Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі

Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі2 курс, 1 семестр.

Білеты ўтрымліваюць два тэарэтычныя пытанні і адно практычнае заданне.
1. Пытанне 1
2. Пытанне 2
3. Прачытайце ўрывак гістарычнай крыніцы і прааналізуйце яго

Пытанні да іспыту.
1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi.
2. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
3. Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гiстарычнай крынiцы
4. Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX—XIII ст.
5. Крыніцы права Вялiкага княства Лiтоўскага.
6. Публiкацыi матэрыялаў заканадаўства.
7. Заканадаўчыя дакументы новага і навейшага часу, iх класiфiкацыя.
8. Вызначэнне актаў. Класiфiкацыя актавых матэрыялаў.
9. Этапы развiцця актавых матэрыялаў.
10. Актавыя матэрыялы перыяду Вялiкага княства Лiтоўскага (сярэдзіна XIII–XVIII ст.).
11. Арганiзацыя дзяржаўнага справаводства ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм.
12. Статуты ВКЛ
13. Летапiсы як гiстарычная крынiца па гісторыі Беларусі. Пачатак летапiсання.
14. Лацінамоўныя хронікі як крыніцы па гісторыі Беларусі.
15. Першы летапісны звод ВКЛ
16. Другі летапісны звод ВКЛ
17. Трэці летапісны звод ВКЛ
18. «Хронiка» Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі Беларусі.
19. Асаблiвасцi летапiсання XVII—XVIII ст. на Беларусi.
20. Агульная характарыстыка мемуараў як крынiцы па гісторыі Беларусі.
21. Гiсторыка-мемуарная лiтаратура XVI—XVII ст. на Беларусі.
22. Асаблiвасцi i асноўныя вiды мемуараў XVIII ст.
23. Запiскi замежных дыпламатаў i падарожнiкаў XV—XVIII ст. як крыніцы па гісторыі Беларусі.
24. Мемуарная лiтаратура XIX ст.
25. Мемуары навейшага часу.
26. Эпісталярныя творы як крыніцы па гісторыі Беларусі.
27. Жыційная літаратура як крыніца па гісторыі Беларусі.
28. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц.
29. Праблемы крыніцазнаўчага вывучэння перыядычнага друку.
30. Асаблівасці вывучэння літаратурных твораў новага і навейшага часу як крыніц па гісторыі Беларусі.

Спіс гістарычных крыніц, з якіх будуць брацца ўрыўкі для аналізу.
1. Лаўрэнцеўскі летапіс
2. Жыціе Еўфрасінні Полацкай
3. Хроніка Быхаўца
4. Статут ВКЛ 1588
5. Одэрборн Паўль. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў
6. Ліставанне Льва Сапегі з Іасафатам Кунцэвічам
7. Фёдар Еўлашоўскі. Дыярыуш
8. Дамейка Ігнацій. Мае падарожжы
9. Якуб Колас. Верш
10. Аляхновіч Францішак. У кіпцюрох ГПУ
11. Геніюш Ларыса. Споведзь
12. Мемуары Баграмяна
13. Мемуары Улашчыка
14. Мемуары Мазурава
15. Мемуары Кебіча

Тэматыка семінарскіх заняткаў.

1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi. Летапісы як крыніцы па гісторыі Беларусі.

1. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
2. «Аповесць мінулых гадоў» (ПВЛ) як крыніца па гісторыі Беларусі.
Па другому пытанню да занятка неабходна:
1. Прачытаць урывак ПВЛ, змешчаны тут. Быць падрыхтаваным да каментаванага яго чытання.
2. Выбраць летапісныя фрагменты і сюжэты, якія маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі Беларусі, выпісаць іх даты з пазнакай падзей.
3. На семінары мець з сабой гэты фрагмент ПВЛ у раздрукаваным выглядзе (аптымальна) або любую хрэстаматыю з тэкстам ПВЛ.
4. Ведаць такія базавыя паняцці, як «летапіс», «хроніка», «спіс», «звод», «ізвод», «рэдакцыя», «пратограф».

Гісторыя лацінаамерыканскай цывілізацыі

Гісторыя лацінаамерыканскай цывілізацыі4 курс, 2 семестр.

Тэматыка семінараў.

1. Уводзіны.
1. Паняцце «Лацінская Амерыка».
2. Прадмет і задачы курса.
3. Перыядызацыя гісторыі лацінаамерыканскай цывілізацыі.
4. Месца Лацінскай Амерыкі ў сусветнай цывілізацыі.

2. Гісторыя старажытнейшых цывілізацый Амерыкі.
1. З’яўленне чалавека на амерыканскім кантыненце.
2. Першыя кантакты з Еўропай і Азіяй.
3. Цывілізацыі Месаамерыкі і Цэнтральных Андаў.

