Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — Вып. 8

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 8Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — 2010. — Вып. 8.

Характарыстыка: У 8-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2010 г.) друкуюцца навуковыя артыкулы, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Друкуюцца артыкулы Т.В. Габрусь пра мастацка-стылявыя характарыстыкі іканаграфіі анёлаў у беларускім сакральным жывапісе ХVII–ХVIII стст., У.Я. Аўсейчыка пра фактары эвалюцыі пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў у ХХ — пачатку ХХІ ст., У.А. Лобача пра міфасемантыку дарогі ў беларускай традыцыйнай культуры, Т.А. Навагродскага пра этналагічнае вывучэнне традыцыйнага народнага харчавання беларусаў, а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Заўвага: сайт утрымлівае толькі змест зборніка, але не тэксты артыкулаў.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Локотко А.И. Народная архитектура в музеях-скансенах Балтии и Беларуси

Раздзел I. Праблемы архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
Вакар Л.У. Тэарэтычныя асновы мастацтва прымітыву
Верговская М.С. Генезис сеней хаты (на материале украинского и белорусского Полесья)
Верговский С.В., Свирида Р.А. Часовни («каплицы») в строительных традициях украинского и белорусского Полесья
Габрусь Т.В. Мастацка-стылявыя характарыстыкі іканаграфіі анёлаў у беларускім сакральным жывапісе ХVII–ХVIII стст.
Дранкевич О.Г. Архитектурное наследие и облик малого города (на примере городского посёлка Любча)
Карпянкова М.Л. Фактары фарміравання мастацкага вобраза архітэктуры Беларусі 1945–1950-х гг.
Кожар Н.В. Теоретические закономерности распада классицистической доктрина в архитектурной теории эпохи романтизма
Корнеева Е.В. Роль светопрозрачных конструкций в архитектуре общественных зданий
Лежанская П.В. Функции фотографики в графическом дизайне
Медвецкий А.В. Образ М.Ф. Шмырёва в белорусской портретной живописи
Никифоренко А.Н. Неизвестный триптих И. Босха (вопросы интерпретации)
Радовыч Р.Б. Некоторые вопросы реконструкции углублённого жилища (на материалах севера украинского Полесья)
Усовская Э.А. Идентичность белорусского искусства рубежа ХХ–XXI веков (архетип партизана)
Чайко М.П. Гарадская скульптура — кіч або навацыя ў мастацтве
Шамрук А.С. О критериях художественности новейшей архитектуры

Раздзел ІІ. Праблемы тэатральнага, экраннага і музычнага мастцацтва
Бабарико В.А. Особенности использования инструментально-интонационных средств в исполнении полифонии на баяне
Безручко А.В. Реформа кинообразования 1938 года
Борисюк Е.А. Электронная музыка Е.В. Поплавского: к вопросу о тембровой драматургии и формообразовании
Валанцэвіч Н.С. Асэнсаванне гендэрнай ролі жанчыны ў спектаклях нацыянальных тэатраў Беларусі ў пачатку XXI стагоддзя
Володин М.Е. Звуковое решение белорусских фильмов 1930-х годов
Гороховик Е.М. Современная музыкальная культура и музыкальная наука: вызовы и ответы современности
Гудей-Каштальян В.Г. Симфонический балет: линия преемственного развития в творчестве белорусских композиторов
Густова Л.А. Белорусские ирмологионы как отражение средневековой певческой традиции
Дадзіёмава В.У. Мікалай Дылецкі я іго «Мусікійская граматыка»: погляд з Беларусі
Даугулис Э. Ведущие учения о гармонии в Латвии сегодня: существующее и перспективное
Дзёмкіна Л.А. Жанр як эстэтычная танальнасць спектакля
Драко Н.М. Моўны партрэт сцэнічнага героя ў эстэтыцы тэатра абсурду
Караев Ю.А. Композиционно-драматургические функции хора в операх С. Кортеса
Карпилова А.А. Звуковой ландшафт в кино
Кастылянчанка І.А. Руская класіка на беларускай сцэне
Климанов С.М. Музыкальное воплощение поэтических образов М. Богдановича (на материале кантатно-ораториальных произведений композиторов Беларуси)
Климович Л.Г. Отражение современного театрального процесса Беларуси в областной прессе
Костюкович М.Г. Киносценарий «Константин Заслонов»: история создания образа героя
Руткевич С.А. Особенности использования нетрадиционных приёмов звукоизвлечения на духовых инструментах в белорусской музыке авангардного направления
Савицкая А.А. Национальное возрождение и детский теарт
Сёмикова Е.В. Вокальный жанр в теории современного эстрадного искусства
Цмыг Г.П. Война и музыкальное мировоззрение (белорусская и немецкая композиторская практика 2-й половины ХХ века)
Чупринский А.И. Анэкологичные технологии в экранных искусствах
Ювченко Н.А. Владимир Курьян: композитор и театр
Ярмалінская В.М. Сцэнаграфія мастакоў В. Лесіна і Т. Карвяковай: гісторыя і сучаснасць Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы
Loos H. «Sankt-bash-passion» von maurikio kagel. Auch ein musikalishes theater

