Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі-2006: Ч. 1: Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі 2006 Ч. 1Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : У 2 ч. Ч. 1 : Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія / Навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Беларуская навука, 2006. — 515 с.

Характарыстыка: Зборнік склалі публікацыі супрацоўнікаў і аспірантаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі, выкладчыкаў, аспірантаў вышэйшых навучальных устаноў. У артыкулах разглядаюцца разнастайныя пытанні мастацтвазнаўства, тэорыі і гісторыі архітэктуры, этналогіі і фальклора Беларусі ў кантэксце славянскіх культур. Друкуюцца артыкулы Т.В. Габрусь аб спецыфіцы мураванага хрысціянскага храмабудаўніцтва Беларусі эпохі сярэднявечча ў еўрапейскім кантэксце, Я.М. Сахуты аб сучасным народным мастацтве Беларусі, Г.А. Барвенавай аб пурпурным, залатым і сінім колерах у тэкстылі сярэдневяковай Беларусі, М.Ю. Прыймавай аб тэхніцы і тэхналогіі вырабу бытавой керамікі XVI — першай паловы XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі і Расіі, С.Ю. Малчана аб асаблівасцях тэхналагічных працэсаў вырабу керамікі на тэрыторыі Беларусі, А.І. Гурскага аб праблематыцы лірыкі кахання ў фальклорнай традыцыі беларусаў і ўкраінцаў, А.У. Гурко аб славянскіх рэлігійных традыцыях Беларусі, І.У. Чаквіна аб этнагенетычных каранях славянскіх этнакультурных традыцый Беларусі, Т.І. Кухаронак аб славянскіх традыцыях масленічнай абраднасці беларусаў, Ю.І. Внуковіча аб літоўцах ва Усходняй Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. і даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Сайт не ўтрымлівае тэксту зборніка, а змяшчае выключна яго змест.


Змест:
Предисловие
Раздзел І. МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Архітэктура
Морозов В.Ф. Классицизм в архитектуре Беларуси: общая характеристика
Потаев Г.А. Формирование культурно-туристских зон в городах Беларуси с ценным историко-культурным наследием
Сергачёв С.А. Народное зодчество Беларуси как система жизнедеятельности
Агранович-Пономарёва Е.С., Мазаник А.В. Феномен эволюции региональной архитектуры белорусско-польского приграничья
Морозова Е.Б. Архитектура производственных построек Беларуси второй половины XIX — середины ХХ в.: становление и развитие
Габрусь Т.В. Спецыфіка мураванага хрысціянскага храмабудаўніцтва Беларусі эпохі сярэднявечча ў еўрапейскім кантэксце
Кожар Н.В. Опыт исследования архитектурно-теоретических концепций Беларуси XII — начала ХХ века
Усовская Э.А. Приём цитации в постсоветской архитектуре Беларуси
Шамрук А.С. Этапы фарміравання стылявых тэндэнцый у архітэктуры Беларусі ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя
Захарьина Ю.Ю. Принципы функционального зонирования территории в планировке современных белорусских и украинских посёлков
Князева О.Н. Первый план развития рабочего посёлка Орехи-Выдрица
Морозов Е.В. Неоклассицизм 1930-х годов в архитектуре Беларуси
Кондратьев Д.В. Синтез архитектуры и скульптуры: тенденции развития в Беларуси
Радзевич И.Р. Связи центрально-европейского барокко с сакральной архитектурой земель Великого Княжества Литовского XVII–XVIII вв.
Ожешковская И.Н. О некоторых особенностях культовой архитектуры Беларуси XVII–XVIII вв.
