Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Старажытная Русь (канец ІХ — пачатак ХII ст.).
1. Сведчаннi крынiц пра пачатковую гiсторыю Русi.
2. Сацыяльнае размежаванне паводле «Рускай праўды».
3. Рэформы Вольгi, Уладзiмiра Cвятаславiча, Яраслава Мудрага і Уладзiмiра Манамаха па пісьмовых крыніцах.
4. Адлюстраванне адносін Русі і Візантыі ў пісьмовых крыніцах.

2. Феадальная раздробленнасць Русі.
1. Усобiцы з-за кiеўскага стала пасля смерці Уладзіміра Манамаха.
2. Унутраная i знешняя палiтыка Данiлы Раманавiча, яго каранацыя.
3. Палiтыка Юрыя Даўгарукага, Андрэя Багалюбскага i Усевалада Вялiкае Гняздо.
4. Гандлёвыя сувязі Наўгародскай зямлі.

Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)Студэнты факультэта інфармацыйных тэхналогій, 1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Першабытная эпоха на Беларусі.
1. З'яўленне чалавека на беларускіх землях.
2. Каменны век на Беларусі (палеаліт, мезаліт, неаліт).
3. Бронзавы век на Беларусі.
4. Жалезны век на Беларусі.

2. Беларускія землі ў раннім сярэднявеччы (VI — першая палова XIII ст.).
1. Сельская гаспадарка.
2. Рамяство і гандаль.
3. Полацкае і Тураўскае княствы - калыска беларускай дзяржаўнасці.
4. Барацьба з крыжакамі і мангола-татарамі.
5. Культурнае і рэлігійнае жыццё.

Як падрыхтаваць і правільна аформіць рэферат

Як падрыхтаваць і правільна аформіць рэферат

Што такое рэферат?

Слова «рэферат» знаёма кожнаму яшчэ са школы. Але напісаць якасны рэферат атрымліваецца далёка не ва ўсіх. Прычынай з’яўляецца скажонае разуменне таго, што такое рэферат і як трэба яго пісаць.

Асобнымі студэнтамі рэферат разумеецца як стос паперы з раздрукаваным тэкстам, які трэба здаць выкладчыку. Працэс падрыхтоўкі рэферата, на думку такіх студэнтаў, выглядае так: трэба ўбіць у Яндэкс тэму рэферата; адкрыць пару спасылак на банкі рэфератаў; раздрукаваць тое, што знайшлося; замяніць на тытульным аркушы чужое прозвішча сваім і з гордым выглядам здаць гэты опус выкладчыку. Абарона рэферата гэтым студэнтам уяўляецца так: яны чытаюць свой рэферат услых. На заўвагі выкладчыка рэагуюць наступнымі стандартнымі фразамі: «Ну я слегка пользовался интернетом, а так всё сам»

Расклад

Расклад старшага выкладчыка кафедры гісторыі Віктара Уладзіміравіча Чараўко на люты 2020 года.
Расписание старшего преподавателя кафедры истории Виктора Владимировича Черевко на февраль 2020 года.

Увага! У раскладзе магчымыя змены.
Внимание! В расписании возможны изменения.
Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі

Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі2 курс, 1 семестр.

Білеты ўтрымліваюць два тэарэтычныя пытанні і адно практычнае заданне.
1. Пытанне 1
2. Пытанне 2
3. Прачытайце ўрывак гістарычнай крыніцы і прааналізуйце яго

Пытанні да іспыту.
1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi.
2. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
3. Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гiстарычнай крынiцы
4. Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX—XIII ст.
5. Крыніцы права Вялiкага княства Лiтоўскага.
6. Публiкацыi матэрыялаў заканадаўства.
7. Заканадаўчыя дакументы новага і навейшага часу, iх класiфiкацыя.
8. Вызначэнне актаў. Класiфiкацыя актавых матэрыялаў.
9. Этапы развiцця актавых матэрыялаў.
10. Актавыя матэрыялы перыяду Вялiкага княства Лiтоўскага (сярэдзіна XIII–XVIII ст.).
11. Арганiзацыя дзяржаўнага справаводства ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм.
12. Статуты ВКЛ
13. Летапiсы як гiстарычная крынiца па гісторыі Беларусі. Пачатак летапiсання.
14. Лацінамоўныя хронікі як крыніцы па гісторыі Беларусі.
15. Першы летапісны звод ВКЛ
16. Другі летапісны звод ВКЛ
17. Трэці летапісны звод ВКЛ
18. «Хронiка» Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі Беларусі.
19. Асаблiвасцi летапiсання XVII—XVIII ст. на Беларусi.
20. Агульная характарыстыка мемуараў як крынiцы па гісторыі Беларусі.
21. Гiсторыка-мемуарная лiтаратура XVI—XVII ст. на Беларусі.
22. Асаблiвасцi i асноўныя вiды мемуараў XVIII ст.
23. Запiскi замежных дыпламатаў i падарожнiкаў XV—XVIII ст. як крыніцы па гісторыі Беларусі.
24. Мемуарная лiтаратура XIX ст.
25. Мемуары навейшага часу.
26. Эпісталярныя творы як крыніцы па гісторыі Беларусі.
27. Жыційная літаратура як крыніца па гісторыі Беларусі.
28. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц.
29. Праблемы крыніцазнаўчага вывучэння перыядычнага друку.
30. Асаблівасці вывучэння літаратурных твораў новага і навейшага часу як крыніц па гісторыі Беларусі.

