Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2012. — Вып. 23

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2012 Вып. 23Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2012. — Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах.

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск убачыў свет у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У яе межах выходзяць як асобныя манаграфіі, так і зборнікі публікацый па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і сумежных краін. Асобныя выпускі часам прысвячаюцца навуковай праблеме, вядомым археолагам, могуць змяшчаць матэрыялы канферэнцый. МАБ-23 утрымлівае публікацыі па выніках археалагічнага і антрапалагічнага вывучэння Беларусі ў 2009–2010 гг.

Прапануемы 23-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» змяшчае артыкулы І.П. Вознага, В.І. Кошмана, П.Ф. Лысенка, С.Я. Рассадзіна, В.Л. Лакізы, М.А. Плавінскага, Г.В. Штыхава, А.А. Макушнікава, Т.С. Бубенькі і шэрагу іншых навукоўцаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 90,4 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест выпуска:

АРТЫКУЛЫ
Возный И.П. Косторезное ремесло населения междуречья верхнего Сирета и среднего Днестра Х — первой половины ХІІІ в.
Кошман В.І. Глеб Усяслававіч Менскі ў святле гістарычных і археалагічных крыніц
Лысенко П.Ф. В защиту Туровской земли
Помазанов Н.Н. О значении антропологических данных для исторической науки
Рассадин С.Е. Μολυβδοφυλλων Святослава и «генеалогия» знаков Рюриковичей
Рассадин Я.С. Экспозиция пелопоннесской археославики

МАТЭРЫЯЛЫ
Wawrusiewicz Adam. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Jeronikach, gm. Choroszczw województwie podlaskim (Polska). Wstępna interpretacja źródeł
Лакіза В.Л., Плавінскі М.А. Папярэднія вынікі даследавання шматкультурнага паселішча Навасёлкі-1-ГЭС (Мастоўскі раён, 2010 г.)
Дубицкая Н.Н. Изделия из глины на памятниках культуры Абидни в Белорусском Поднепровье
Штыхаў Г.В. Раскопкі гарадзішча ў Копысі (1968–1969 гг.). Новы разгляд матэрыялаў
Макушников О.А., Гусев А.В., Линденков Д.Н. Исследование средневековых курганов у д. Мохов Лоевского района (по материалам раскопок 2008–2009 гг.)
Радюк В.В. Исследование костных останков из Моховского курганного могильника
Тимофеенко А.Г., Рикунов А.Н. Новая находка втульчатого железного топора на территории Беларуси
Кізюкевіч Н.А. Фібулы з раскопак у Гродна
Плавінскі М.А. Наверша булавы з-пад вёскі Малыя Бесяды Лагойскага раёна
Бубенько Т.С. Стеклянная посуда из витебской корчмы ХVІІ–ХVІІІ вв. (типология и хронология).
Абражэвіч А.У., Мяцельскі А.А. Тыпалогія кафлі Нясвіжскага замка канца XVI – XVIII ст. (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 2001–2011 гг.)
Юркавец Ю.В., Емяльянчык В.А. Вынікі археалагічнага і антрапалагічнага вывучэння матэрыялаў пахаванняў з помніка Коматава-5-ГЭС

ПАЛЯВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2009–2010 ГАДОЎ
Першабытны перыяд
Ашэйчык В.У. Археалагічная разведка на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2009 годзе
Ашэйчык В.У. Археалагічныя разведкі 2010 года ў Мастоўскім раёне
Бяліцкая Г.М. Даследаванні ва ўрочышчы Хабішча ў 2010 годзе.
Вашанаў А.М. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Бялыніцкага раёна ў 2009 годзе.
Вашанаў А.М. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці ў 2010 годзе
Дробушевский А.И. Археологические исследования городища Старое Село Ветковского района Гомельской области в 2009 году
Зуева А.У., Каліцкі Ш. Вынікі археалагічных даследаванняў 2009 года ў Краснасельскім мікрарэгіёне
Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага раёна ў 2010 годзе
Калечиц Е.Г. О раскопках на территории Беловежской пущи в 2009 году
Калечиц Е.Г. О полевых исследованиях 2010 года на территории Мотольского микрорегиона
Касюк А.Ф. Археалагічныя разведкі ў Брэсцкай вобласці ў 2010 годзе
Коласаў А.У. Археалагічныя даследаванні 2009 года ў басейне р. Сож
Колосов А.В. Археологические работы 2010 года в междуречье Сожа и Остра
Крывальцэвіч М.М. Некаторыя археалагічныя адкрыцці 2010 года ў Гомельскім Палессі
Лакіза В.Л. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС на р. Нёман у 2009 годзе
Лакіза В.Л. Археалагічныя даследаванні ў зонах новабудоўляў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 2009–2010 гадах
Ткачёва М.И. Археологические исследования 2009 года в Глусском и Минском районах
Ткачёва М.И. Археологические разведки в Глусском районе в 2010 году
Ткачоў А.Ю. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага і Пружанскага раёнаў Брэсцкай вобласці ў 2010 годзе.
Ткачоў А.Ю., Ашэйчык В.У. Раскопкі 2010 года на стаянцы каменнага веку Селішча Малое-3 у басейне р. Лясная Правая
Ткачоў А.Ю., Белявец В.Г. Раскопкі на паселішчы Стаўповіскі-5
Чарняўскі Макс.М. Археалагічныя даследаванні на Беларускім Паазер’і ў 2010 годзе
Чарняўскі Міх.М. Археалагічныя даследаванні ў Стаўбцоўскім, Мядзельскім, Уздзенскім, Бешанковіцкім, Сенненскім раёнах ў 2009 годзе
Чарняўскі Міх.М. Археалагічныя даследаванні ў басейнах Нёмана, Віліі і Дзвіны ў 2010 годзе
Шадыра В. І. Раскопкі ў Дняпроўска-Дзвінскім міжрэччы ў 2010 годзе

Перыяд сярэдневякоўя і ранняга новага часу
Брузис Рудолфс. Археологические исследования 2010 года на памятниках Латвии XVII–XIX вв.
Ильютик А.В. Археологические исследования в Чечерске в 2009 году
Іоў А.В. Новыя даследаванні ў Юравічах і на паселішчы Чарнаўчыцы-1
Калядзінскі Л.У., Мароз М.С. Вынікі назіранняў за землянымі будаўнічымі работамі ў гістарычнай зоне Капыля ў 2010–2011 гадах
Клімаў М.В. Новыя археалагічныя даследаванні ў гарадах Падзвіння ў 2009 годзе
Клімаў М.В. Асноўныя вынікі археалагічных раскопак на помніку Лучна-1 у 2010 годзе
Кушнярэвіч А.М., Волкаў М.А. Вынікі архітэктурна-археалагічных даследаванняў вежы-брамы Мірскага замка
Лакіза В.Л., Зайкоўскі Э.М., Харытановіч З.А., Чарняўскі Макс.М. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Беларускай АЭС і яе інфраструктуры ў 2009–2010 гадах