Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2009. — Вып. 17

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2009 Вып. 17Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2009. — Вып. 17. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковы перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск быў надрукаваны ў 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя аднавілася ў 1999 г. У яе межах выходзяць як асобныя манаграфіі, так і зборнікі навуковых артыкулаў даследчыкаў з Беларусі і сумежных краін. МАБ-17 утрымлівае публікацыі па выніках археалагічнага вывучэння Беларусі ў 2007 г.

Прапануемы 17-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» змяшчае артыкулы В.Ф. Голубева, Ю.А. Заяца, А.Ф. Касюк, Л.Д. Побаля, Н.Н. Дубіцкай, З.А. Харытановіч, П.М. Кенькі, А.М. Мядзведзева, В. Вяргей, А.В. Іова, А.Г. Калечыц, М.М. Крывальцэвіча, В.Л. Лакізы, Міхаіла Міхайлавіча Чарняўскага, Максіма Міхайлавіча Чарняўскага, А.А. Макушнікава, В.М. Ляўко, Д.У. Дука, А.А. Салаўёва і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест выпуска:

Голубеў В.Ф. Формы абшчыннай арганізацыі на беларускіх землях у першабытную і феадальную эпоху
Кудраўцава С.А. Да пытання асвятлення праблемы язычніцтва ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (сярэдзіна ІХ–XIV ст.) па матэрыялах археалагічных крыніц
Касюк Е.Ф. Проблема формирования пражской культуры (историографический обзор)
Кізюкевіч Н. Пытанні вывучэння ювелірнага рамяства Беларускага Панямоння
Заяц Ю.А. К вопросу о курганных захоронениях с нарушенным анатомическим порядком костей
Сорокина О.А. Антропологические особенности древнего населения Восточной Европы

МАТЭРЫЯЛЫ
Поболь Л.Д., Дубицкая Н.Н. Полуземляночные постройки на поселении Тайманово Быховского района Могилёвской области (по материалам построек №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Харитонович З.А., Кенько П.М. Предварительные итоги изучения городища возле д. Новые Волосовичи Лепельского района
Медведев А.М. К вопросу о происхождении и хронологии украшений эпохи Великого переселения народов (фибулы типа вильканцы)
Вяргей В., Іоў А. Ляпная кераміка як крыніца для вывучэння культурных кантактаў насельніцтва Пінскага Палесся ў апошняй чвэрці І тысячагоддзя
Кошман В.І. Гарадзішча Свіслач: крыніцы і гісторыя вывучэння помніка
Голубеў В.Ф. Сельская абшчына ў царкоўных уладаннях Беларусі ў XVI — першай палове XVII ст.

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ АДКРЫЦЦІ 2007 года
Калечиц Е.Г. Проблема первоначального заселения и история последующего освоения человеком территории Беловежской пущи на примере изучения многослойного поселения в урочище горы (Каменюки-2) в 2007 г.
Обуховский В.С., Остраускас Т., Сидорович В.М. Исследования стоянки Ковальцы-4 Гродненского района (2004–2007)
Мотузко А.Н. Остатки фауны млекопитающих из археологичекой стоянки Ковальцы-4
Колосов А.В. Археологические работы на территории Могилёвского Посожья в 2007 г.
Белявец В., Ткачоў А. Раскопкі на стаянцы Камянюкі-1
Зуева А. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Гродзенскага і Пінскага раёнаў
Крывальцэвіч М.М. Некаторыя вынікі палявых археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Усходняга Палесся і Цэнтральнай Беларусі ў 2007 г.
Лакіза В.Л. Вывучэнне помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў 2007 г.
Чарняўскі Максім. М. Раскопкі на паселішчах Асавец-7 і Бярэшча-1
Чарняўскі Міхал М. Палявая археалагічная праца летам 2007 г.
Белявец В.Г., Сідаровіч В.М. Дэнарый Рымскай рэспублікі з паселішча Несвіло Брэсцкага раёна
Дробушевский А.И. Исследования в Ветковском районе Гомельской области
Дубицкая Н.Н. Раскопки на городище у д. Красная Горка Жлобинского района Гомельской области в 2007 г.
Шадыра В.І., Махнач А.І. Селішча Клішына на выспе возера Сялява
Харытановіч З.А. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей
Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным Полацкім гарадзішчы ў 2007 г.
Заяц Ю.А. Основные итоги исследований на территории Верхнего города в Минске, в зоне строительства духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви в 2006–2007 гг.
Іоў А.В. Работы на Юравіцкім гарадзішчы і новых помніках левабярэжжа р. Лясная
Кошман В.І. Археалагічнае вывучэнне помнікаў басейна р. Бярэзіны ў 2007 г.
Макушников О.А., Сычёв В.И. Основные итоги исследований восточнославянских памятников на юго-востоке Беларуси в 2007 г.
Плавінскі М.А. Раскопкі курганнага могільніка Пагошча ў 2007 г.
Ганецкая І.У. Працяг даследаванняў на Глускім замку
Дук Д.У. Археалагічны нагляд за правядзеннем будаўнічых работ у г. Полацку ў 2007 г. Археалагічны нагляд за пракладаннем цеплатрасы па вул. Гогаля
Ильютик А.В. Бобруйская крепость. Полигон 3
Кошман В.І., Панурын Р. Археалагічны нагляд у гістарычнай частцы г. Мінска падчас земляных і будаўнічых работ у 2007 г.
Левко О.Н., Белоусов А.Р., Коваленко Д.А. Работы на площади Свободы в Витебске в 2007 г.
Левко О.Н. Исследования в историческом центре Орши к дожинкам 2008 г.
Рассадзін С,Я. Шацілінскі востраў, гістарычны папярэднік сучаснага Светлагорска
Соловьёв А.А. Итоги археологического надзора за ремонтом теплотрассы на ул. Войкова в г. Полоцке
Квитницкий М.В., Лысенко С,Д. Охранные раскопки у с. Таценки под Киевом
Резепкин А.Д., Поплевко Г.Н. Начало раннебронзовой эпохи на Северном Кавказе
Taras H. Rezultaty badań stanowisk kultury trzcinieckiej w Polsce Środkowo-Wschodniej w latach 1998–2007