Спіс гістарычных крыніц, з якіх будуць брацца ўрыўкі для аналізу.
1. Лаўрэнцеўскі летапіс
2. Жыціе Еўфрасінні Полацкай
3. Хроніка Быхаўца
4. Статут ВКЛ 1588
5. Одэрборн Паўль. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў
6. Ліставанне Льва Сапегі з Іасафатам Кунцэвічам
7. Фёдар Еўлашоўскі. Дыярыуш
8. Дамейка Ігнацій. Мае падарожжы
9. Якуб Колас. Верш
10. Аляхновіч Францішак. У кіпцюрох ГПУ
11. Геніюш Ларыса. Споведзь
12. Мемуары Баграмяна
13. Мемуары Улашчыка
14. Мемуары Мазурава
15. Мемуары Кебіча

Тэматыка семінарскіх заняткаў.

1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi. Летапісы як крыніцы па гісторыі Беларусі.

1. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
2. «Аповесць мінулых гадоў» (ПВЛ) як крыніца па гісторыі Беларусі.
Па другому пытанню да занятка неабходна:
1. Прачытаць урывак ПВЛ, змешчаны тут. Быць падрыхтаваным да каментаванага яго чытання.
2. Выбраць летапісныя фрагменты і сюжэты, якія маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі Беларусі, выпісаць іх даты з пазнакай падзей.
3. На семінары мець з сабой гэты фрагмент ПВЛ у раздрукаваным выглядзе (аптымальна) або любую хрэстаматыю з тэкстам ПВЛ.
4. Ведаць такія базавыя паняцці, як «летапіс», «хроніка», «спіс», «звод», «ізвод», «рэдакцыя», «пратограф».

Гісторыя лацінаамерыканскай цывілізацыі

Гісторыя лацінаамерыканскай цывілізацыі4 курс, 2 семестр.

Тэматыка семінараў.

1. Уводзіны.
1. Паняцце «Лацінская Амерыка».
2. Прадмет і задачы курса.
3. Перыядызацыя гісторыі лацінаамерыканскай цывілізацыі.
4. Месца Лацінскай Амерыкі ў сусветнай цывілізацыі.

2. Гісторыя старажытнейшых цывілізацый Амерыкі.
1. З’яўленне чалавека на амерыканскім кантыненце.
2. Першыя кантакты з Еўропай і Азіяй.
3. Цывілізацыі Месаамерыкі і Цэнтральных Андаў.

3. Гісторыя старажытных дзяржаў Амерыкі.
1. Таўантынсую — імперыя інкаў.
2. Дзяржава Чымор.
3. Цывілізацыі майя (Х — ХV стст.)
4. Гарады-дзяржавы майя: Майяпан, Ушмаль.
5. Дзяржава ацтэкаў.

Гісторыя Беларусі (2 курс, 2 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 2 семестр)2 курс, 2 семестр.

Тэматыка семінараў.

1. Вайна 1812 г. на Беларусі.

1. Пачатак вайны і баявыя дзеянні летам 1812 г.
2. Палітыка Напалеона на Беларусі. Акупацыйны рэжым.
3. Партызанскі рух.
4. Баявыя дзеянні восенню 1812 г. Вынікі вайны для Беларусі.

2. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

1. Тайныя таварыствы вучнёўскай моладзі.
2. Дзекабрысты і Беларусь.
3. Шляхецкае паўстанне 1830 — 1831 гг.
4. Змены і асноўныя напрамкі ва ўрадавай палітыцы ў першай палове ХІХ ст.

3. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

1. Развіццё адукацыі ў першай палове ХІХ ст.
2. Фарміраванне новай беларускай літаратуры.
3. Беларускае выяўленчае мастацтва ў першай палове ХІХ ст.

Старонкі