Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 4. Розлив — Яцкевич

Радянська енциклопедія історії України. Т. 4. Розлив - ЯцкевичКніга: Радянська енциклопедія історії України. У 4 т. Т. 4. Розлив — Яцкевич / Редкол.: А.Д. Скаба (відп. ред.) [та ін.].— Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1972. — 575 с. ; іл.

Характарыстыка: Радянська енциклопедія історії України (РЕІУ) розповідає про багатовікову героїчну боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність, «за побудову соціалізму і комуністичного суспільства». В статтях подано історію Київської Русі, показано боротьбу українського народу проти феодально-кріпосницького гноблення, проти султанської Туреччини, шляхетської Польщі та інших іноземних загарбників, показується приєднання України до Росії. Енциклопедія висвітлює соціально-економічну історію України XIV–XVIII століть, виникнення козацтва і Запорізької Січі, їхню роль в антифеодальній боротьбі українського народу. У ряді статей розповідається про встановлення радянської влади, про буремні часи громадянської війни 1918–1920 рр. В енциклопедії показано вклад українського народу як на фронті, так і в тилу в історичну перемогу Радянського Союзу над німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни.

Радянська енциклопедія історії України є вагомим досягненням історичної науки. Водночас необхідно пам’ятати про її політичну заангажованість, зумовлену догмами й стереотипами комуністичної доби. Більше половини всіх статей РЕІУ присвячено радянській добі.

Четвертий том «Радянської енциклопедії історії України» містить слова від «Розлив» по «Яцкевич» включно.

Фармат: Djvu.

Памер: 72,1 MB.

Крыніца/Джерело/Источник: Rutracker.org.

Мова/Язык: украінская/українська/украинский.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Кніга (назва па-беларуску): Савецкая энцыклапедыя гісторыі Украіны. У 4 т. Т. 4. Розлив — Яцкевич.

Характарыстыка (па-беларуску): Савецкая энцыклапедыя гісторыі Украіны (РЕІУ) распавядае аб шматвекавой гераічнай барацьбе ўкраінскага народа за сваю свабоду і незалежнасць, «за пабудову сацыялізму і камуністычнага грамадства». У артыкулах падаецца гісторыя Кіеўскай Русі, паказваецца барацьба ўкраінскага народа супраць феадальна-прыгонніцкага прыгнёту, супраць султанскай Турцыі, шляхецкай Польшчы і іншых іншаземных захопнікаў, паказваецца далучэнне Украіны да Расіі. Энцыклапедыя асвятляе сацыяльна-эканамічную гісторыю Украіны XIV–XVIII стст., узнікненне казацтва і Запарожскай Сечы, іх ролю ў антыфеадальнай барацьбе ўкраінскага народа. Шэраг артыкулаў распавядае аб усталяванні савецкай улады, бурлівых часах грамадзянскай вайны 1918–1920 гг. У энцыклапедыі паказаны ўнёсак украінскага народа як на фронце, так і ў тыле ў гістарычную перамогу Савецкага Саюза над нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Савецкая энцыклапедыя гісторыі Украіны з’яўляецца важкім дасягненнем гістарычнай навукі. У той жа час неабходна памятаць аб яе палітычнай заангажаванасці, абумоўленай догмамі і стэрэатыпамі камуністычнай эпохі. Больш паловы артыкулаў РЕІУ прысвечана савецкай эпосе. Чацвёрты том «Савецкай энцыклапедыі гісторыі Украіны» утрымлівае словы ад «Розлив» да «Яцкевич» уключна.

Книга (название по-русски): Советская энциклопедия истории Украины. В 4 т. Т. 4. Розлив — Яцкевич.

Характеристика (по-русски): Советская энциклопедия истории Украины повествует о многовековой героической борьбе украинского народа за свою свободу и независимость, «за построение социализма и коммунистического общества». В статьях рассматривается история Киевской Руси, показывается борьба украинского народа против феодально-крепостнического гнёта, против султанской Турции, шляхетской Польши и других иноземных захватчиков, показывается присоединение Украины к России. Энциклопедия освещает социально-экономическую историю Украины XIV–XVIII вв., возникновение казачества и Запорожской Сечи, их роль в антифеодальной борьбе украинского народа. В ряде статей рассказывается о восстановлении советской власти, бурные годы гражданской войны (1918–1920). В энциклопедии показан вклад украинского народа на фронте и в тылу в историческую победу Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Советская энциклопедия истории Украины является весомым достижением исторической науки. Одновременно необходимо помнить про её политическую заангажированность, обусловленную догмами и стереотипами коммунистической эпохи. Больше половины статей РЕІУ посвящено советской эпохе. Четвёртый том «Советской энциклопедии истории Украины» содержит слова от «Розлив» по «Яцкевич» включительно.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.