wieku istniała demokracja szlachecka?
Людміла ІВАНОВА. Берасцейскія старадрукі ХVІ ст. у кантэксце культурных сувязей ВКЛ і Еўропы
Уладзімір КАНАНОВІЧ. Арыстакратычны род і сацыяльная памяць у Вялікім Княстве Літоўскім у Познім Сярэднявеччы
Андрей КОТЛЯРЧУК. Дипломатические отношения Швеции и Украины в 1654–1661 годах: шведская историография и источники
Tomasz KEMPA. Współpraca prawosławnych i ewangelików na terenie Wilna w latach 1596–1603
Ірына КІТУРКА. Эканамічная літаратура другой паловы ХVІІІ ст. аб неабходнасці і шляхах рэфармавання сельскай гаспадаркі Вялікага Княства Літоўскага
Ігар КЛІМАЎ. Заходнеславянскія, беларускія і ўкраінскія пераклады Апостала да XVI ст. уключна
Святлана МАРОЗАВА. Прафесар Ігнат Анацэвіч — першы беларускі даследчык Вялікага Княства Літоўскага
Мікола НІКАЛАЕЎ. Культурная перыферыя Рэчы Паспалітай: кніжная культура Беларусі ў 1648–1795 гг.
Ягор НОВІКАЎ. Ідэалогiя вайны i ваярскi этас у Старажытнай Русi
Валеры ПАЗДНЯКОЎ. З гісторыі Мальтанскага Закона на Беларусі: рыцар і камандор Мікалай Уладзіслаў Юдыцкі (1642–1669)
Andrzej RACHUBA. Inwentarz biblioteki Radziwiłłów w Czarnawczycach z 1751 roku
Сяргей РЫБЧОНАК. Рэестр Радзівілаўскай скарбніцы пачатку XVIII ст.
Уладзімір СВЯЖЫНСКІ. Класічныя мемуары і ваенная гісторыя Беларусі
Альбіна СЕМЯНЧУК. Лаўрышаўскае Евангелле
Генадзь СЕМЯНЧУК. Полацкая зямля ў «Повести временных лет»
Анастасія СКЕП’ЯН. Некалькі лістоў маладых магнатаў з адукацыйных падарожжаў у Італію і Германію ў XVI стагоддзі
Наталля СЛІЖ. Афармленне інстытута шляхецкай сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім
Александр ФЕДУТА. «Имея отличное уважение…» (Письма А.Н. Оленина С. Богушу-Сестренцевичу)
Аляксей ШАЛАНДА. Выява мядзьведзя ў зямельнай геральдыцы ВКЛ: ад гербу Смаленскай Русі да гербу Жамойці
Наталія ЮСОВА. Міркування Олексія Шахматова стосовно етнічної єдності східних слов’ян у давньоруську добу