Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.

Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.Кніга: Полацкі музейны штогоднік : зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г. / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. — Полацк : НПГКМЗ, 2012. — 468 с.; іл.

Характарыстыка: «Полацкі музейны штогоднік» — зборнік навуковых артыкулаў, што выдаецца Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам (НПКМЗ) з 2010 г. У ім змяшчаюцца публікацыі навуковых супрацоўнікаў НПКМЗ, штогадовых канферэнцый на базе музея-запаведніка, а таксама публікацыі вядомых даследчыкаў, чые навуковыя інтарэсы звязаныя з гісторыяй матэрыяльнай культуры Полацка. У другім «Полацкім музейным штогодніку» (за 2011 г.) змешчаны артыкулы Л.В. Ляўшун аб колькасці насельніц Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра паводле «Жыція Еўфрасінні Полацкай», І.У. Магалінскага аб металічных крыжах-цельніках канца Х–XVIII стст. з тэрыторыі Полацка, В.У. Галубовіча аб полацкім «бунце Корсакаў» 1641 г., А.У. Мацука аб полацкіх сойміках з 1717 па 1733 гг., А.М. Барун аб матэрыяльным становішчы і гаспадарчай дзейнасці Полацкага Барысаглебскага манастыра ў сярэдзіне ХІХ — пачатку XX ст., С.П. Копыла аб ахвярах урочышча «Пяскі» ў Полацку, а таксама шэраг іншых публікацый.

Фармат: Pdf.

Памер: 9 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга размешчана на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці/Перейти.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уступнае слова
Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі па выніках навукова-даследчай работы супрацоўнікаў НПГКМЗ у 2010 г.
Воднева І.П. Пачатковая адукацыя ў Полацкім марыявіцкім кляштары ў ХІХ ст.
Гаўрылава С.В. Асноўныя кірункі аднаўлення і развіцця г. Полацка ў 1944–1954 гг. Частка 1. Першыя крокі на шляху аднаўлення. Прамысловасць
Зуева Г.П. Кнігі рускага грамадзянскага друку ХVІІІ–ХІХ стст. у фондах НПГКМЗ
Копыл С.П. Жертвы «Урочища Пески»
Магалінскі І.У. Вырабы з каляровых металаў гаспадарчага і бытавога прызначэння з тэрыторыі Полацка (X–XVII стст.)
Смирнова Т.Р. Дидактическая игра как основной приём в изучении музейного предмета детьми дошкольного и младшего школьного возраста
Салаўёў А.А. Гіпакаўсты полацкага калегіума (па матэрыялах даследаванняў карпусоў «А», «Б», «В», «Г»)
Сыревич И.В. Полочане-медики — на фронтах Великой Отечественной войны

Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку
Падсумаванне
Бараненка В.В. Полацкая абнаўленчая кафедра ў 1926–1933 гг.
Баўтовіч М.М. Гравюра Полацкага езуіцкага калегіюму 1785 г.
Богданович Е.С. Городское отделение Белорусского добровольного общества охраны памятников в 1966–1985 гг.
Борун Е.Н. Материальное положение и хозяйственная деятельность Полоцкого Борисоглебского заштатного монастыря (середина XIX — начало XX в.)
Будзько І.У. Полацкае Евангелле канца ХІІ ст.: лінгватэксталагічныя адметнасці, падрыхтоўка да выдання
Гаврилова С.В. Спасо-Евфросиньевский монастырь в 1920-х гг.
Галубовіч В.У. Полацкі бунт Корсакаў 1641 года: крымінал ці праява непавагі да ўлады?
Громакова Г.П. Научно-исследовательская деятельность младших школьников как средство развития интереса к краеведению
Густова Л.А. Певческий канон в современной литургической культуре православной традиции (на примере литургического пения в полоцких православных храмах)
Дедюлина Л.Б. Исследователи Полоцка XVI — начала XXI вв.
Дожина Н.И. Старообрядческие нотированные книги в собраниях Полоцка
Езавітава В.А. Сухапутныя шляхі зносін XVIII — пач. ХХ стст. Віцебскі напрамак
Захарова Е.Л. Деятельность Полоцкого областного государственного архива (1944–1954 гг.)
Карасёў В.Р. Спадчына. Козел-Паклеўскія і Быкаўшчына
Коц А.Л. Гісторыя вёскі Шчаўкуны і ваколіц (паводле археалагічных і этнаграфічных даследаванняў)
Лабоха Г.М. «Цёплая» царква ў планіровачнай структуры полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу
Левшун Л.В. «Житие Евфросинии Полоцкой» о количестве насельниц в монастыре «Святого Спаса»: к вопросу о специфике художественной рефлексии в традиционалистской культуре
Магалінскі І.У. Металічныя крыжы-цельнікі канца Х–XVIII стст. з тэрыторыі Полацка (класіфікацыя, храналогія і тэхналогія вытворчасці)
Мацук А.У. Полацкія соймікі з 1717 па 1733 г.
Миролюбова И.В. Полоцкий полицмейстер Бронюшиц-Гарасимович
Никрашевич Л.Н. Краеведение как источник духовно-нравственного и патриотического воспитания (опыт разработки и апробации инновационного проекта: от идеи до реализации)
Півавар М.В. Музеі Полацка і Віцебска: гісторыя і перспектывы
Поляков С.И. Отечественная война 1812 года в истории Полоцкого кадетского корпуса и биографиях его выпускников
Соловьёв А.А. Архитектурно-археологическое исследование дома № 33 по ул. Нижне-Покровской в ходе ремонтно-реставрационных работ 2010 г.
Сопікава В.В. Вайніслаў Савіч-Заблоцкі: вяртанне з нябыту
Третьяк И.Д. Полоцк в зеркале архивных документов (1918–2007)
Чараўко В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.)
Ярмоленка Э.В. «Жыціе Еўфрасінні Полацкай» (спіс РНБ, збор Пагодзіна, № 869, арк. 318б–332): лінгвістычны аспект

Матэрыялы семінара «Экологическое образование — неотъемлемая часть общечеловеческой культуры»
Бакан О.Д. Экологический проект «Нам засталася спадчына…»
Березина О.В. О важности экологического просвещения для формирования профессиональных качеств учащихся
Беспрозванная Н.З. Современный музей и его роль в процессе формирования экологической культуры
Бышнёв И.И. Заповедник будущего?..
Куксёнок В.Д. Экологическая ситуация и мониторинг природной среды в Полоцком регионе
Мержвинский Л.М. Трансграничные охраняемые территории и водно-болотные угодья — основа экологической сети Белорусского Поозерья
Слиская Л.И. Воспитание экологической культуры как способ преодоления экологического кризиса
Суханова Л.М. Оптимизация работы кружка начальной школы по формированию экологической культуры
Сверж С.А. Из опыта сотрудничества учителя географии с Природно-экологическим музеем по расширению сферы экологических знаний школьников

АРТЫКУЛЫ
Ладисов О.И. Русский авангард в пространстве белорусских музеев

Звесткі аб аўтарах