Черевко, В.В. Погребально-поминальная обрядность позднесредневекового могильника у деревни Илово (по материалам исследований 2017 г.)

Черевко В.В. Погребально-поминальная обрядность позднесредневекового могильника ИловоСтатья: Черевко, В. В. Погребально-поминальная обрядность позднесредневекового могильника у деревни Илово (по материалам исследований 2017 г.) / В. В. Черевко // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Шумілінскі край : зб. навук. арт. / навук. рэд. В. М. Ляўко ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск : Бел. навука, 2018. — С. 174–187.

Аннотация: Могильник возле д. Илово Шумилинского района исследовался нами в 2017 г. Площадь раскопа составила 62 кв. м. Было вскрыто 13 грунтовых погребений. Погребения были обозначены каменными надгробными конструкциями. Костяки умерших находились в вытянутом состоянии на спине. Скелеты были ориентированы головой на юго-запад. В заполнении могильных ям найдены гвозди от гробов. Под каменными надгробными конструкциями обнаружены фрагменты керамики ХVI–ХVIII вв., свидетельствующие о поминальном ритуале.

Анатацыя: Чараўко В.У. Пахавальна-памінальная абраднасць познесярэдневяковага могільніка каля в. Ілава (па матэрыялах даследаванняў 2017 года). Могільнік каля в. Ілава Шумілінскага раёна даследаваўся намі ў 2017 г. Плошча раскопа склала 62 кв. м. Было ўскрыта 13 грунтовых пахаванняў. Пахаванні былі абазначаны каменнымі надмагільнымі канструкцыямі. Касцякі памерлых знаходзіліся ў выцягнутым стане на спіне. Шкілеты былі арыентаваны галавой на паўднёвы захад. У запаўненні магільных ям знойдзены цвікі ад трун. Пад каменнымі надмагільнымі канструкцыямі выяўлены фрагменты керамікі ХVI–ХVIII стст., якія сведчаць аб памінальным рытуале.

Summary: Viktar Charauko, The funeral custom and the funeral repast at the late medieval cemetery near Ilava village (based on archaeological investigations in 2017). The cemetery near Ilava village was investigated by the author in 2017. Opened area was 62 sq. m. 13 burials were investigated. Burials were marked with gravestone constructions. The skeletons were in an extended position. Skeletons are oriented to the south-west. Coffin nails were revealed in the filling of the grave pits. Fragments of pottery from the 16th to the 18th centuries were discovered under the gravestone constructions, which indicate a funeral repast.

Формат: Pdf.

Размер: 1,23 MB.

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ/СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ.