Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1997. — № 11

Гістарычна-археалагічны зборнік 1997 № 11Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1997. — № 11. Беларусь у сістэме еўрапейскіх культурных сувязяў

Характарыстыка: ГАЗ — Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковае выданне, у якім публікуюцца артыкулы і матэрыялы па археалогіі і гісторыі шырокага храналагічнага дыяпазону. Гісторыя ГАЗа пачалася ў 1927 г., пасля чаго выпуск часопіса быў спынены да 1993 г. Нумар 11 Гістарычна-археалагічнага зборніка за 1997 г. утрымлівае публікацыі В.А. Емяльянчык, А.В. Квяткоўскай, А.М. Мядзведзева, Ш.І. Бекцінеева, Ю. Бохана, І. Ганецкай, Л. Дучыц, В.Г. Пуцко, Я.Р. Рыера, Э.А. Ляўкова і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

ЭТНАЎТВАРАЛЬНЫЯ МІГРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ
Емяльянчык В. Роля міграцый у фарміраванні антрапалагічнага складу беларусаў (да гісторыі праблемы)
Квятковская А.В. К вопросу о пруссах — переселенцах на территории Беларуси в средневековье
Лухтан А.Б. Война V века в Литве
Мядзведзеў А.М. Культурныя сувязі насельніцтва Беларусі ў жалезным веку
Седых В.А. Большие курганы Древней Руси
Фурасьев А.Г. Демидовка и Узмень. Нетрадиционный взгляд на «классические» памятники
Parczewski M. Osada w Bachórzu w południowo-wschodniej Polsce na tle kultury wczesnosłowiańskiej

ПОБЫТ І ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Бектинеев Ш.И. «Корабельники» в Великом Княжестве Литовском
Бохан Ю. Клінковая зброя у Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV — канцы XVI ст.
Бохан Ю. Пласцінавы даспех у Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV — канцы XVI ст.
Ганецкая І. Будаўнічыя матэрыялы XIV — XVIII стст.
Гурин М. Развитие металлургии железа в Беларуси
Дучыц Л. Касцюм на тэрыторыі Беларусі ў І тысячагоддзі н.э. (паводле археалагічных дадзеных)
Пуцко В.Г. Печать преподобной Ефросинии Полоцкой
Рыер Я.Р. Гаспадарчае развіццё ва Ўсходняй і Цэнтральнай Еўропе ў другой палове І тыс. н.э.: параўнаўчы аналіз
Терський С. Старожитний Лучеськ у світлі археології
Kubica E. Możliwość istnienia w Małopolsce arhitectury monumentalnej pochodzącej z X wieku

СВЕТАЎЯЎЛЕННІ СТАРАДАЎНЯГА НАСЕЛЬНІЦТВА
Дучыц Л. Жывёлы і птушкі ў пахавальным абрадзе курганоў Беларусі
Ляўкоў Э.А., Карабанаў А.К., Дучыц Л.У., Зайкоўскі Э.М., Вінакураў В.Ф. Чортавы камяні
Рассадзін С.Я. Змяіны культ у славянскім асяроддзі
Kozub M. Idea obola zmarłego we wczesnym średniowieczu na podstawie znalezisk z terenu Kaganatu Awarskiego