Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2016. — Вып. 31

Гістарычна-археалагічны зборнік 2016 Вып. № 31Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск, 2016. — Вып. 31.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Першы выпуск ГАЗа выйшаў у 1927 г., пасля чаго выданне спынілася на некалькі дзесяцігоддзяў. Аднаўленне адбылося толькі ў 1993 г. З таго часу гістарычна-археалагічны зборнік выходзіць рэгулярна. Выпуск 31 Гістарычна-археалагічнага зборніка выйшаў у 2016 г. Ён прысвечаны 155-годдзю з дня нараджэння Яўхіма Фёдаравіча Карскага.

У ГАЗ-31 друкуецца шэраг матэрыялаў, прысвечаных акадэміку Карскаму. Сярод іх артыкулы Міхаіла Касцюка пра асноўныя вехі жыцця і дзейнасці Я. Карскага, Андрэя Унучака, Марыны Глеб, Алены Сакольчык і Сяргея Траццяка пра невядомыя дакументы і факты з жыцця акадэміка, Міхаіла Шумейкі пра ўзаемаадносіны Я. Карскага і У. Пічэты і іншыя. Надрукаваны артыкулы Станіслава Юрэцкага пра новы культурны кампанент ляснога неаліту Беларускага Панямоння, Анастасіі Касцюкевіч пра каменныя бусы з тэрыторыі Полацкай зямлі, Івана Спірына пра ўмацаванні Оршы і Копысі ў в XII–XVIII стст., Дзмітрыя Скварчэўскага пра cтанаўленне навуковай астраноміі ў Вялікім Княстве Літоўскім, Аляксандра Каханоўскага пра рэвалюцыю 1905–1907 гг. і грамадскія працэсы на Беларусі, Анатоля Крыварота пра абарону Расонска-Асвейскай партызанскай зоны ў студзені — лютым 1943 г., Алега Яноўскага і Валянціны Яноўскай пра пошукі дыскурсу гісторыі Беларусі ў кантэксце гісторыі СССР у 1920–1930-х гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Заўвага: Сайт утрымлівае толькі змест зборніка, але не тэксты артыкулаў.

Змест выпуска:

ДА 155-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ АКАДЭМІКА ЯЎХІМА ФЁДАРАВІЧА КАРСКАГА
Міхаіл Касцюк. Акадэмік Я.Ф. Карскі — асноўныя вехі жыцця і дзейнасці
Андрэй Унучак, Марына Глеб, Алена Сакольчык, Сяргей Траццяк. Акадэмік Я.Ф. Карскі — невядомыя дакументы і факты
Лариса Бондарь. Документы семьи академика Е.Ф. Карского в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.
Кристина Шишкина. Хроника деятельности Е.Ф. Карского в Петербургской академии наук: протоколы заседаний Общего собрания и отделений из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.
Александр Карский. Переписка Е.Ф. Карского с французским славистом Андре Мазоном
Михаил Шумейко. Е.Ф. Карский и В.И. Пичета: к вопросу о взаимоотношениях
Людмила Сильнова. Опыт исследования Библиотеки Е.Ф. Карского.

ГІСТОРЫЯ
Дзмітрый Скварчэўскі. Cтанаўленне навуковай астраноміі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVII стст.
Татьяна Долгач. Минское губернское по крестьянским делам присутствие: формирование, структура, деятельность
Аляксандр Каханоўскі. Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. і сацыяльныя працэсы ў беларускім грамадстве
Сяргей Ходзін. Мадэрнізацыйныя працэсы ў Беларусі: трансфармацыя сялянскай псіхалогіі і традыцыйных сялянскіх інстытутаў (першая палова ХХ ст.)
Алексей Каплиев. Служба скорой медицинской помощи в Гомеле (1919–1921 гг.)
Вячаслаў Даніловіч. Удзел моладзі ў палітычным жыцці Савецкай Беларусі (1921–1939 гг.)
Шабельцев Сергей. Идентификация эмигрантов из Западной Белоруссии в Аргентине
Анатоль Крыварот. Абарона Расонска-Асвейскай партызанскай зоны (студзень — першая палова лютага 1943 г.)
Евгения Занько. Восстановление системы образования в западных областях БССР в 1944–1950-х гг. (на примере Брестской области)
Юлия Бахир. Работа Общества Красного Креста БССР с детьми и молодежью в 1944–1991 гг.: основные направления и итоги
Мікалай Смяховіч. Калектывізацыя ў заходніх абласцях БССР (1946–1951 гг.)
Ксения Разуванова. Белорусский язык — фактор сохранения национальной идентичности современных сообществ белорусов России
Вольга Бароўская. Знешнепалітычныя сувязі Беларусі і Францыі (1991–1996 гг.)

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦАЗНАЎСТВА І МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
Уладзіслаў Завальнюк. Навучанні старажытнацаркоўнай літаратуры пра пасты ў каментарыях да кніг Новага Запавету (I–III стст.)
Юлия Латушкова. Газета «Беларускі шлях» о положении железнодорожных служащих в период немецкой оккупации 1918 г.
Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская. Пошукі дыскурсу гісторыі Беларусі ў кантэксце гісторыі СССР у 1920–1930-я гг.
Ирина Жилинская. Историография внешней культурной политики СССР в 30-е гг. ХХ в.
Мікалай Смяховіч. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 гг.: крыніцы даследавання
Мікалай Несцяровіч. Эканоміка Беларусі ў 1943–1991 гг.: гістарыяграфія і крыніцы
Уладзімір Здановіч. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: новыя даследаванні беларускіх вучоных (2010–2014 гг.)
Игорь Фролов. Отражение исследований отечественных историков в научной периодической печати Республики Беларусь 1991–2014 гг

АРХЕАЛОГІЯ
Станіслаў Юрэцкі. Новы культурны кампанент у лясным неаліце Беларускага Панямоння
Анастасия Костюкевич. Каменные бусы с территории Полоцкой земли
Иван Спирин. Укрепления Орши и Копыси в XII–XVIII вв.

ГІСТАРЫЧНЫЯ БАЗЫ ДАНЫХ
Марина Глеб, Сергей Третьяк, Елена Сокольчик, Андрей Унучек. Биографические сведения о Е.Ф. Карском в архивах Беларуси.

ВУЧОНЫЯ ІНСТЫТУТА — ЛЕТАПІСЦЫ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ
Валянцін Голубеў. Віктар Цемушаў — вучоны і чалавек (1975–2011 гг.)
Кірыл Сыцько. Юбілеі 2015 г.

ХРАНАЛОГІЯ
Важнейшыя падзеі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 2015 г.

Правілы для аўтараў