Раздзел ІІІ. Праблемы этналогіі, антрапалогіі, фалькларыстыкі і славістыкі
Алфёрава А.Г. «Жылое звяно» ў беларускіх калядна-абрадавых песнях
Аўсейчык У.Я. Фактары эвалюцыі пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў у ХХ — пачатку ХХІ ст.
Бартош О.Э. Свадебные обряды цыган Беларуси (2-я половина ХХ — начало ХХI века)
Белковская Н.Г., Касперович Г.И. Миграционные связи населения Брестского Полесья в конце ХХ — начале XXI века
Вяргеенка С.А. Месца акцыянальнага кампанента ў лекавых замовах Гомельшчыны
Ганчар У.А. Варажба ў сучаснай знахарскай практыцы Беларускага Палесся
Григорьева Р.А. К проблеме этнической идентификации молодёжи на российско-белорусско-украинском пограничье
Гурко А.Вл. К истории формирования этноконфессиональной структуры в Гродненской области в 1940–1950-х гг.
Деметер Н.Г. Происхождение и развитие цыганского музыкального фольклора
Кавалёва Р.М. Асоба ў фальклоры: узыходжанне да боскага — увасабленне чалавечага
Кастрыка А.А. Семантыка дзеянняў у варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны)
Катовіч А.В. Асэнсаванне часу ў міфапаэтычнай спадчыне беларусаў: семантыка і сімволіка тыдня
Кухаронак Т.І. Сутнасныя характарыстыкі святочнага светаадчування
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Современная литература межграничья Беларуси, России и Украины
Листова Т.А. Православие в формировании этнонационального самосознания (украинско-русское пограничье. ХIХ–XXI вв.)
Лобач У.А. Міфасемантыка дарогі ў беларускай традыцыйнай культуры
Лозка А.Ю. Узроўні рэстаўрацыі фальклорных тэкстаў
Макашина Т.С. Свадебный обряд Переславль-Залесского края во времени (по материалам записей 1848–1924 гг.)
Мартыненко А.В. Исламское конфессиональное образование в системе этнокультурных ценностей татар России (ХIХ век — 1920-е годы)
Милюченков С.А. Этнокультурный комплекс и семантика названий хозяйственных построек в помещичьих усадьбах Беларуси 2-й половины ХVI — ХVIII в.
Мушкетик Л.Г. Славянско-венгерские аспекты изучения фольклорного пограничья
Навагродскі Т.А. Этналагічнае вывучэнне традыцыйнага народнага харчавання беларусаў
Наркевіч Н.Ю. Беларускае Юр’е. Семантыка, функцыянальная прырода, тыпалогія абраду
Ненадавец Я.А. Дунай як міфічны вобраз родава-сямейнай мяжы ў свядомасці беларусаў
Новак В.С. Семантыка рытуальных дзеянняў у абрадзе выклікання дажджу (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны)
Поборцева Е.В. Женские персонажи европейской демонологии
Рабец Т.Д. Спецыфіка развіцця вобразнай сістэмы ўсходнеславянскіх замоў
Ракава Л.В. Важнейшыя напрамкі выкарыстання традыцый сямейнага выхавання беларусаў у сучаснай педагагічнай практыцы
Ракава Л.В. Сям’я і традыцыі выхавання дзяцей у беларусаў: этапы эвалюцыі ў ХIХ — ХХ стст.
Ракова Л.В. Традиции семейного воспитания и их роль в процессах самоидентификации студентов и школьников (на материалах Гродненской области)
Сівурава Л.П. Народныя веды аб памнажэнні статка свойскай жывёлы ў беларусаў (канец ХIХ — 1-я чвэрць ХХ ст.)
Шарая В.М. Абрад і асаблівасці абрадавай тэрміналогіі этнічнай супольнасці (на прыкладзе памінальнай традыцыі літоўскага насельніцтва Беларусі)
Швед И.А. Календарный аспект деятельности демонических существ
Шейбак В.В. К вопросу о восприятии мигрантов в современном белорусском обществе (по материалам этносоциологического опроса)
Шкрабова Т.А. Быт и культура горожан Гомельщины в 50–80-е годы ХХ века (на материалах полевых этнологических исследований)
Шумскі К.А. Этнаэкалагічныя аспекты земляробчай гаспадаркі беларусаў (ХIХ — пачатак XXI ст.)
Ященко О.Г. Формы проведения свободного времени населения Гомельщины в природной среде в конце ХХ — начале XXI века

Раздзел ІV. Праблемы захавання культурнай спадчыны
Булгакова Л.П. Тюркские названия традиционной одежды: украинско-белорусские параллели в зоне этнокультурного пограничья Полесья
Воінава А.М., Палуян А.М. Кулінарная тэрміналогія ў беларускіх гаворках паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча
Гончарук А.Ю. Социокультурное формирование межнациональных отношений студенчества коммуникативными средствами
Довнар-Запольский А.С. Комплексная экспертиза картины неизвестного художника, изображающей средневековую батальную сцену
Изофатова Е.В. Постмодернизм и постсовесткое художественное пространство: к постановке проблемы
Каленкевич Е.И. Феномен сетевого искусства (net art): единство и противоречие исследовательских подходов
Колоцей Н.А. Сохранение народного искусства в национальной художественной культуре Беларуси
Костяев А.И. Множественность языков культуры
Палукошка В.І. Стыль і гендэр: праблема суаднясення катэгорый у літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы
Перзашкевич О.В. К вопросу о varna в ригведийской космологии
Шынкарэнка В.К. Малыя формы гістарычнага эпасу і вуснапаэтычная традыцыя
Щербань Е.В. Взаимовлияние опошнянского гончарства и местных гончарных учебных заведений (1894–2003)

Правілы для аўтараў