Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1976 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы часопіс для публікацыі вынікаў навуковых даследаванняў па гісторыі, этнаграфіі, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса была створана ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, прыродазнаўчых і дакладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.А. Фядосіка пра раннехрысціянскія абрады хрышчэння і прычашчэння як прыклад сацыяльна-палітычнай эвалюцыі хрысціянства, П.К. Башко пра сацыяльны і партыйны склад саветаў Беларусі ў сакавіку — чэрвені 1917 г., Э.Р. Сабаленка пра сучасную этнічную сітуацыю ў Беларусі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 2Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 2. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 392 с.

Характарыстыка: У зборніку прадстаўлены матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», якая адбылася 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), аднак мерапрыемства 2009 г. называлася не канферэнцыяй, а навукова-практычным семінарам. У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных даследаванняў. Акрэслены праблемы мовазнаўства, дыялекталогіі і мастацкай літаратуры Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.

Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 1

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 1Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 304 с.

Характарыстыка: У зборніку друкуюцца матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», што прайшла 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), але фармат мерапрыемства 2009 г. меў назву навукова-практычнага семінара. У першай частцы зборніка прадстаўлены вынікі археалагічных, антрапалагічных і этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый ад першабытных часоў да сучаснасці.

Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 4

Беларускі гістарычны часопіс 1993 № 4Часопіс: Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 4 (4).

Характарыстыка: Беларускі гістарычны часопіс — навуковае і навукова-метадычнае ілюстраванае выданне, арыентаванае ў першую чаргу на школьных настаўнікаў, выкладчыкаў, студэнтаў. Першы нумар БГЧ выйшаў у 1993 г. У № 4 Беларускага гістарычнага часопіса за 1993 г. змешчаны артыкулы Леаніда Побаля пра антычныя знаходкі ў Мінскай вобласці, Юрыя Заяца пра этапы фарміравання Менскай зямлі, Язэпа Юхо пра беларускія ўрады 1918–1921 гг., Эрыка Екабсона пра ўзаемадачыненні Латвіі, Літвы і Польшчы ў 1919–1920 гг., а таксама шэраг іншых публікацый.

Спадчына. — 1997. — № 3

Спадчына 1997 № 3Часопіс: Спадчына. — 1997. — № 3 (123).

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол яго згуртаваліся гісторыкі, літаратары і публіцысты, неабыякавыя да культуры і мінулага Беларусі. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 3 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны публікацыі Вацлава Ластоўскага (псеўданім — Власт) пра слуцкія паясы, С. Дабранскага пра гісторыю масонства ў Літве, Юркі Віцьбіча пра Гомельскае паўстанне (або Стракапытаўскі мяцеж), Юрыя Туронка пра беларускае пытанне ў палітыцы лонданскага лагеру (1941–1944), Жэлю Жэлева пра фашызм і таталітарную дзяржаву, а таксама іншыя публікацыі.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 1

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1981 № 1Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 1 (45).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» выдаваўся з 1970 г. Ён быў афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ змяшчаліся матэрыялы, што павінны былі спрыяць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 1 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. публікуюцца артыкулы Я.І. Парэцкага пра выданні Сымона Буднага, Л.А. Сякержыцкай пра руска-беларускія музычныя сувязі, Л.І. Каменевай пра гісторыю Любчы, М.М. Зайцава пра сялянскі рух у сярэдзіне XIX стагоддзя, а таксама іншыя матэрыялы.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1976 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — акадэмічны часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, археалогіі, мастацтвазнаўству і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, фізіка-матэматычных, прыкладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Ю.А. Якімовіча пра манументальную драўляную архітэктуру Беларускага Палесся XVII–XIX стст., М.М. Смальянінава пра бальшавізацыю салдат Заходняга фронту ў верасні — кастрычніку 1917 г., К.В. Маскоўкінай пра гісторыю бібліятэчнай справы ў Беларусі ў 1920–1941 гг., Э.Ф. Языковіча пра жанчын Беларусі ў Вялікай Айчыннай вайне, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Старонкі