Корнеева Е.В. Светопрозрачная архитектура в облике современного Минска
Выяўленчае мастацтва і дызайн
Баразна М.Р. Мастацтва сучаснай Беларусі: праблемы ва ўмовах глабалізацыі культуры
Жук В.І. Выяўленчае мастацтва славянскіх краін пасля Другой сусветнай вайны
Атраховіч А.І. Беларускі плакат: тэндэнцыі і перспектывы развіцця
Чернышев О.В. Рисунок: проблемы и перспективы развития в художественной подготовке профессиональных дизайнеров
Лазука Б.А. Рэгламентавана-арганізаваныя формы дзейнасці асобы ў кантэксце культуры і стылявого развіцця мастацтва эпохі барока
Лойко Г.В. Изобразительные средства православной иконы и их символика
Рынкевіч У.І. Актуальныя праблемы развіцця беларускай станковай графікі
Бартлава В.П. Сучасны тэкстыльны дызайн: традыцыі, новыя тэхналогіі
Лапцэвіч Л.Г. Беларускае манументальнае мастацтва ў кантэксце славянскай культуры
Лявонава А.К. Мемарыяльная пластыка Беларусі першай паловы ХІХ ст.
Пікулік А.М. «Фальклорная тэндэнцыя» ў кніжным мастацтве Белаурсі 60–70-х гадоў ХХ стагоддзя: славянскі кантэкст
Коврик О.А. «Проект века»: дизайн и искусство
Налівайка Л.Д. Настаўнікі і вучні. Беларуская графіка 1920–1930-х гадоў у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь
Грамыка М.В. Беларускі індустрыяльны пейзаж 1920–1930-х гадоў
Аверченко Н.В. Организация самостоятельной работы по живописи на кафедре художественного и педагогического образования
Дамасевіч В.А. Айчынныя традыцыі і праблемы мастацкай педагагічнай адукацыі
Длотовская Н.В. Тенденции развития средств художественной выразительности в дизайн-проектировании
Коновалов И.М. Трансформация художественных идей сарматизма в контексте развития современного белорусского дизайна
Пепик О.Г. Проблема преемственности в художественной культуре. Инкультурация в образовательной области «Искусство»
Фролова Н.Ю. Специфика социокультурной детерминации дизайна
Шичко Е.В. Тематический диапазон белорусского станкового эстампа 1980-х годов
Букина Т.В. Интернационализм как особенность антифашистского агитационно-пропагандистского искусства Беларуси периода Великой Отечественной войны
Салодкіна Л.У. Ваенная тэма ў жывапісе беларускіх мастакоў 1960–1970-х гадоў. «Суровы стыль»
Лазуко Н.Б. Эклектика как современная творческая стратегия
Саратовская Н.Н. Современный белорусский плакат (1990–2000 гг.)
Ивановская Д.А. Тенденции развития монументальной живописи Беларуси
Народнае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
Сахута Я.М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі: асаблівасці і праблемы бытавання і развіцця
Барвенава Г.А. Пурпур, золата, сіні колеры ў тэкстылі сярэдневяковай Беларусі
Шабловская Т.Д. Тенденции развития современного костюма
Шунейка Я.Ф. Гродзенскія габелены канца 1940–1950-х гадоў, 1980–2000-х гадоў
Мешкова Г.Я. Влияние моды на белорусское изобразительное и декоративно-прикладное искусство второй половины ХХ в.
Сулікоўскі У.Я. Праблемы засваення традыцый народнага мастацтва ў беларускім жывапісе другой паловы ХХ стагоддзя
Агеева Л.Я. Эмблематыка месяца ў народнай арнаментыцы
Варатнікова А.А. Праблемы захавання спадчыны старажытнабеларускага мастацтва (нататкі аб экспедыцыйным сезоне 2005 г.)
Бохан А.С. Геаметрычны арнамент у традыцыі аздаблення беларускага тэкстылю
Приймова М.Ю. Техника и технология изготовления бытовой керамики XVI — первой половины XVIII в. на территории Беларуси и России
Богдан П.А. Роля пояса ў стварэнні мастацкага вобраза традыцыйнага беларускага касцюма
Молчан С.Ю. Особенности технологических процессов в изготовлении керамики на территории Беларуси
Васільева А.Г. Народнае адзенне Бераставіцкага раёна канца ХІХ — першай паловы ХХ ст.
