Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2008. — № 24

Гістарычна-археалагічны зборнік 2008 Вып. № 24Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2008. — Вып. 24.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа выйшаў у 1927 г., пасля чаго выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. У выпуску 24 за 2008 г. друкуюцца артыкулы Дз. Дука, Я. Звяруги, В. Голубева, В. Даніловіча, Я. Ярмусіка, А. Ганчара, А. Кушнярэвіча, Т. Габрусь, І. Калечыц, Л. Калядзінскага і шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Змест нумара:

Каваленя А. Даследаванні навукоўцаў Інстытута гісторыі — на ўзровень патрабаванняў часу

ГІСТОРЫЯ
Кудраўцава С. Да пытання аб падабенстве і адрозненні заходне-і ўсходнееўрапейскага варыянтаў язычніцтва
Пілецкі В. Аб удзеле жрэцтва ў выхаванні і палітычным жыцці насельніцтва Беларусі (VI–XI стст.)
Дук Дз. Полацк у сістэме станаўлення і развіцця сацыятапаграфічнай структуры старажытнарускіх гарадоў IX–XIII стст.
Калечыц І. Азбучныя эпіграфемы XII–XIV стст. на тэрыторыі Беларусі
Тугай У., Грыгор’еў У. Яцвягі: да пытання этнічнай прыналежнасці
Звяруга Я. З гісторыі Старога і Новага Мядзелаў — мястэчак Ашмянскага павета Віленскага ваяводства
Голубеў В. Абшчынныя інстытуты ў дзяржаўных уладаннях захаду і цэнтра Беларусі ў першай палове XVI ст.
Голубеў В. Сельская грамада ў дзяржаўных уладаннях захаду і цэнтра Беларусі пасля аграрнай рэформы (сярэдзіна XVI — першая палова XVII ст.)
Сапукевіч І. Назвы прадмесцяў і ўрочышчаў Мінска ў 1793–1917 гг.
Яковчук В. Пожарная служба Беларуси в первой половине ХІХ в.
Клепиков Н. Сохранение памятников старины на Минщине в ХІХ – начале ХХ столетий
Ганчар А. Попытка введения русского языка в римско-католическое богослужение в Гродненской губернии (вторая половина ХІХ в.)
Ганчар А. Организация римско-католических крестовых ходов в Беларуси (вторая половина ХІХ — начало ХХ в.)
Матусевич О. Белорусские политические партии II Речи Посполитой в польской межвоенной историографии
Данилович В. Молодёжь в социально-экономической жизни Советской Социалистической Республики Беларусь на начальном этапе новой экономической политики
Разуванава К. Некаторыя аспекты ўзаемаадносін беларускага інстытута гаспадаркі і культуры з палітычнымі партыямі і грамадскімі арганізацыямі Заходняй Беларусі ў 1926–1936 гг.
Воронкова И. Белорусы и уроженцы Беларуси в военном конфликте на китайско-восточной железной дороге (1929 г.)
Жилинская И. Англо-советские экономические отношения в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
Кривуть В. Союз работы для государства — легион молодых на территории Западной Беларуси (1931–1938 гг.)
Бязлепкін Я. Перыядызацыі англа-амерыканскай гістарыяграфіі гісторыі Беларусі перыяду другой сусветнай вайны
Вялікі А. Уз’яднанне. Вераснёўскія падзеі 1939 г. на старонках савецкіх газет
Жданович П. Боевые действия войск 21-й армии на территории Беларуси летом 1941 г.
Дьяков Д. Участие 1-й воздушной армии в первом этапе белорусской наступательной операции «Багратион» 23 июня — 4 июбя 1944 г.
Тимонова А. Штрихи к портрету белорусского крестьянства (по материалам регистрационных списков репатриированных советских граждан: январь — май 1945 г.)
Ярмусик Э. Возрождение римско-католической церкви Беларуси во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг.
Дмитрук И. Трудоустройство учащейся и студенческой молодёжи в свободное от учёбы время
Дмитрук И. Социальное обустройство детей-сирот в Республике Беларусь (1991–2000 гг.)
Будзянкова Т. Даследаванне прафесійнай мастацкай культуры Беларусі 1991–2005 гг.: асноўныя накірункі і дасягненні
Савик С. Организационные структуры создания и развития системы подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Республики Беларусь на современном этапе
Жилинский М. Об итогах выполнения государственной комплексной программы научных исследований «История белорусской нации, государственности и культуры» за 2008 год
Жилинский М., Соболева Л. Диссертации, защищённые в государственном научном учреждении «Институт истории НАН Беларуси» в 2008 г.

МЕТАДАЛОГІЯ ГІСТОРЫІ
Смехович Н. Теоретико-методологические основы исторического исследования (на примере западной историографии второй половины ХХ века)
Смяховіч М. Станаўленне сістэмна-аналітычнай гісторыі ў беларускай гістарыяграфіі 10–20-х гг. ХХ ст.

АРХЕАЛОГІЯ
Кушнярэвіч А. Гісторыя вывучэння культавага дойлідства Беларусі XI–XIV стст. ленінградскімі археолагамі
Габрусь Т. Апантаны архітэктурнай археалогіяй
Калядзінскі Л. Капыль-2007: вынікі палявых даследаванняў

ХРОНІКА
Хронология важнейших событий государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» в 2008 году
Издания государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» в 2008 году
Скарачэнні