3. Гісторыя старажытных дзяржаў Амерыкі.
1. Таўантынсую — імперыя інкаў.
2. Дзяржава Чымор.
3. Цывілізацыі майя (Х — ХV стст.)
4. Гарады-дзяржавы майя: Майяпан, Ушмаль.
5. Дзяржава ацтэкаў.

Гісторыя Беларусі (2 курс, 2 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 2 семестр)2 курс, 2 семестр.

Тэматыка семінараў.

1. Вайна 1812 г. на Беларусі.

1. Пачатак вайны і баявыя дзеянні летам 1812 г.
2. Палітыка Напалеона на Беларусі. Акупацыйны рэжым.
3. Партызанскі рух.
4. Баявыя дзеянні восенню 1812 г. Вынікі вайны для Беларусі.

2. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

1. Тайныя таварыствы вучнёўскай моладзі.
2. Дзекабрысты і Беларусь.
3. Шляхецкае паўстанне 1830 — 1831 гг.
4. Змены і асноўныя напрамкі ва ўрадавай палітыцы ў першай палове ХІХ ст.

3. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

1. Развіццё адукацыі ў першай палове ХІХ ст.
2. Фарміраванне новай беларускай літаратуры.
3. Беларускае выяўленчае мастацтва ў першай палове ХІХ ст.

Шо — Івесь-2011

Троху болей чым праз тыдзень пасля заканчэння археалагічный практыкі ў студэнтаў-завочнікаў экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта рушыла на Глыбоччыну. Раскопкі праходзілі паміж вёскамі Івесь і Шо. Вёска Шо лічыцца цэнтрам Еўропы. Да гэтага трэба падыходзіць з пэўнай доляй гумару. Гонар лічыцца цэнтрам Еўропы аспрэчваюць некалькі населеных пунктаў Беларусі, у тым ліку і Полацк, дзе нават ёсць адпаведны памятны знак. Знак ёсць і на Глыбоччыне, праўда, чамусьці ў вёсцы Івесь. Справа ў методыцы вылічэння, у тым, што лічыць скрайнімі пунктамі Еўропы. У любым выпадку робіцца гэта дзеля актывізацыі турызму. А мы, атрымлівалася, выправіліся з аднаго центра Еўропы ў другі.

Бірулі-2011

З чацвёртага па пятнаццатага ліпеня 2011 года студэнты-завочнікі трэцяга (амаль трэцяга, на той момант) курса Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта былі на археалагічна-этнаграфічнай практыцы. Раскопкі праходзілі каля вёскі Бірулі Докшыцкага раёна. І хаця завочнікі маюць клопатаў непараўнальна болей за сваіх калег-вочнікаў (хаця б тое, што ўсе яны працуюць, а некаторыя выправіліся ў экспедыцыю ў свой адпачынак), здаецца, ніхто аб удзеле ў раскопках не пашкадаваў.

Post factum

Post factum

З моманту запуска сайта AdVerbum.org прайшоў месяц, нават болей. За гэты час я пераканаўся ў зручнасці такой арганізацыі работы. Мы са студэнтамі не марнавалі час на надыктоўку і занатоўванне пытанняў і заданняў, а працавалі. Жадаючыя працаваць ужо атрымалі першыя добрыя і выдатныя адзнакі. Спадзяюся на працяг гэтай тэндэнцыі. З асабістых пытанняў і лістоў ведаю, што на сайце пабывала нямала народу. Гэта студэнты ўсіх груп, дзе я выкладаю: вочнікі і завочнікі, гісторыкі і філолагі, першакурснікі і пяцікурснікі. Так што аўдыторыя сайта аказалася нават большай, чым я разлічваў.

Пачатак праекта AdVerbum.org

AdVerbum.org — гэта сайт, прызначаны для інфармацыйнага забеспячэння выкладаемых мною дысцыплін. Думкі аб неабходнасці стварэння падобнага праекта з’явіліся больш як год таму, але выкрышталізаваліся толькі ў снежні 2010. Пераказваючы адну і тую ж інфармацыю (накшталт тэматыкі семінараў) некалькім групам, я падумаў, што неблага было б неяк аптымізаваць гэтую тэхнічную работу. Найлепш — стварыць адмысловы электронны рэсурс, да якога можна было б адсылаць студэнтаў. На ім змясціць пытанні да семінарскіх заняткаў, тэмы рэфератаў, узоры афармлення, спісы рэкамендаванай літаратуры, спасылкі на буйнейшыя электронныя бібліятэкі і г.д. Вынікам і стаў сайт AdVerbum.org.

Старонкі