Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2010. — Вып. 25

Гістарычна-археалагічны зборнік 2010 Вып. № 25Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2010. — Вып. 25. Да юбілею з дня заснавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа выйшаў у 1927 г. Затым выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. ГАЗ-25 прысвечаны 80-гадоваму юбілею Інстытута гісторыі. У выпуску 25 за 2010 г. друкуюцца артыкулы В. Пілецкага, А. Філатавай, В. Яноўскай, С. Новікава, В. Цемушава, В. Сідарцова, А. Зуевай, Н. Дубіцкай, З. Харытановіч, В. Ляўко, І. Калечыц і шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Змест нумара:

Каваленя А. Гістарычная навука Беларусі на пераломе эпох: выклік часу

ГІСТОРЫЯ
Бартош В. Поэма «Энума Элиш» как источник по вавилонской идеологии
Пілецкі В. «Кармільства», ці «дзядзькаванне» як адна з форм выхаваўча-адукацыйнага працэсу насельніцтва тэрыторыі Беларусі ў раннесярэднявечную эпоху
Ляховіч Л. Сацыяльна-палітычнае развіццё Рэчы Паспалітай ва ўмовах еўрапейскага абсалютызму (канцэпцыя М.І. Карэева)
Багдановіч А. Фарміраванне ідэалагічных інстытутаў расійскага самадзяржаўя ў XVIII — пачатку ХІХ ст.
Філатава А., Яноўская В. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі: гістарыяграфічны аналіз скрозь прызму мадэрнізацыйнай парадыгмы
Філатава А., Анофранка Н. Этнакултурнае ўзаемадзеянне славян у канцы XVIII — пачатку ХХ ст.: гістарыяграфія праблемы
Фірыновіч А. Дакументальныя матэрыялы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі па гісторыі паўствання 1863–1864 гг.: відавая характарыстыка
Новик Н. Ремесленные учебные заведения в системе профессионального образования в Беларуси (XIX — начало ХХ в.)
Саракавік І. Адметнасці фарміравання беларускай нацыі
Анисяев М. История возникновения и развития военной контрразведки Беларуси (1903–1919 гг.)
Солдатенко В. Українська революція й білоруське національно-державне відродження 1917–1918 рр.
Головченко В. Гетьманат Павла Скоропадського і Білоруська Народна Республіка: сіндром «старшого брата»
Трубчык А. Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.): агляд гістарыяграфіі і крыніц
Соловьянов А. Становление системы социальной защиты несовершеннолетних в БССР в 1920-е годы
Старовойтов М. Этносоциокультурные процессы в белорусско-российско-украинском пограничье (1920–1930-е годы)
Шаўчук І. Станаўленне акадэмічнага Інстытута гісторыі (1920–1930-я гады)
Цымбал А. Праваслаўная царква ў Заходняй Беларусі ва ўмовах паланізацыі (1921–1939 гг.)
Разуванава К. Часопіс «Калоссе» як друкаваны орган Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў 1935–1936 гг.
Здановіч У. Эвакуацыя ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: асвятленне праблемы ў працах беларускіх гісторыкаў
Новікаў С. Новыя падыходы ў даследаванні гісторыі абароны Магілёва летам 1941 г.
Лукашоў А. Параўнанне зместу картаграфічных дакументаў 1-й Бабруйска партызанскай брыгады і 208-га партызанскага палка (1941–1944 гг.)
Храмцова Ф. Генезис гендерного измерения военно-политических процессов в Беларуси (1941–1944 гг.)
Крыварот А. Узаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызанскіх падраздзяленняў па арганізацыі брыгад у 1942–1943 гг.
Савчук Т. Формирование государственной политики увековечения памяти о событиях Великой Отечественной войны в БССР в первое послевоенное десятилетие
Мазец В. Тэндэнцыі нацыянальна-адукацыйнай палітыкі ў БССР (1944–1985 гг.)
Зенькович Ю. Развитие организационной структуры технических и естественных наук в АН БССР (1955–1970 гг.)
Волочко О. Основные направления социального служения Белорусской православной церкви (90-е годы ХХ — начало ХХI в.)
Жолнерович Т. Деятельность органов государственной власти и общественных объединений по реализации диаспоральной политики Республики Беларусь
Крывічаніна К. Беларусь — Еўрапейскі Саюз: навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва ў межах дзейнасці Міжнароднай асацыяцыі садзейнічання супрацоўніцтву з вучонымі Новых незалежных дзяржаў былога Савецкага Саюза (ІНТАС) (1991–2000 гг.)
Сакович В. Основные направления государственной политики возрождения и развития белорусского села на 2005–2010 гг.
Даніловіч В. Навукова-даследчая і грамадска-значная дзейнасць Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2006–2009 гг.
Цемушаў В. Гістарычныя атласы і стан развіцця сучаснай гістарычнай геаграфіі ў Беларусі
Цобкало А. Современные информационные технологии как способ информатизации исторического образования

МЕТАДАЛОГІЯ ГІСТОРЫІ
Миницкий Н. Метатеоретические основания гуманитарных наук и конструирование исторического знания (научный и образовательный аспекты)
Сидорцов В. Научная рефлексия исторического исследования
Сакалова М. Да пытання аб аналітычных мадэлях вывучэння гісторыі грамадскіх рухаў у Беларусі ў ХІХ ст.
Смехович Н. Диссертационные исследования по истории в зеркале методологических норм и творческого опыта (2006–2008 гг.)

АРХЕАЛОГІЯ
Зуева А. Міграцыйныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў эпоху позняга неаліту (на прыкладзе культуры шарападобных амфар)
Дубицкая Н. Изучение древностей I тыс. н.э. в Белорусском Поднепровье
Ильютик А., Поболь Л. Бусы с поселения Абидня (Белорусское Поднепровье)
Харитонович З. Особенности керамического комплекса городищ Центральной Беларуси
Левко О. Древний Друцк. Начальные этапы истории
Калечиц И. Антропонимия эпиграфических памятников Беларуси X–XIV вв.
Чараўко В. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд
Пашык А. Археалогія ў музейных зборах на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХ ст.

Храналогія найважнейшых падзей дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ў 2009 г.
Выданні дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ў 2008–2009 гг.
Прынятыя скарачэнні