Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 19

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2010 Вып. 19Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 19. Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск зборніка пабачыў свет у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя аднавілася ў 1999 г. У ёй выходзяць як асобныя манаграфіі, так і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і памежных краін: Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы. Асобныя выпускі могуць быць прысвечаны канкрэтнай эпосе, праблеме, вядомым археолагам або змяшчаць матэрыялы канферэнцый. МАБ-19 — тэматычны выпуск. У ім друкуюцца артыкулы і матэрыялы па археалогіі і гісторыі Гродзенскага рэгіёна. У зборніку апублікаваны У зборніку змешчаны спіс прац беларускага археолага Я.Г. Звяругі і біяграфічны матэрыял аб ім, а таксама артыкулы В.М. Ляўко, Л.І. Цягакі, Г.В. Штыхава, М.М. Чарняўскага, А.М. Мяздзведзева, Э.М. Зайкоўскага, А.А. Башкова, В.А. Емяльянчык і шэраг іншых публікацый беларускіх і польскіх археолагаў.

Змест выпуска:

Прадмова
Ахеалогія — яго лёс і прызванне (да 80-годдзя з дня нараджэння і 45-годдзя навуковай дзейнасці Я.Г. Звяругі)
Бібліяграфічны паказальнік прац Я.Г. Звяругі (складзены А.В. Пашык, А.У. Ільюцік)

АРТЫКУЛЫ
Левко О.Н. Изучение археологического наследия Беларуси в современных условиях
Тегако Л.И., Сорокина О.А. Актуальные проблемы палеоантропологии
Wawrzeniuk J. Słowiańskie kamienne ołtarze — stan badań, potrzeby badawcze
Штыхаў Г.В. Міндоўг: Галіцка-Валынскі летапіс пра яго жыццё і дзейнасць
Кібінь А.С. Яцвягі і скандынава-балтыйскія сувязі Верхняга Панямоння ў Х–XI стст.
Чарняўскі М.М. Краснасельскія крэмнездабыўныя шахты: праблемы кансервацыі і музеефікацыі
Зуева А. Крамянёвыя прылады працы з шахтаў-майстэрань Карпаўцы
Медведев А.М. Этнокультурная ситуация в бассейне Вилии во второй четверти I тыс. н.э. (к вопросу о происхождении культуры восточнолитовских курганов)
Зайкоўскі Э.М. Феномен захавання «склавінскіх» (пражскіх) агульных рыс у абраднасці і язычніцкіх вераваннях славянскіх плямён
Кулаков В.И. Балтия в ІХ в.: восточный плацдарм викингов
Кізюкевіч Н.А. Знаходкі сярэднявечных ювелірных інструментаў на помніках Беларускага Панямоння
Лупиненко Ю.М. Покрой пластинчатых доспехов на территории Руси в XII–XIII вв.
Тимофеенко А.Г. Анализ расположения могильников Х–ХIII вв. на территории Гомельского Поднепровья (региональный аспект)
Ходан В. К истории изучения курганных могильников Среднего Побужья и проблеме их этнической атрибуции
Ганецкая І.У. Да пытання аб вытоках гарадзенскай архітэктурнай школы ХІІ ст.
Трусаў А.А. Беларуская грамадзянская манументальная архітэктура ХІІ ст.
Кушнярэвіч А.М. Вынікі археалагічнага вывучэння гатычнага храмабудаўніцтва заходніх рэгіёнаў Беларусі
Русаў П.А. Семантыка выяў кафлі позняга сярэднявечча Мірскага замка і Менска
Мароз М. Капыль у XVII–XVIII стст.: некаторыя пытанні тапаграфіі і горадабудаўніцтва
Andrzejewska A. Castle hill in Mielnik in the Light of the latest archaeological excavations
Karwowska H., Andrzejewski A. Residence of the Sapeha family in Dubno. Historykal and archaeological characteristics
Karwowska H., Andrzejewski A. Great brick of the Sapeha family in Dubno

МАТЭРЫЯЛЫ
Кулькова М.А., Разлуцкая А.А. Некоторые технологические приёмы изготовления и особенности состава керамики раннего и среднего неолита торфяниковой стоянки Войковичи І (Восточное Померанье)
Matuszewska A. Neolityczne materiały ze stanowiska nr 1 w Janowie Pomorskim, woj. Warminsko-Mazurskie
Карчевска М., Карчевски М. Посудная керамика городища «Свента Гура» в Стащвинах, стоянка 1, на Мазурском Поозерье (северо-западная Польша)
Медведев А.М. Некоторые проблемы хронологии древностей железного века (по материалам культуры штрихованной керамики в I–V вв. н.э.)
Кошман В.І. Гарадзішча Свіслач: праблемы, перспектывы, вынікі даследавання помніка
Пачобут Н.А. Могільнік каля г.п. Вялікая Бераставіца паводле раскопак Ю. Ядкоўскага і падыходы да яго інтэрпрэтацыі ў музейнай экспазіцыі
Скрипченко Т.С. Бусы Избищенского могильника
Тимофеенко А.Г. История изучения Гомельского Поднепровья в XIX — первой половине ХХ в.
Ганецкая І. Да пытання аб датаванні Сынковіцкай Міхайлаўскай царквы
Башкоў А.А., Емяльянчык В.А. Вынікі археалагічнага і антрапалагічнага вывучэння фамільнага склепу роду Ажэшкаў у в. Заказель Драгічынскага р-на Брэсцкай вобл.

ГІСТОРЫЯ АРХЕАЛОГІІ ЯК НАВУКІ, ВЫКАРЫСТАННЕ ВЕДАЎ І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ
Мядзведзева В.У. Археалагічная навука Беларусі ў датах і лічбах
Мартыненко И.Э. Проблемы наступления уголовной и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда памятнику археологии
Florek M., Szeliga M. Dziedzictwo archeologiczne a rozwój turystyki specialistycznej i promocja małych ojczyzn. Przykład regionu sandomierskiego
Мядзведзева В.У. Археолагі — ураджэнцы Гродзеншчыны: даследаванні, дасягненні, перспектывы
Плавінскі М., Сідаровіч В. Жывая археалогія ў Браславе
Почобут Н.А. Археологические коллекции ГГИАМ 1922–1939 гг. и современная экспозиционно-выставочная деятельность

РЭЦЭНЗІІ
Левко О.Н. Отзыв на монографию Возного Игоря Петровича «Історико-культурний розвиток населення межиріччя верхнього Сірету та середнього Дністра в Х–XIV стст.»: В 2 ч. / Національна Академія наук України. Ін-т археології. — Київ; Чернівці, 2009. — Ч. 1: Поселення; Ч. 2: Матеріальна, духовна культура та соціально-історичний розвиток