Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2004. — № 19

Гістарычна-археалагічны зборнік 2004 № 19Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2004. — № 19.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі, дзе публікуюцца вынікі гістарычных і археалагічных даследаванняў. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г., пасля чаго выданне спынілася да 1993 г. У № 19 за 2004 г. публікуюцца артыкулы В. Шадыры, Міхаіла Чарняўскага, Максіма Чарняўскага, М. Крывальцэвіча, В. Мядзведзевай, Л. Дучыц, І. Ганецкай, Э. Ляшкевіч, А. Макушнікава, А. Мяцельскага, Дз. Дука, А. Салаўёва, А. Вайцяховіча, А. Плавінскага, Г. Штыхава, М. Клімава і шэрагу іншых навукоўцаў. Асобны раздзел складаюць публікацыі па выніках археалагічных даследаванняў 2003 г. Зборнік змяшчае біяграфічныя матэрыялы аб А.Р. Мітрафанаве і В.В. Шчагловай.

Змест нумара:

Шадыра В. А.Р. Мітрафанаў — вучоны, настаўнік, чалавек
Шадыро В., Разлуцкая А. Жизнь и судьба в науке
Спіс прац В.В. Шчагловай (складальнік А. Ільюцік)
Кривальцевич Н., Симакова Г. Микрорегион озера Вечера (Предполесье Беларуси): основные этапы освоения и использования (по археологическим и пыльцевым данным)
Чарняўскі Міхал, Чарняўскі Максім. Унікальны тып касцяных і рагавых падвесак-амулетаў са стаянак Крывінскага тарфяніку
Чарняўскі Максім. Выраб рыбацкіх кручкоў на стаянсках Крывінскага тарфяніка (позні неаліт–ранні бронзавы век)
Крывальцэвіч М. Курган сярэднедняпроўскай культуры на возеры Камарын каля Рагачова
Matuszewska A. Znaczenie tradycji pucharów dzwonowatych w strefie leśnej Europy Wshodniej
Мядзведзеў А. Да пытання аб паўднёвай мяжы днепра-дзвінскай культуры (па выніках даследаванняў апошніх гадоў)
Белявец В. Грунтовы могільнік у Трасцяніцы — невядомыя вынікі раскопак Палескай экспедыцыі 1962 г.
Шадыра В. Гарадзішча Клішына («Выспянская Гара») Крупскага раёна (раскопкі 1999–2002 гг.)
Рассадин С. Два Ильдигиза и один эпизод истории лангобардов
Щеглова В. О своеобразии костных останков из раскопок Минска в 1985 г.
Дучыц Л., Шадыра В. Раскопкі курганоў ва ўрочышчы «Рацкі Бор» каля г. Браслава Віцебскай вобласці
Башков А. «Сирийские» энколпионы на территории Беларуси
Мядзведзева В. Шахматы на тэрыторыі Беларусі ХІ–ХVІІ стст (па матэрыялах археалагічных даследаванняў)
Грималаускайте Д., Синчук И. Монеты из Городища в Минцкабинете Императорского Виленского университета (1803–1832)
Дучыц Л., Ганецкая І., Іоў А., Лашанкоў М. Новыя раскопкі могільніка Сухая Гара ў Лагойскім раёне
Ляшкевич Э. Рыболовство в средневековом Гродно (по материалам раскопок Старого замка)
Макушников О., Лупиненко Ю. Новые данные о характере и производстве клинкового вооружения восточнославянского ратника конца XII–первой половины XIII в. (по материалам раскопок в Гомеле)
Мяцельскі А. Некаторыя рэчы ўзбраення з калекцыі Крычаўскага гісторыка-краязнаўчага музея
Разлуцкая А. Фауна замка Свислочь
Штыхов Г. Археологические раскопки в Минске в 80-е годы ХХ века
Дук Д., Соловьёв А. Кожевенно-сапожное ремесло Полоцка XVI–XVIII вв. (по итогам археологического надзора на территории Великого посада в 2000–2002 гг.)
Русаў П. Абліцоўка вусцяў менскіх печаў XVI–XVII стст.
Вінакураў В., Дучыц Л., Зайкоўскі Э., Карабанаў А., Ляўкоў Э. Валуны-жывёлы
Колосов А. Археологические древности урочища Рудня

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ І АДКРЫЦЦІ 2003 ГОДА
Абухоўскі В., Калечыц А., Лакіза В., Чарняўскі Максім, Чарняўскі Міхал. Археалагічнае абследаванне ўзбярэжжаў Нёмана ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС
Калечыц А., Чарняўскі Міхал, Абухоўскі В., Лакіза В., Крывальцэвіч М., Язэпенка І., Чарняўкі Максім. Раскопкі паселішча Жылічы-1
Лакіза В. Даследаванні на Панямонні ў 2003 г.
Лакіза В., Абухоўскі В., Мігаль В., Барска К. Археалагічныя разведкі 2003 г. у басейне Нёмана
Калечыц А. Раскопкі паселішча Моталь-13
Чарняўскі Максім. Даследаванне тарфянікавай стаянкі Асавец-7 у 2003 г.
Чарняўскі Міхал. Археалагічныя даследаванні ў Паўночна-Заходняй Беларусі ў 2003 г.
Дубицкая Н. Археологические исследования в бассейне нижней Березины
Лашанкоў М. Вывучэнне гарадзішча Чорнае
Подгурский П. Раскопки городища Новое Село в 2003 г.
Ильютик А. Городище Прилепы
Вяргей В., Трымер В. Раскопкі паселішча Петрыкаў-2 на р. Прыпяць
Седин А. Продолжение работ на городище Никодимово и разведки в Могилёвской области
Шадыра В. Новыя дадзеныя з раскопак гарадзішча Клішына Крупскага раёна
Егорейченко А. Исследования в Ратюнках
Макушников О., Сычёв В., Тимофеенко А. Исследование средневекового комплекса у д. Мохов на юго-востоке Беларуси
Вайцяховіч А. Даследаванні курганных могільнікаў у Віцебскай вобласці
Плавинский А. Раскопки курганного могильника Харчичи в 2003 году
Макушников О., Тимофеенко А. Исследование средневековых памятников у д. Шарпиловка на Гомельщине
Сніла А. Археалагічныя разведкі ў Лоеўскім раёне
Штыхаў Г. Аб выкарыстанні старыцы Свіслачы ў абарончай сістэме Менска ХІІ–ХІІІ стст.
Бруевич Н. Исследования на городище Городок-I Ветковского района Витебской области
Клімаў М. Асноўныя вынікі даследаванняў 2003 г. на Полаччыне
Дук Дз. Археалагічныя раскопкі і разведкі ў Полацку ў 2003 г.
Дук Дз. Да вынікаў археалагічнага нагляду за будаўнічымі работамі на тэрыторыі былога Бельчыцкага Барысаглебскага манастыра ў Полацку ў 2003 г.
Русаў П. Даследаванні ў Гродзенскай вобласці і Мінску ў 2003 г.
Ганецкая І. Культурны пласт XVI–першай паловы XVII ст. у Глускім замку
Каваленка Дз. Археалагічныя даследаванні сярэдневяковага Нясвіжа
Собаль В. Раскопкі на месцы дома Т. Касцюшкі ва ўрочышчы Мерачоўшчына
Кошман В. Палявыя даследаванні 2003 г. у Бярэзінскім раёне
Коласаў А. Археалагічныя разведкі 2003 г. у Асіповіцкім, Мсціслаўскім і Чэрыкаўскім раёнах Магілёўскай вобласці
Скарачэнні