Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2006. — Вып. 12

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2006 Вып. № 11Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2006. — Вып. 12. Археалогія эпохі сярэдневякоўя (да 75-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенкі)

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск пабачыў свет у 1957 г. Выпуск 12 МАБа (2006 г.) прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння і 45-годдзю навуковай дзейнасці выдатнага беларускага археолага і гісторыка Пятра Фёдаравіча Лысенкі. Юбіляр вывучаў пераважна помнікі Х–ХІІІ ст. на поўдні Беларусі, таму большасць артыкулаў прысвечана асвятленню менавіта гэтага перыяду. У выданні таксама прадстаўлены матэрыялы вучняў і калег, якія доўгі час працуюць з П.Ф. Лысенкам у Інстытуце гісторыі. Зборнік змяшчае публікацыі Я.Г. Звяругі, А.М. Мядзведзева, А.А. Дабрыяна, П.М. Кенькі, Л.У. Калядзінскага, В.І. Кошмана, І.У. Ганецкай, Ю.А. Заяца, В.М. Ляўко і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест выпуска:

СТАТЬИ
Даследчык Тураўскай зямлі (да 75-годдзя з дня нараджэння і 45-годдзя навуковай дзейнасці П.Ф. Лысенкі)
Бібліяграфічны паказальнік публікацый П.Ф. Лысенкі (скл. Т.М. Каробушкіна, Н.М, Дубіцкая)
Літаратура аб жыцці і палявых даследаваннях П.Ф. Лысенкі (скл. Т.М. Каробушкіна, А.Ф. Лысенка)
СТАРАЖЫТНАСЦІ РАННЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Дробушевский А.И. Охранные исследования на поселении у д. Проскурни (Проскурни-II) в Гомельском Поднепровье
Зверуго Я.Г., Медведев А.М. Селище Микольцы (материалы исследований 1986–1991 гг.)
Кулаков В.И. Комплексы с оружием горизонта Сёсдала-Унтерзибенбрунн в Балтии
ПЕРЫЯД СТАРАЖЫТНАЙ РУСИ
Бруевич Н.И. Малое городище в Посожье — Городок-I
Вайцяховіч А.В. Пахавальныя помнікі каля вёскі Новыя Валосавічы Лепельскага раёна Віцебскай вобласці
Дабрыян А.А. Даследаванні на гарадзішчы Збочна
Дубицкая Н.Н. Средневековые материалы из селища Прудок Светлогорского района Гомельской области
Звяруга Я.Г. Даследаванні ў Гальшанах і Гарадку
Звяруга Я.Г., Віцязь С.П. Рыштунак вершніка і верхавога каня з раскопак старажытных гарадоў Верхняга Панямоння
Звяруга Я.Г., Юркавец Ю.В. Матэрыялы старажытнага Турыйска з раскопак 1969–1970 гг.
Кенько П.М. Наборный пояс второй половины Х–первой половины XI в. из деревни Заямочное Минского района
Калядзінскі Л.У. Касцяныя вырабы з раскопак дзяцінца летапіснага Слуцка ХІІ–ХІІІ стст.
Кошман В.І. «Свіслацка-бярэзінскі» мікрарэгіён у Х–ХІІІ стст.
Лупиненко Ю.М., Макушников О.А. Кольчатый доспех восточнославянского ратника конца ХII–начала XIII в. (по материалам раскопок в Гомеле)
Ходан В.И. Опыт использования математических методов для исследования погребальных памятников (на примере курганных могильников Среднего Побужья Х–ХIII вв.)
ЭПОХА ПОЗНЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Ганецкая І.У. Кафля XVI ст. з раскопак у Глускім замку
Заяц Ю.А. О некоторых особенностях принципов организации обороны Мирского замка (мифы и реальность)
Левко О.Н. Исследование территории Задунавья в г. Витебске в 1977–2005 гг.
Маркович Л.Г. Классификация массового керамического материала из раскопок Шкловского замка и места Шкловского
Пазднякоў В.С. Пачатак гісторыі Мальтанскага закона ў Беларусі
ГІСТОРЫЯ НАВУКІ
Добриян А.А. Развитие методики археологических раскопок в Беларуси в XVIII–начале ХХ в.
Колединский Л.В. Он научил меня работать в тяжёлых условиях… (слово про учителя)