Калясінскі В.Ф. Дукачы як частка ўсходнеславянскай культуры. Манеты і медалі як элемент касцюма і іх трансфармацыя ў дукачы
Калясінскі В.Ф. Стылёвая разнастайнасць у медалях Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Измаилова Л.В. Колокола Беларуси и России в контексте культуры ХХ века
Раманюк А.М. Нагрудныя ўпрыгажэнні ў давыд-гарадоцка-тураўскім строі мяшчанак (паводле матэрыялаў з архіва М.Ф. Раманюка)

Раздзел ІІ. ФАЛЬКЛОР
Ліс А.С. Балгарскія і беларускія жніўныя песні: тыпалогія, вобразная сістэма
Шарая В.М. Фальклорна-этнаграфічны комплекс беларусаў на Тройцу ў славянскім кантэкстце: акульнае і асаблівае
Гурскі А.І. Праблематыка лірыкі кахання ў фальклорнай традыцыі ўсходніх славян: беларусаў і ўкраінцаў
Наталевіч В.Г. Апатрапеічная функцыянальнасць купальскіх раслін
Пятроўская Г.А. Асноўныя матывы і вобразы ўкраінскіх і беларускіх чумацкіх песень
Даўнар-Запольская А.М. «Бабскі Ўлас» у масленічным комплексе: балта-славянскія паралелі
Рабец Т.Дз. «Парныя» святыя ва ўсходнеславянскіх замовах
Крук А.І. Асэнсаванне каштоўнасцей хрысціянскага календара ў народнай свядомасці
Ізотава В.В. Галаўныя ўборы і абутак у сімвалічнай сістэме беларускага вяселля

Раздзел ІІІ. ЭТНАЛОГІЯ
Гурко А.У. Славянскія рэлігійныя традыцыі Беларусі
Каспяровіч Г.І. Пастухоўства на Беларусі ў ХІХ–ХХ стст.
Чаквін І.У. Этнагенетычныя карані славянскіх этнакультурных традыцый Беларусі
Батяев В.Ф. Эволюция систем и способов обработки почвы в Беларуси в средневековье, новое и новейшее время
Батяев В.Ф. Роль белорусских народных обществ в диалоге славянских культур во второй половине ХІХ — 20-е годы ХХ в.
Бялявіна В.М. Традыцыйны жаночы касцюм ХІХ — пачатка ХХ ст. Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці
Бялкоўская Н.Г. Этнадэмаграфічныя працэсы ў Палескім рэгіёне ў канцы ХІХ ст. (На прыкладзе Мазырскага павета)
Калачова І.І. Развіццё гарадской сям’і беларусаў у пачатку ХХІ стагоддзя: пастаноўка праблемы
Кухаронак Т.І. Славянскія традыцыі масленічнай абраднасці беларусаў
Луцэвіч Т.М. Этнамоўныя прыярытэты беларусаў у другой палове ХХ ст. і праблема этнічнай самасвядомасці
Маленка Л.І. Мастацкія рысы ў беларускім жаночым касцюме ХІХ — пачатку ХХ ст.
Навагродскі Т.А. Тыпы трапез у традыцыйнай культуры харчавання беларусаў
Ракава Л.В. Мужчынская вопратка прывілеяванага саслоўя ХІІІ–XVIII стст.
Міхайлец М.А. Збігнеў Дмахоўскі — даследчык народнага дойлідства Беларускага Палесся
Купрэева Ю.С. Некаторыя асаблівасці народнага ткацтва і вышыўкі беларуска-ўкраінскага памежжа
Блішч В.Л. Да пытання аб турысцка-этнаграфічным раяніраванні тэрыторыі Беларусі
Внуковіч Ю.І. Літоўцы ва ўсходняй Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (Рассяленне і этнакультурныя асаблівасці)
Рахимов А.Н. Межэтническая адаптация, семейные отношения и особенности воспитания детей у представителей народов Кавказа в Беларуси
Раюк А.Г. Формы самоорганизации евреев Беларуси в XVI — начале ХХ в.
Шейбах В.В. Христианские традиции паломничества у белорусов в конце ХІХ — начале ХХ в.
Шумскі К.А. Традыцыйныя экалагічныя веды беларусаў у ХІХ — пачатку ХХ ст.
Заключение
Спіс скарачэнняў