Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2007. — Вып. 14

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2007 Вып. № 14Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2007. — Вып. 14. Памятники эпохи железа и средневековья Беларуси (К 60-летию О.Н. Левко)

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск пабачыў свет у 1957 г. Нагодай для выдання 14-га выпуска МАБа (2007 г.) паслужыў 60-гадовы юбілей выдатнага беларускага археолага і гісторыка Вольгі Мікалаеўны Ляўко. Падчас сваёй плённай працы юбіляр вывучала помнікі XIV–XVIII стст. на поўначы Беларусі, а таксама распрацоўвала складаныя праблемы папярэдніх часоў (жалезны век, ранняе сярэднявечча, Старажытная Русь). Большасць артыкулаў кнігі прысвечана асвятленню менавіта гэтых перыядаў археалогіі і гісторыі Беларусі. Зборнік змяшчае публікацыі Л.Д. Побаля, А.В. Ільюцік, З.А. Харытановіч, А.В. Вайцяховіча, Я.Г. Звяругі, С.Дз. Дзярновіча, П.М. Кенькі, В.І. Кошмана, М.А. Плавінскага, І. Ганецкай, В.Ф. Голубева і шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Змест выпуска:

Легко ли быть археологом?.. К 60-летию Ольги Николаевны Левко
Список научных трудов О.Н. Левко
ПАМЯТНИКИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
Ильютик А.В., Поболь Л.Д. Керамика Абидни
Рассадин С.Е. Юхновская культура в белорусско-российском Посожье
Харитонович З.А. Городище Поддубники
СТАРАЖЫТНАЯ РУСЬ
Вайцяховіч А.В. Пахавальны абрад курганнага могільніка канца Х–ХІІ стст. каля вёскі Вітунічы Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці
Звяруга Я.Г. Раскопкі курганнага могільніка каля вёскі Косаўшчына Лідскага раёна
Дернович С.Д. Североевропейский импульс в материальной культуре населения Центральной Беларуси в эпоху викингов
Кенько П.М. Элементы поясного набора из II курганной группы Витуничи
Кошман В.І. Папярэднія вынікі вывучэння шкляных бранзалетаў з раскопак гарадзішча Свіслач у 2005–2006 гг.
Плавінскі М.А. Ланцэтападобныя наканечнікі коп’яў на тэрыторыі Беларусі: храналогія і тапаграфія знаходак
Плавінскі М.А., Дзярновіч С.Дз. Раскопкі курганнага могільніка Чарневічы ў 2002 годзе
ПЕРЫЯД ПОЗНЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Ганецкая І. Археалагічныя даследаванні вакол касцёла Божага Цела ў Нясвіжы
Голубеў В.Ф. Гарадскія збудаванні і ўмацаванні горада Шклова і абшчына ў Шклоўскай воласці паводле інвентарных Апісанняў другой паловы XVII — першай паловы XVIII ст.
Дук Дз.У., Салаўёў А.А. Новыя знаходкі рэнесанснай кафлі ў Полацку (Да пытання аб сацыятапаграфічнай структуры Запалоцкага Пасада ў першай палове XVI ст.)
Маркович Л.Г. Ассортимент глиняной посуды из Шкловского замка и места Шкловского
Пазднякоў В.С. Сталавічы — маёнтак Мальтанскага закона ў Беларусі ў XVII–XIX стст.
Темушев В.Н. Ржевский участок литовско-московской границы в конце XIV — начале XVI в.
ЗАМЕТКІ
Дубицкая Н.Н. Находки оружия I тысячелетия н.э. в бассейне нижней Березины
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