Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 16Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16 / навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — 308 с.

Характарыстыка: У 16-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2014 г.) змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых навучальных устаноў Беларусі (у тым ліку Віцебска, Гомеля, Полацка). Акрамя таго, падаюцца публікацыі аспірантаў і навукоўцаў з Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі. Друкуюцца артыкулы В.М. Шарай пра асаблівасці праяўлення сінкрэтызму ў вераваннях беларусаў, В.Ф. Марозава і Е.В. Марозава пра архітэктуру палацаў Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў ваколіцах Гродна, А.М. Пікуліка пра беларускую кніжную ілюстрацыю, Г.А. Барвенавай пра гісторыю вывучэння некропаляў беларускай арыстакратыі, а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 4,7 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата Крапівы.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.


Змест:
Лакотка А.І. Навейшыя дасягненні Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

РАЗДЗЕЛ І. ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА
Балуненко И.И. Поиск нового облика храма в русской православной церкви в начале второго десятилетия ХХІ в.
Вакар Л.У. Іронія і метафара ў вобразах паўсядзѐннасці Уладзіміра Шапо
Габрусь Т.В. Сакральная памяць Друцка-Талачынскага рэгіёна
Гончар К.Р. Изобразительный фольклор как художественное явление в современной украинской культуре
Горанская Т.Г. Тема исторической памяти в современном изобразительном искусстве
Ивановская Д.А. Современные экстерьерные произведения белорусской монументальной живописи: основные проблемы и удачные решения
Морозов В.Ф., Морозов Е.В. Архитектура дворцов короля Станислава Августа Понятовского в окрестностях Гродно
Налівайка Л.Д., Шунейка Я.Ф. Творчая дзейнасць суполкі «Прамень» (1928–1932): да 115-годдзя А. Ахола-Вало
Пікулік А.М. Беларуская кніжная ілюстрацыя на міжнароднай арэне
Шамрук А.С. Идеи классики в новейшей архитектуре
Шаранговіч Н.В. Класікі пейзажа Віталь Цвірка, Абрам Кроль, Павел Масленікаў: да 90-годдзя Віцебскага мастацкага тэхнікума
Шичко Е.В. Белорусский эстамп в диалоге со временем (конец ХХ — начало ХХІ в.). Основные факторы развития

РАЗДЗЕЛ ІІ. ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА
Алейнікава Э.А. Вакальная спадчына Эльзы Зубковіч у кантэксце творчасці кампазітараў беларускага замежжа
Безручко А.В. Киноэкспериментальная мастерская как малоизвестный эксперимент советской кинопедагогики в 20-х годах ХХ в.
Глина В.В., Глина А.В. Театр в виртуальном окне: возможности веб-сайта на рынке арт-продукта
Гнатышин О.Е. О проблеме систематизации концептуальных идей в украинском музыковедении
Дутчак В.Г. Сохранение и популяризация эпических жанров в исполнительстве бандуристов украинской диаспоры рубежа ХХ — ХХI вв.
Мальцев В.В. История создания и творческая программа «Белорусского народного театра»
Молчанова Т.О. Содержание и структура работы концертмейстера в классах оперно-симфонического и хорового дирижирования
Сушко Е.О. Структура и контент музыкального телевещания Беларуси 2010-х годов
Цмыг Г.П. Некоторые аспекты истории концертно-исполнительского искусства в Беларуси (конец XIX — начало ХХ в.)
Ювченко Н.А. «Акустические» музыкальные инструменты и современная белорусская театральная сцена
Ярмалінская В.М. Сцэнаграфія Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы: гісторыя і сучаснасць
Яроміна К.П. Тыпалогія мастацкага вырашэння музычнага спектакля: на матэрыялах сцэнаграфічнай практыкі музычнага тэатра Беларусі 1990–2010-х гадоў
Loos H. Musikwissenschaft an der Universität Leipzig: institutionelle Ansätze im 19. Jahrhundert (ein zeittypischer Sonderling)

РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ
Азевіч І.В. Да пытання аб гістарыяграфіі танатасу ў даследаваннях ХІХ — пачатку ХХІ ст.
Алфёрава А.Г. Вобразна-паэтычныя асаблівасці малых фальклорных жанраў Глыбоцкага раёна
Бачыла І.Г. Вывучэнне земляробства і жывёлагадоўлі беларусаў айчыннымі этнолагамі ў 2-й палове ХХ — пачатку ХХІ ст.
Бохан Л.В. Гісторыя вывучэння традыцый абрадава-святочнага харчавання этнічных супольнасцей Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХІ ст.
Вяргеенка С.А. Да праблемы асэнсавання замоў гаспадарчай тэматыкі
Галацкая В.Л. Фольклорная память Нижней Надднепрянщины: художественно-эстетический аспект
Грыневіч Я.І. Саматычны код беларускіх пазаабрадавых песень
Изотова О.В. Sinterklaasfeest в Нидерландах: традиции фольклорного праздника в новом социокультурном контексте
Карбалевіч Н.М. Механізмы і тыпы рэгуляцыі грамадскіх узаемаадносін беларускага сялянства ў 2-й палове ХІХ — пачатку ХХ ст.
Коломыйчук А. Симбиоз дохристианских и народно-религиозных табу в обрядности праздника Усекновения головы св. Иоанна Крестителя на Бойковщине
Мацулька В.А. Змены ў галаўных уборах гарадскога и сельскага насельніцтва ў 1-й палове ХХ ст.
Морунов А.А. Актуальные вызовы и ответы традиционных нехристианских конфессий Беларуси
Навагродскі Т.А. Мучныя стравы ў сістэме харчавання беларускага этнасу
Новак В.С. Традыцыі велікоднай абраднасці Гомельшчыны
Паўлава А.П. Да праблемы вывучэння вобразнай сістэмы беларускай вясельнай абраднасці
Самохіна А.М. Тэма «сіраты» ў традыцыйнай культуры беларусаў і яе адлюстраванне ў навуковых працах ХІХ ст.
Саўчанка Г.П. Народныя балады Гомельшчыны: сямейна-бытавая скіраванасць сюжэтаў
Черных А.В. Белорусы в Пермском крае: основные миграционные волны и этапы формирования
Шарая В.М. Асаблівасці праяўлення сінкрэтызму ў вераваннях беларусаў: традыцыя і сучаснасць
Якаўцова М.А. Традыцыі баўлення вольнага часу беларусамі Панямоння ў 1921–1939 гг.

РАЗДЗЕЛ IV. ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Барвенава Г.А. Гісторыя вывучэння некропаляў беларускай арыстакратыі
Канановіч С.К. Вывучэнне і захаванне рэгіянальнай разнастайнасці духоўна-этнічнай спадчыны музейнымі метадамі
Киндратюк Б.Д. Музыка колоколов в сельских приходах Прикарпатья
Кукуруза Н.В. Жанровая система современной литературной композиции
Панкова Н.М. Мова малых фальклорных жанраў Веткаўшчыны
Собкович О.С. Художественная критика в научных периодических изданиях Киева начала ХХІ в.: тематический и жанровый аспект
Станкевіч А.А. Лексічная парадыгма агентыўных намінацый у вясельнай абраднасці Гомельшчыны
Трайкоўская В.П., Галай В.М. Сімвалічная мова ткацкіх вырабаў у традыцыйнай беларускай культуры
Хазанава К.Л. «Бабка» і «бабіна каша» ў беларускіх і ўкраінскіх гаворках